Collegebesluitenlijst 12 mei 2020

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer P. van Dijk, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 19 mei 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 6 mei 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

Onderwerp: Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 BEL Combinatie
Besluit – Het college besluit: 

  1. op grond van artikel 25 van de Gemeentewet, tweede lid en artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage Managementletter BEL Combinatie 2019;
  2. de geheimhouding wordt door het college opgelegd aan het college in verband met de belangen genoemd artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd tot het moment waarop de financiële en economische belangen van de gemeente niet meer geschaad kunnen worden door openbaarmaking, zulks te bepalen door het college;. 
  3. de raad voor te stellen om op grond van artikel 25 van de gemeentewet derde lid geheimhouding op te leggen ten aanzien van ten aanzien van de bijlage Managementletter BEL Combinatie 2019 en deze geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen; 
  4. kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de BEL Combinatie; 
  5. kennis te nemen van het positieve resultaat van deze jaarrekening 2019 à € 58.231;
  6. kennis te nemen van het accountantsverslag 2019, managementletter 2019 en de raadsinformatiebrief; 
  7. de gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2019; 
  8. de gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van het accountantsverslag 2019, managementletter 2019 en de raadsinformatiebrief; 9. de gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024; 10. de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de ‘Jaarstukken 2019’ en ‘Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024’ van de GR BEL Combinatie.
     

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Verkoop woning Stationsweg 3 te Laren
Korte inhoud: Naar aanleiding van de motie van de gemeenteraad met betrekking tot de verkoop van de voormalige ambtswoning aan de Stationsweg 3 te Laren, is er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een hospice in Laren. In dit voorstel wordt het college geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek, de aanpak waarmee tot verkoop van de woning wordt gekomen, rekening houdend met geldende wet- en regelgeving, en de wijze waarop de gemeenteraad hierover wordt geïnformeerd.
Besluit – Het college besluit: 
1.    kennis te nemen van bijgevoegde memo met betrekking tot de motie van de gemeenteraad d.d. 29 januari 2020 betreffende de verkoop ambtswoning; 
2.    op grond van eerdergenoemde memo, te concluderen dat er op dit moment en in de nabije toekomst geen "markt" is voor de vestiging van een hospice in Laren; 
3.    over te gaan tot verkoop van de woning aan de Stationsweg 3 te Laren, conform bijgevoegd plan van aanpak; 
4.    de gemeenteraad hierover te informeren conform bijgevoegde Informatiebrief, en het besluit nader toe te lichten tijdens de komende commissievergadering; 
5.    baten en lasten op te nemen in het jaarrekeningsaldo van 2020.
 

Onderwerp: Projectplan uitbesteding taken openbare verlichting
Korte inhoud: Plan van aanpak voor de uitbesteding van het beheer en onderhoud van de openbare verlichting.
Besluit – Het college besluit het projectplan vast te stellen voor de uitbesteding van het beheer en onderhoud van de openbare verlichting.
 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

 

 

Rondvraag

--