Collegebesluitenlijst 14 januari 2020

Download getekende besluitenlijst (pdf 909 KB)


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer P. van Dijk, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 21 januari 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 7 januari 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

Onderwerp: Particuliere beveiliging
Korte inhoud: Vanaf 1 juni 2011 heeft de gemeente Laren een overeenkomst met particuliere beveiliging voor de inzet van particuliere surveillance. Het huidige convenant loopt af op 31 december 2019.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de verlenging van de overeenkomst met Securitas voor de periode van 1 jaar.
 

Ondewerp: Laren viert 75 jaar vrijheid
Korte inhoud: Dit jaar vieren wij 75 jaar vrijheid. Dit wordt zowel regionaal als lokaal gevierd. Daarnaast organiseert de gemeente Laren dit jaar de BEL Veteranendag. Zoals ieder jaar is er de gebruikelijke dodenherdenking met dit jaar een speciaal accent op het thema Vrijheid.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de volgende activiteiten en budgetten:

 1. 2 mei 2020: Regionale Veteranendag, bijdrage max. € 3.500,-
 2. 4 en 5 mei 2020: Dodenherdenking en bevrijdingsfeest, budget € 5.000,-
 3. 6 mei 2020: BEL Veteranendag, budget € 10.000,-.

   

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Wijziging tarieventabel A legesverordening 2020
Besluit - Het college besluit de 1e wijziging van tarieventabel A behorende bij de legesverordening 2020 vast te stellen.

 

Onderwerp: Toekomst GNR nieuwe intentieovereenkomst participanten
Korte inhoud: De stichting Gooisch Natuurreservaat is in 1932 opgericht door de provincie Noord Holland, gemeente Amsterdam en de Gooise gemeenten; Blaricum, Hilversum, Laren, Bussum en Naarden (nu Gooise Meren). Dit zijn nog steeds de huidige participanten van de Stichting GNR. De samenwerking is vastgelegd in statuten van de stichting GNR en uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst. De gemeente Amsterdam en de provincie Noord Holland wensen niet langer meer onderdeel uit te maken van de stichting GNR. In zowel de statuten als de samenwerkingsovereenkomst GNR is geen afspraak opgenomen over uittreding van
participanten. In een gezamenlijke verklaring in maart 2019 hebben de participanten uitgesproken in minnelijkheid te streven naar de mogelijkheid tot uittreding van de gemeente Amsterdam en de provincie Noord Holland onder voorwaarden. De verdere gesprekken tussen de participanten hierover hebben geresulteerd in de tussenstap van een Intentieovereenkomst Gooise natuur. Daarin spreken de huidige participanten de erkenning uit van het belang van de bescherming van de waarden van de Gooise natuur. Dat laatste wordt, zoals in de Intentieovereenkomst is opgenomen, uitgewerkt in een Gooise natuuragenda.
Besluit - Het college besluit:

 1. wethouder Calis te machtigen om de Intentieovereenkomst Gooise natuur van de participanten van GNR te ondertekenen;
 2. de raadsinformatiebrief over de intentieovereenkomst Gooise natuur te versturen aan Raad.

 

