Collegebesluitenlijst 18 augustus 2020

Download getekende besluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder 
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer S. van Waveren, secretaris


Afwezig:
--
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 25 augustus 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 28 juli 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

Ontwerp: Regionaal Beleidsplan 2021-2024 Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vecht
Korte inhoud: Het bestuur van de Veiligheidsregio is wettelijk verplicht (Wet veiligheidsregio’s) om ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast te stellen. De functie van het beleidsplan is om het beleid ten aanzien van de taken van de Veiligheidsregio vast te leggen. De Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek beschrijven met dit gezamenlijk beleidsplan één gezamenlijke koers voor de toekomst. Het bestuur stemt het beleidsplan af met de beleidsplannen van de aangrenzende veiligheidsregio’s en met de betrokken partners. Ook het gezamenlijk regionaal risicoprofiel dient als input voor het beleidsplan. Voor de vaststelling van het beleidsplan worden de gemeenteraden geconsulteerd ten behoeve van een zienswijze.
Besluit – Het college besluit: 

 1. in te stemmen met het ontwerp Regionaal Beleidsplan 2021-2024 Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek;
 2. de concept- zienswijze door te geleiden naar de raadsvergadering, met de volgende aanpassing in de zienswijzebrief: Schrappen zin “We vragen u om een concretere uitwerking van de verwachte kosten en benodigde capaciteit van de projecten” en vervangen door “Wij zien dat u uitgaat van een behoedzame begroting, maar vragen expliciet om terughoudend te zijn met kosten gelet op de financiële positie van de deelnemende gemeenten”.
   


Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Overeenkomst en vergoeding afkoppelen hemelwater bewoner
Korte inhoud: Bewoners die het hemelwater reeds hebben afgekoppeld van het riool onder het "oude regime" maken aanspraak op vergoeding van de gemaakte kosten.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met de overeenkomst voor de eigenaar en een vergoeding toe te kennen van € 7.000,--.
 

Onderwerp: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020
Korte inhoud: Vaststellen wijziging verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
Besluit – Het college legt de raad voor om de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Laren 2020 vast te stellen en stemt daarmee de volgende wijzigingen in het beleidskader kwijtscheldingen, dat voor het laatst in 2019 is vastgesteld.

De verordening inzake kwijtschelding gemeentelijke belastingen wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 4 wordt toegevoegd aan het bestaande beleid en komt te luiden: 

Artikel 4 Ondernemers Kwijtschelding van privébelastingen voor natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen te toetsen op grond van dezelfde bepalingen als die voor particulieren gelden, waarbij 

a.    de wijze waarop het inkomen wordt bepaald geschiedt conform het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004; 
b.    de wijze waarop het voor belastingschuldige noodzakelijke bedrijfsvermogen getoetst wordt geschiedt conform het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004. 

Met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van de in artikel 1 genoemde belastingen dat afkomstig is van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, zijn de afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van toepassing indien de belastingen geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam


Onderwerp: RIB Transitievisie warmte
Korte inhoud: In te stemmen met het informeren van de Raad middels de RIB TVW Laren en voor aanvullende info de RIB Regio G&V
Besluit – Het college besluit in te stemmen met het informeren van de Raad middels de RIB TVW Laren en voor aanvullende info de RIB Regio G&V, met tekstuele wijziging.
 

Onderwerp: Besluit op bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwembad
Korte inhoud: Het college van burgemeester en wethouders van Laren neemt een besluit tegen een bezwaar dat is ingediend tegen de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwembad op het perceel Zevenend 73 in Laren.
Besluit – Het college besluit: 

 1. het advies van de commissie van 6 juli 2020 over te nemen en het bestreden besluit in stand te laten;
 2. het bestreden besluit aan te vullen met een belangenafweging; 
 3. het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

 

Onderwerp: Besluit op bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning bouwen
Korte inhoud: Besluit op bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning bouwen.
Besluit – Het college besluit: 

 1. het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 13 juli 2020 naar aanleiding van het op 2 mei 2020 (ontvangen 4 mei 2020) ingediende bezwaarschrift tegen het besluit van 28 april 2020 tot verlenen van een omgevingsvergunning bouwen voor bouwen van een uitbouw aan de achterzijde van een woning op het perceel te Laren, over te nemen; 
 2. het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
 3. het bestreden besluit van 28 april 2020 in stand te laten.
   

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Inkoop Sociaal Domein
Korte inhoud: Per 2021 lopen de overeenkomsten voor maatschappelijke ondersteuning, huishoudelijke hulp, jeugdhulp, jeugd ggz, jeugdbescherming en jeugdreclassering af. Dit betekent dat we dit jaar nieuwe inkooptrajecten doorlopen, om ook vanaf 2021 kwaliteit en
zorgcontinuïteit te blijven garanderen voor onze inwoners.
Besluit – Het college besluit: 

 1.     in te stemmen met het toelatingsdocument Hulp bij het Huishouden;
 2.     in te stemmen met het toelatingsdocument Maatschappelijke Ondersteuning;
 3.     in te stemmen met het toelatingsdocument Jeugdhulp Voorzieningen;
 4.     in te stemmen met het toelatingsdocument Gecertificeerde Instellingen;
 5.     in te stemmen met het voorstel ‘Taakgerichte financiering’;
 6.     akkoord te gaan met de tarieven behorend bij de voorliggende toelatingsdocumenten;
 7.     in te stemmen met de indexering van de tarieven voor de voorzieningen zoals genoemd onder 1 t/m 4 op basis van de genoemde parameters;
 8.     kennis te nemen van de adviezen van onderzoeksbureau HHM over de te hanteren tarieven binnen de toelatingsdocumenten zoals genoemd onder 1 t/m 4;
 9.     kennis te nemen van de nota van beantwoording met daarin input van adviesraden op een eerdere versie van de toelatingsdocumenten;
 10.     kennis te nemen van de positieve advisering van de adviesraden sociaal domein op de toelatingsdocumenten zoals genoemd onder 1 t/m 4.
   

Onderwerp: Bestuursrapportage sociaal domein 2019
Korte inhoud: De rapportage bevat informatie over de ontwikkelingen in het gebruik van voorzieningen en de financiële consequenties. De rapportage gaat over de dienstverlening in het sociaal domein in 2019 voor de gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en Huizen.
Besluit – Het college besluit de bestuursrapportage sociaal domein 2019 ter kennisname te verstrekken aan de raad, waarbij ook inhoudelijk beeld goed in de RIB wordt opgenomen.
 

 

Rondvraag

--