Collegebesluitenlijst 10 maart 2020

Download getekende besluitenlijst (pdf 268 Kb)


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer P. van Dijk, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 17 maart 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 3 maart 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt, net een tekstuele aanpassing, vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2020 BEL Combinatie
Korte inhoud: Voor 2020 is er een DVO opgesteld waarin wordt aangegeven hoe de BEL Combinatie in 2020 de ambtelijke capaciteit inzet ter realisatie van het collegeprogramma en de programma's uit de begroting 2020.
Besluit - Het college stelt de DVO 2020 vast. College maakt een voorbehoud t.a.v. de kostenverdeling voor 2020. Dit is afhankelijk van het onderzoek naar een nieuwe verdeelsleutel en besluitvorming daarover wat mogelijk consequenties heeft voor deze DVO.

 

 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Externe ondersteuning opstellen kadernota 2021
Korte inhoud: Ter voorbereiding op de kadernota 2021 is behoefte aan externe ondersteuning voor het maken van keuzes voor de komende jaren.
Besluit - Het college besluit opdracht te verlenen aan bureau Blaauwberg voor ondersteuning bij het opstellen van de kadernota 2021.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Besluit op bezwaar omgevingsvergunning vellen zomereik met herplantplicht
Korte inhoud: Besluit op bezwaar tegen het besluit van 30 september 2019 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen van 1 zomereik met herplantplicht (legalisatie) op een perceel aan de Noolseweg te Laren.
Besluit - Het college van burgemeester en wethouders van Laren besluit:

  1. het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 20 januari 2020 naar aanleiding van het door u op 27 oktober 2019 (ontvangen 31 oktober 2019) ingediende bezwaarschrift tegen het besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen van 1 zomereik met herplantplicht (legalisatie) op een perceel aan de Noolseweg te Laren, over te nemen;
  2. het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  3. het bestreden besluit van 30 september 2019 in stand te laten.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--

 

Rondvraag

--