Onderwerp: Overeenkomst en vergoeding afkoppelen regenwater bewoners onder het "oude regime"
Korte inhoud: Bewoners die het hemelwater reeds hebben afgekoppeld van het riool onder het "oude regime" maken aanspraak op vergoeding van de gemaakte kosten. De procedure hiervoor is vastgesteld in de "Beleidsregels vergoedingen voor gebouweigenaren die hemelwater afkomstig van daken niet langer lozen op het riool". De voorliggende stukken zijn overeenkomsten die vallen buiten de gestelde kaders voor mandaat, zoals gesteld in paragraaf III, artikel 6. Mandaat voor het sluiten van de overeenkomst en het uitbetalen van de overeengekomen vergoeding is daarom voorbehouden aan uw college.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de overeenkomst voor bewoner A en deze een vergoeding toe te kennen € 9.592,60;
 2. in te stemmen met de overeenkomst voor bewoner B en deze een vergoeding toe te kennen € 18.755,--;
 3. in te stemmen met de overeenkomst voor bewoner C en deze een vergoeding toe te kennen € 5.175,17;
 4. in te stemmen met de overeenkomst voor bewoner D en deze een vergoeding toe te kennen € 5.543,70.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Aanwijzing van 19 objecten (18 panden en 1 complex) tot gemeentelijk monument in Laren
Korte inhoud: Deze aanwijzing van beschermde gemeentelijke monumenten volgt uit een bestuursopdracht van de gemeenteraad van Laren van 21 december 2011. Op basis van het Monumentenonderzoek 2012 en het positieve advies van de BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, hebben Burgemeester en wethouders van Laren op 21 mei 2013 het voornemen uitgesproken om voor een aantal panden, objecten en ensembles in tranches de procedure te starten tot aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument. Op 31 mei 2013 zijn de eigenaren schriftelijk geïnformeerd over het voornemen van Burgemeester en wethouders. Daarin is hen tevens medegedeeld dat deze aanwijzingsprocedure in een aantal tranches zijn beslag zou krijgen. Op 10 mei 2019 zijn de eigenaren van de laatste (3de) tranche schriftelijk geïnformeerd over de start hiervan. Deze 3de tranche omvat 18 panden en één wooncomplex. Er zijn zienswijzen ontvangen over de aanwijzing van 5 panden en 1 complex. Over de overige objecten zijn geen zienswijzen ontvangen.
Besluit - Het college besluit:

 1. tot beschermd gemeentelijk monument aan te wijzen 1 wooncomplex en 17 panden:

  • Erfgooiercomplex (wooncomplex) bestaande uit: Erfgooiersweg 1-3, 2-4, 6-8, 10-12, 14-16; Erfgooiersdwarsweg 2-4 en 6-8; De Mees 2-4; Kloosterweg 66-68, 70-72, 74-76, 78-80, 45-47, 49-51 en 53-55; IJsbaanweg 2-4 en 6-8 en Smeekweg 39-41, 43-45, 47-49 en 53-55, kadastraal bekend LRN01 G 1534;
  • Eemnesserweg 10 en 12, kadastraal bekend LRN01 G 635 en LRN01 G 4117;
  • Klaaskampen 6 en 6a, kadastraal bekend LRN01 F 1748 en LRN01 F 1749;
  • Lingenskamp 34, kadastraal bekend LRN01 F 2330;
  • Mauvezand 17, kadastraal bekend LRN01 F 1991;
  • Naarderstraat 40, kadastraal bekend LRN01 E 1123;
  • Naarderstraat 68, kadastraal bekend LRN01 E 510;
  • Oude Naarderweg 11, kadastraal bekend LRN01 E 156;
  • Raboes 4, kadastraal bekend LRN01 E 703;
  • Sint Janstraat 2-4, kadastraal bekend LRN01 G 3382;
  • Sint Janstraat 16-18, kadastraal bekend LRN01 G 479;
  • Smeekweg 51, kadastraal bekend LRN01 G 305;
  • Torenlaan 21-21A, kadastraal bekend LRN01 F 1812;
  • Zevenend 11, 13 en 15, kadastraal bekend LRN01 G 3390, LRN01 G 3391 en LRN01 G 3392.

 2. het pand Noolseweg 9, kadastraal bekend LRN01 G 262, dat oorspronkelijk voor aanwijzing was voorgesteld, niet tot monument aan te wijzen;
 3. één van de 6 (zes) zienswijzen te honoreren en de resterende 5(vijf) ongegrond te verklaren, conform de bijgevoegde zienswijzennota;
 4. het interieur van de 17 panden en 1 wooncomplex buiten de bescherming te laten en het interieur als volgt te definiëren:
 • de verschillende ruimtes en hoe ze zijn ingedeeld, de ruimtelijke verhoudingen en de onderlinge relaties tussen ruimtes, met uitzondering van de dragende structuur van het bouwwerk, waaronder de kapconstructie met liggers en spanten;
 • de afwerking van de ruimtes, zoals wanden, vloeren en plafonds;
 • de vaste bestanddelen, zoals deuren, schouwpartijen, trappen, installaties en ingebouwd meubilair;
 • de aanwezige roerende zaken zoals meubels en losse wanddecoraties; (deze definitie is herleid uit de omschrijving van monumentale interieurs door het Nationaal Restauratiefonds op www.monumenten.nl).

