College besluitenlijst 1 september 2020

Download getekende besluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder 
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer S. van Waveren, secretaris


Afwezig:
--
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 8 september 2020


Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 25 augustus 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen Brinkplan
Besluit - Het college besluit de antwoorden op de schriftelijke vragen van D66 en Liberaal Laren over de samenhang tussen Brinkplan en Laren Regenklaar vast te stellen.
 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

--


Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid aanbesteden
Korte inhoud: Voor de, verplichte, controle op het naleven van de rechtmatigheid worden de inkopen getoetst aan de wettelijke normen én de regels uit het eigen inkoopbeleid. Omdat de regels in het eigen inkoopbeleid betrekking kunnen hebben op kleine opdrachten vergt de controle veel tijd zonder dat de toegevoegde waarde van de controle toeneemt. Het voorstel is om de raad voor te stellen het eigen inkoopbeleid uit het normenkader te halen.
Besluit – Het college besluit:

  1. in te stemmen met het voorstel om het eigen inkoopbeleid te schrappen uit het normenkader met ingang van 01-01-2020 en niet meer toe te passen bij de controle op de rechtmatigheid door de account;
  2. het voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de raad;
  3. het college hecht aan de controle op de eigen aanbestedingsregels en dit komt dus niet te vervallen.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Reconstructie Hector Treublaan
Korte inhoud: In januari 2020 zijn de werkzaamheden aan de Hector Treublaan afgerond. De riolering is vervangen, de oude asfalt rijbaan is verwijderd en vervangen door gebakken
straatklinkers en in samenwerking met “Laren Regenklaar” zijn er maatregelen genomen voor het opvangen van regenwater.
Besluit – Het college besluit het aanvullend krediet (totaal: € 42.150 ) uit de investeringsplanning van de begroting 2020 (jaarschijf 2019) beschikbaar te stellen.


Onderwerp: Grondstoffenvisie GAD
Korte inhoud: In het proces naar een nieuwe Grondstoffenvisie voor de regio Gooi en Vechtstreek wordt de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd om richting te geven op een aantal vraagstukken die in de Grondstoffenvisie verder worden uitgewerkt. Het betreft de vraag volgens welk ontwikkelperspectief in de toekomst vorm wordt gegeven aan de doorontwikkeling van de afvalinzameling en verwerking (perspectief A of B) en de systeemkeuzes Diftar en voor- of nascheiding PMD. Tenslotte zijn een aantal koppelkansen benoemd die kunnen worden gewogen of aangevuld.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met het overleggen van de startmemo Grondstoffenvisie, raadsvoorstel ‘Richting geven aan vraagstukken ten behoeve van Grondstoffenvisie’ en de raadsinformatiebrief Proces Grondstoffenvisie aan de gemeenteraad. 
 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--
 

Rondvraag

--