Collegebesluitenlijst 9 juli 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris


Afwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 13 augustus 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 2 juli 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Overeenkomst en vergoeding afkoppelen bewoners onder het 'oude regime'
Korte inhoud: Bewoners hebben een verzoek ingediend voor vergoeding van kosten die gemaakt zijn voor het afkoppelen van regenwater. Na beoordeling is de conceptovereenkomst opgesteld en wordt een voorstel voor de vergoeding gedaan.
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met de overeenkomst voor bewoner A en deze een vergoeding toe te kennen van € 1.724,25;
  2. in te stemmen met de overeenkomst voor bewoner B en deze een vergoeding toe te kennen van € 1.931,54;
  3. in te stemmen met de overeenkomst voor bewoner C en deze een vergoeding toe te kennen van € 1.860,00.

 

Onderwerp: Aanpassing beleidsregels vergoedingen voor gebouweigenaren die hemelwater afkomstig van daken niet langer lozen op het riool
Korte inhoud: De teamleider RO/OR heeft volmacht en mandaat om overeenkomsten te sluiten en overeengekomen vergoedingen te betalen. Bij behandeling van de eerste aanvragen om vergoeding van gemaakte kosten, blijkt dat het mandaat aan de teamleider onvoldoende ruimte biedt om die aanvragen zelf af te doen. Voorgesteld wordt daarom om het mandaat te verruimen.
Besluit - Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft, besluiten de Beleidsregels vergoedingen voor gebouweigenaren die hemelwater afkomstig van daken niet langer lozen op het riool als volgt te wijzigen:

artikel 6 onder a. komt te luiden:
a. de vergoeding als bedoeld in artikel 1, tweede lid mag ten hoogste € 5.000,- bedragen;

artikel 6 onder b. komt te luiden:
b. de vergoeding als bedoeld in artikel 3, tweede lid mag ten hoogste € 17,50 per vierkante meter afgekoppeld dakoppervlak bedragen en mag ten hoogste € 10.000,- bedragen.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Verhuur perceel grond nabij Naarderstraat
Korte inhoud: Sinds 2018 zijn er nieuwe eigenaren van de woning aan Naarderstraat. De vorige eigenaren huurden van de gemeente een stukje voortuin en een strook langs de zijkant van de woning. Er dient nu met de nieuwe eigenaren een huurovereenkomst te worden gesloten.

Besluit - Het college besluit:

  1. een huurovereenkomst te sluiten met de nieuwe eigenaar van Naarderstraat aangaande een stukje gemeentegrond aan de voorzijde alsmede een strook aan de zijkant van de betreffende woning;
  2. inkomsten ad € 255,00 te verantwoorden op kostenplaats 93030000 beheer overige gronden en kostensoort 536000 huren.

 

Onderwerp: Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)
Korte inhoud: Dit collegevoorstel heeft als doel om met bijgevoegd raadsvoorstel in te stemmen. Bijgevoegd raadsvoorstel vraagt instemming van de gemeenteraad over het RES-proces. Het proces om te komen tot een Regionale Energie Strategie voor de regio Noord Holland Zuid, waardoor afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk worden gebracht.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel 'Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES NHZ).
 

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--

 

Rondvraag

--