 

Ondewerp: Raadsinformatiebrief Planvorming Natuurbrug N525
Korte inhoud: De provincie Noord-Holland heeft het voornemen een natuurbrug op grondgebied van de gemeente Laren te realiseren over de provinciale weg N525 Hilversumseweg. De Natuurverbinding N525 is de laatste schakel in een netwerk van zes natuurverbindingen. Met het realiseren van deze natuurverbinding worden de bos- en heiderijke gebieden van het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug verbonden met de laagveennatuur van de Vechtstreek. Het project is onderdeel van het programma Gooi en Vechtstreek 2018-2023 (GV60). De provincie werkt in dit project met een kerngroep waarin vertegenwoordigers zitten van de gemeente Laren (vergunningverlener), de gemeente Hilversum, het Stichting Goois Natuurreservaat (GNR) en de provincie Noord-Holland. De provincie heeft een initiërende rol omdat zij het natuurbeleid uitvoert in de provincie. Daarnaast is zij eigenaar en wegbeheerder van de N525. De gemeenten Hilversum en Laren hebben belang om de bereikbaarheid te borgen en de burgers zo goed mogelijk bij het project te betrekken, zodat er draagvlak ontstaat. Het GNR is eigenaar en beheerder van de naast de N525 gelegen natuurgebieden.

Het college besluit de raadsinformatiebrief Planvorming Natuurbrug N525 ter kennisname aan de raad aan te bieden.
 

Onderwerp: Verhuur grond (opslagterrein) Goyergracht Zuid te Laren
Korte inhoud: De huidige huurder heeft bij de gemeente een verzoek ingediend tot overname van zijn huurcontract inzake een perceel opslagterrein aan de Goyergracht Zuid te Eemnes. De huurder verhuurt het perceel reeds onder aan de verzoekende overnamepartij. Door een nieuwe overeenkomst te sluiten en te ondertekenen ligt de huurovereenkomst juridisch goed vast. Om de nieuwe huurovereenkomst op te stellen tegen een marktconforme huurprijs is er een taxatierapport opgesteld.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de verhuur van de grond aan de ondernemer;
 2. in te stemmen met de verhuurovereenkomst;
 3. inkomsten ad € 5.5115,00 te verantwoorden op kostenplaats 93030000 beheer overige gronden en kostensoort 536000 huren.

 

Onderwerp: Stand van zaken pand Vredelaan 9
Besluit - Het college besluit de informatiebrief ten behoeve van de Commissie R&I te versturen.

 

Onderwerp: Stationsweg 3 (voormalige ambtswoning)
Besluit - Het college besluit de raadsinformatiebrief inzake het perceel Stationsweg 3 te versturen naar de raad.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik


Onderwerp: Subsidie Versa Welzijn (Versa)
Korte inhoud: Van Versa Welzijn (Versa) is de aanvraag voor het verlenen van de subsidie voor 2020 ontvangen en de aanvraag voor het vaststellen van de subsidie voor 2018.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de in de bijlage 1 geformuleerde 'Doelstelling en Afspraken diensten Versa Welzijn 2020’;
 2. in te stemmen met het verlenen van een subsidie aan Versa van €403.997 voor 2020;
 3. in te stemmen met de verantwoording van Versa over 2018 en de subsidie vast te stellen op €319.222.
 4. in te stemmen met de met de verantwoording van Versa voor het onderdeel persoonsvolgende financiering 2018 vast te stellen op €45.004 waardoor een bedrag ad €27.004 aan Versa wordt nabetaald.

 

Rondvraag

--