Collegebesluitenlijst 7 mei 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris


Afwezig:
--
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 15 mei 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 30 april 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--

 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Subsidieregeling inwonersinitiatieven
Korte inhoud: Op basis van de Lokale Keuzenota Sociaal Domein wordt in de begroting jaarlijks een budget van 10.000 euro opgenomen voor de ondersteuning van inwonersinitiatieven op het gebied van zorg, welzijn en participatie. In de afgelopen jaren is door het college elk jaar een (nadere) subsidieregeling voor de uitvoering daarvan vastgesteld. Deze regeling wordt met uitbreiding van de mogelijkheid een bijdrage voor een AED toe te kennen vastgesteld voor 2019 en volgende jaren.
Besluit - Het college besluit:

 1. de Subsidieregeling inwonersinitiatieven Laren 2019 vast te stellen;
 2. de portefeuillehouder Sociaal Domein, op grond van artikel 168 van de gemeentewet te machtigen om te besluiten op aanvragen in het kader van voornoemde regeling.
   

Onderwerp: Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 BEL Combinatie
Korte inhoud: Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 BEL Combinatie
Besluit - Het college besluit:

 1. op grond van artikel 25 van de Gemeentewet, tweede lid en artikel artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage Managementletter BEL Combinatie 2018;
 2. de geheimhouding wordt door het college opgelegd aan het college in verband met de belangen genoemd artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd tot het moment waarop de financiële en economische belangen van de gemeente niet meer geschaad kunnen worden door openbaarmaking, zulks te bepalen door het college;.
 3. de raad voor te stellen om op grond van artikel 25 van de gemeentewet derde lid geheimhouding op te leggen ten aanzien van ten aanzien van de bijlage Managementletter BEL Combinatie 2018 en deze geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen;
 4. kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van de BEL Combinatie;
 5. kennis te nemen van het negatieve resultaat van deze jaarrekening 2018 à € 228.401;
 6. kennis te nemen van het accountantsverslag 2018, managementletter 2018 en de raadsinformatiebrief;
 7. de gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2018;
 8. de gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van het accountantsverslag 2018, managementletter 2018 en de raadsinformatiebrief;
 9. de gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023;
 10. de gemeenteraad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de ‘Jaarstukken 2018’ en ‘Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023’ van de GR BEL Combinatie.
   

Onderwerp: Aanvulling onrechtmatigheden aanbestedingen
Korte inhoud: Binnen het proces ‘aanbesteden’ zijn na afloop van de reguliere controle bij nader onderzoek twee inkopen onrechtmatigheden verschoven van Europees onrechtmatig naar lokaal onrechtmatig. Met dit voorstel kan de Raad ook deze geconstateerde onrechtmatigheden repareren, net als dat met een eerder voorstel is gebeurd.
Besluit - Het college besluit het voorstel door te geleiden naar de Raad voor besluitvorming.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Insectvriendelijk convenant Laren
Korte inhoud: De insectenstand en met name de bijenpopulatie staat zwaar onder druk. We werken al op meerdere manieren aan het verbeteren van de biodiversiteit (bloembollen, hanging baskets, drachtbomen). De imkervereniging vraagt om een gezamenlijke ondertekening van een convenant zodat onze acties meer beleidsmatige inbedding krijgen.
Besluit - Het college besluit:1. in te stemmen met Het Zzzoemmt, insectvriendelijk convenant BEL gemeenten 2019;
2. wethouder Stam te mandateren dit convenant te ondertekenen;
3. het actieplan Het Zzzoemmmt Laren 2019-2020 vast te stellen.


Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Laren Centrum
Korte inhoud: Het voorontwerpbestemmingsplan heeft verleden jaar voor inspraak ter inzage gelegen. Alle inspraakreacties zijn beoordeeld door de klankbordgroep bestemmingsplannen en door de commissie R&I. Op basis hiervan is het voorontwerpbestemmingsplan aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan kan nu ter inzage worden gelegd.
Besluit - Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan vanaf 17 mei 2019 voor 6 weken ter inzage leggen.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2020 regio Gooi en Vechtstreek en resultaatbestemming jaarrekening 2018 en verder kennis nemen van jaarrekening 2018.
Korte inhoud: De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020 van de regio Gooi en Vechtstreek en de resultaatbestemming jaarrekening 2018. De jaarrekening 2018 wordt verder ter informatie aangeboden.
Besluit - Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:

 1. een zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2020 met betrekking tot instemming met de begroting onder de volgende voorwaarden:
  • tijdig in 2019 een uitwerking van de RSA wordt overgelegd voor de effecten daarvan in 2020;
  • uiterlijk in de reguliere begroting 2021 en volgende jaren meer sturingsinformatie wordt opgenomen betreffende de beleidssamenwerking voor taken die niet langer onderdeel zijn van de RSA;
 2. een zienswijze in te dienen ten aanzien van de resultaatbestemming, behoudens onderdeel C omdat bestemming van het resultaat 2018 voor nieuw beleid onvoldoende onderbouwd, en daarbij voor te stellen dit deel van het resultaat ter hoogte van €388.244,- terug te storten naar de gemeenten;
 3. de jaarrekening verder voor kennisgeving aan te nemen.

 

Onderwerp: Begroting en bedrijfsplan 2019 Hart van Laren
Korte inhoud: De beheerstichting heeft een aangepaste begroting en bedrijfsplan ingediend. Conform de prestatieovereenkomst tussen gemeente en beheerstichting moet het college besluiten of deze goedgekeurd wordt.
Besluit - Het college besluit:

 1. onder de kanttekening genoemd onder 2. en 3. goedkeuring te verlenen aan de begroting d.d. 8 maart 2019 met een exploitatiesaldo van - €127.813,-;
 2. onder voorwaarden zoals genoemd onder de punten 2.1 en 2.2. voorlopige goedkeuring te verlenen aan het bedrijfsplan 2019;
 3. na het opstellen van de prestatieafspraken en het hebben voldaan aan de 2 bedoelde afspraken een besluit te nemen over de definitieve hoogte van de subsidie voor 2019;
 4. een voorschot voor de subsidie voor het tweede kwartaal te verlenen à €25.000,- ten laste van het budget Algemene voorzieningen Hart van Laren 93610003 – 442049;
 5. besluit ter kennisname voor te leggen aan de commissie M&F.


Onderwerp: Conceptbegroting 2020 Werkvoorzieningschap Tomingroep
Korte inhoud: Het Werkvoorzieningschap Tomingroep heeft een conceptbegroting 2020 opgesteld. Over de conceptbegroting 2020 kan de gemeenteraad op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen een zienswijze indienen.
Besluit - Het college besluit aan de raad voor te stellen om een positieve zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2020 Werkvoorzieningsschap Tomingroep.

 

Rondvraag

--