Collegebesluitenlijst 11 februari 2020

Download getekende besluitenlijst (308 Kb)


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer P. van Dijk, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 18 februari 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 4 februari 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

Onderwerp: Overzicht relatiegeschenken 2019
Korte inhoud: In het kader van integriteit dienen ontvangen relatiegeschenken te worden gemeld en te passen binnen de beleidsregels.
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van het overzicht relatiegeschenken 2019.

 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Verkoop grond Oosterend
Korte inhoud: Naar aanleiding van een verzoek is de mogelijkheid tot verkoop van een perceel grond aan het Oosterend onderzocht en wordt verkoop ter goedkeuring voorgelegd.
Besluit - Het college besluit:

  1. een stuk grond te verkopen aan de eigenaar van Oosterend 8a;
  2. de inkomsten te verantwoorden op kostenplaats ‘Beheer overige gronden/opbrengst grondverkopen (93030000/531000) en e.e.a. te verwerken in het rekeningresultaat 2020.


Onderwerp: Mandaatverlening directeur GAD
Korte inhoud: De nieuwe deelnemersovereenkomst Nedvang inclusief het bijbehorende keuzeformulier PMD model dient ondertekend en ingevuld te worden. Eerdere dno’s zijn middels mandaat ondertekend door de directeur van de GAD.
Besluit - Het college besluit:

  1. akkoord te gaan met de bijgevoegde deelnemers overeenkomst van Nedvang;
  2. in lijn met het huidige inzamelingsysteem akkoord te gaan met het brondscheidingsmodel;
  3. de directeur van de GAD mandaat te geven om de deelnemersovereenkomst en het keuzeformulier in te vullen en te ondertekenen namens de gemeente Laren.

 

Onderwerp: Inrichtingsschets Brink
Korte inhoud: De Brink is het centrum van het dorp en moet een levendig en functioneel gebied zijn. De gemeenteraad heeft in de strategische visie (2013) en in het Centrumplan (vastgesteld door de raad op 31 mei 2017) aangegeven op welke manier uitvoering wordt gegeven aan deze opvatting. Eén van de uitvoeringsmaatregelen is het opknappen en de
revitalisering van de Brink. Er zijn zeer goed bezochte bewonersbijeenkomsten geweest in mei en september 2019. De resultaten hiervan vormen de basis voor de inrichtingsschets
die de afgelopen maanden zijn uitgewerkt door bureau BDP. Deze inrichtingsschets is hiervan het resultaat en is nu gereed voor verdere besluitvorming.
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met inrichtingsschets Herinrichting Brink;
  2. in te stemmen het voorkeursmodel voor wat betreft waterberging, waterberging in verlaagd middengebied;
  3. de raad voor te stellen in te stemmen met deze inrichtingsschets en waterbergingsvariant.
  4. de plannen voor de herinrichting verder te laten uitwerken;
  5. de extra kosten ad € 148.000 voor de waterberging ten laste brengen van de kredieten van het project Laren Regenklaar.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--

 

Rondvraag

--