Collegebesluitenlijst 8 januari 2019

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
--


Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 15 januari 2019


Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d 18 december 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille: Burgemeester Kruisinga

Onderwerp: Aanwijzing collectieve festiviteit 2019
Korte inhoud: In artikel 4.2 van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2018 is bepaald dat het college dagen of dagdelen kan aanwijzen als zijnde collectieve festiviteiten.
Besluit - Het college besluit 27 april 2019 (Koningsdag) aan te wijzen als een collectieve festiviteit waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer niet gelden.

Onderwerp: Rapportage officiële publicaties
Korte inhoud: Rapportage van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk over publicaties die langs elektronische weg worden verzorgt.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van de rapportage onderzoek publicaties gemeente Laren;
2. het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties conform dit voorstel te
    informeren.

Portefeuille P.A.M. Calis

Onderwerp: Aanpassing tarieventabel A behorende bij de Legesverordening 2019
Korte inhoud: De rijksoverheid heeft voor 2019 haar tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen vastgesteld. De tarieven voor de reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart waren bij opstellen van de legesverordening 2019 nog niet bekend. Inmiddels zijn deze wel bekend gemaakt en moet de legesverordening hier op worden aangepast.
Besluit - Het college besluit de 1e wijziging van de tarieventabellen behorende bij de legesverordening 2019 vast te stellen.

Onderwerp: 2e Wijziging Tarieventabel A, behorende bij de Legesverordening 2019
Korte inhoud: Wijziging tarieventabel A behorende bij de Legesverordening 2019
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen om de bij de Legesverordening 2019 behorende gewijzigde tarieventabel A vast te stellen.

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Het snoeien van bomen en struiken in de tuin van de ambtswoning Laren uit te besteden.
Korte inhoud: In de huidige gebruiksovereenkomst is opgenomen dat de burgemeester zelf het onderhoud van de tuin verzorgd. Op verzoek van de burgemeester zal het snoeien van de bomen en struiken worden uitbesteedt.
Besluit - Het college besluit:
1. akkoord te gaan met het snoeien van bomen en struiken in de tuin van de ambtswoning.
    Deze werkzaamheden zullen worden uitbesteedt;
2. de kosten ad € 1.065,00 te verantwoorden op kostenplaats 43010002 Ambtswoning Laren.

Portefeuille: Wethouder k. van Hunnik

--

Rondvraag

--