Collegebesluitenlijst 14 april 2020

Download getekende besluitenlijst (pdf 345 Kb)


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer P. van Dijk, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 21 april 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 7 april 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

Onderwerp: Zienswijze jaarstukken 2019 en programmabegroting 2021 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV)
Korte inhoud: De gemeente wordt door de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) gevraagd een zienswijze te geven op de jaarstukken 2019 en programmabegroting 2021. Voor 2019 geldt een positief resultaat met verklaarbare en voor Laren geen negatieve effecten. De gemeentelijke bijdrage voor 2021 is verhoogd t.o.v. 2020 en op basis van de bijgestelde bedragen zal de begroting van de gemeente worden aangepast. Korte inhoud: 
Besluit - Het college besluit: 

 1. de voorgestelde zienswijze op de jaarstukken 2019 en programmabegroting 2021 van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vast te stellen; 
 2. de stukken door te geleiden naar de raad ter vaststelling van de zienswijze.
   

Onderwerp: Regionaal Risicoprofiel 2020 Veiligheidsregio's Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: De veiligheidsregio is wettelijk verplicht een aantal documenten op te stellen, waaronder het Regionaal Risicoprofiel (RRP). Het RRP vormt tevens de basis voor het nog op te stellen gezamenlijk Regionaal Beleidsplan 2021-2024, dat na voorlopige vaststelling door het algemeen bestuur ook zal worden verzonden aan de gemeenteraden. In het Regionaal Beleidsplan worden de wensen van de raden meegenomen die door de raden bij de vaststelling van het RRP zijn aangegeven.
Besluit – Het college besluit:

 1.  in te stemmen met de zienswijze op het Regionaal Risicoprofiel 2020, inclusief wensen voor het Regionaal Beleidsplan 2021-2024, zoals weergegeven in bijgevoegde brief; 
 2. de stukken door te geleiden naar de raad ter vaststelling van de zienswijze.
   

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Jaarstukken gemeente Laren 2019, concept ten behoeve van de accountantscontrole.
Korte inhoud: De gemeente wordt door de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) gevraagd een zienswijze te geven op de jaarstukken 2019 en programmabegroting 2021. Voor 2019 geldt een positief resultaat met verklaarbare en voor Laren geen negatieve effecten. De gemeentelijke bijdrage voor 2021 is verhoogd t.o.v. 2020 en op basis van de bijgestelde bedragen zal de begroting van de gemeente worden aangepast.
Besluit – Het college besluit: 

 1. het concept van de jaarstukken 2019 vast te stellen ter controle door de accountant;
 2. de eventuele tekstuele wijzigingen via de portefeuillehouder financiën aan te laten brengen in de versie voor de accountant;
 3. deze aangepaste versie volgende week voor een laatste controle integraal te bespreken in het college.
   

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Verhuur grond voor woning aan de Kerklaan te Laren
Korte inhoud: De huidige eigenaar van de woning aan de Kerklaan 9A te Laren heeft bij de gemeente een verzoek ingediend tot overname van de huurovereenkomst van de vorige eigenaar van de woning. De woning is in juni 2019 overgedragen aan de huidige eigenaar maar de huurovereenkomst was tot op heden niet opgezegd.
Besluit -  Het college besluit: 

 1. in te stemmen met de verhuur van de grond voor de woning aan de Kerklaan aan de eigenaar alsmede in te stemmen met de verhuurovereenkomst; 
 2. inkomsten ad € 133,00 te verantwoorden op kostenplaats 93030000 beheer overige gronden en kostensoort 536000 huren.
   

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--

 

Rondvraag

--