Collegebesluitenlijst 8 oktober 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 15 oktober 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 1 oktober 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Zomernota 2019 BEL Combinatie
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de zomernota 2019 BEL Combinatie;
 2. de zomernota ter kennisname aan de Raad te sturen.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bestemmingsplan Centrum
Korte inhoud: Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 17 mei voor 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn 14 zienswijzen ingediend. Uw college heeft de zienswijzen op 20 augustus beoordeeld en met de gemeentelijke reactie ingestemd. Op 18 september zijn de zienswijzen en ambtshalve wijzigingen voorgelegd aan de klankbordgroep bestemmingsplannen. De KLG kon met de gemeentelijke reactie op de zienswijzen en ambtshalve wijzigingen instemmen. Het bestemmingsplan laat enkele kleine nieuwe ontwikkelingen toe. Voor deze ontwikkelingen is met betrokkenen overeenstemming bereikt over het sluiten van anterieure exploitatieovereenkomsten. Hierin wordt eventuele planschade bij de initiatiefnemers gelegd. Het bestemmingsplan kan worden vastgesteld.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen;
 2. de raad voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, geen exploitatieplan vast te stellen en het college te machtigen om de gemeente in de verdere procedure te vertegenwoordigen;
 3. in te stemmen met de exploitatieovereenkomsten met betrekking tot diverse percelen.

 

Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit tot het weigeren van een omgevingsvergunning voor het vellen van 1 boom (Es) op het perceel te Laren.
Korte inhoud: Vanuit het wettelijk toetsingskader is het bestreden besluit op juiste gronden genomen. Echter, de commissie adviseert het college in de beslissing op bezwaar, in het kader van de belangenafweging, dieper in te gaan op het belang van bezwaarde om een terras aan te leggen in de zon tegenover het belang om de boom te behouden
Besluit - Het college besluit:

 1. het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 04 september 2019 naar aanleiding van het door bezwaarmaker ingediende bezwaar tegen het besluit tot weigeren van een omgevingsvergunning voor het vellen van 1 boom (Es) op het perceel te Laren, over te nemen;
 2. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 3. het bestreden besluit van 28 mei 2019 (verzonden 29 mei 2019) in stand te laten, zij het dat in de beslissing op bezwaar, in het kader van de belangenafweging, dieper wordt ingegaan op het belang van bezwaarde om een terras aan te kunnen leggen in de zon tegenover het belang om te boom te behouden.
   

Onderwerp: Deelname Lokaal Sportakkoord
Korte inhoud: Per 2019 is door het Ministerie van VWS de mogelijkheid voor een lokaal sportakkoord beschikbaar gemaakt. Om hier aan deel te nemen dient het college de intentieverklaring ondertekenen.
Besluit - Het college besluit:

 1. de ‘Intentieverklaring Regeling Lokale Sportakkoorden - Sportformateur’ te ondertekenen, waarmee de gemeente een eenmalige Rijksbijdrage van € 15.000 ontvangt voor de inzet van een lokale sportformateur per januari 2020;
 2. toe te werken aan één gezamenlijk BEL-Sportakkoord, waarbij per gemeente per jaar een Rijksbijdrage van €10.000 wordt ontvangen voor de uitvoering.

 

Onderwerp: Principe-verzoek afwijking bestemmingsplan Naarderstraat 93
Korte inhoud: Het terrein Naarderstraat 93 ligt al geruime tijd braak. Het terrein, naast het ecoduct gelegen, heeft de bestemming ‘kantoren’. Hier mag een kantoor worden gebouwd van maximaal 2.000 m2 met een maximale bouwhoogte van 10 meter. Een initiatiefnemer wil op deze plek naast het kantoor een fitness starten van ca. 700 m2. De fitness is strijdig met het bestemmingsplan. Uw college kan medewerking verlenen door af te wijken van het bestemmingsplan middels artikel 4, lid 9 bijlage 2 Besluit omgevingsrecht (kruimelafwijking).
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het principe-verzoek voor de realisatie van een fitnesscentrum op het perceel Naarderstraat 93.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--

 

Rondvraag

--