Collegebesluitenlijst 6 augustus 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder (voorzitter)
de heer G. Kolhorn, secretaris


Afwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 13 augustus 2019

 

Portefeuille: Allen

-- 
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit tot (gedeeltelijke) weigering van een verzoek om te handhaven tegen gebruik van een bijgebouw.
Korte inhoud: Een herstelsanctie (in dit geval een last onder dwangsom) opleggen tot beëindigen van de overtreding mbt de reparatiewerkzaamheden buiten , het gebruik van compressor buiten en beëindigen van de afhaalmogelijkheden van gekochte goederen.
Besluit - Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren;
2. Het bestreden besluit van 12 december 2018 te herroepen, te besluiten over te gaan tot handhavingsmaatregelen wegens het strijdig gebruik van de berging en de oprit van belanghebbende;
3. Het verzoek om vergoeding van proceskosten in de bezwaarfase toe te kennen;
4. Indien tegen dit besluit beroep wordt ingediend bij de rechtbank alsdan verweer te voeren.


Onderwerp: Wijzigingsplan Engweg 23
Korte inhoud: Het bouwvlak aan de Engweg 23 wordt naar de rechterkant van het perceel verplaatst om zo een aaneengesloten en samenhangend woonerf aan de straat- en linkerkant te creëren.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Engweg 23 NL.IMRO.0417.LRNEngweg23-On01) en het plan vrij te geven voor de ter inzage legging.


Onderwerp: Vaststellen aanvraagformulier tot subsidievaststelling Investeringssubsidie Sport- en Scoutingverenigingen Laren
Korte inhoud: Het formulier ter vaststelling van de investeringssubsidie Sport dient te worden vastgesteld door het college.
Besluit - Het college besluit tot het vaststellen van: Aanvraagformulier tot subsidievaststelling Investeringssubsidie Sport- en Scoutingverenigingen Laren.


Onderwerp: Postzegelbestemmingsplan Paviljoensweg 12a
Korte inhoud: Dit postzegelbestemmingsplan voorziet in het verschuiven van het bouwvlak t.b.v. een vrijstaande woning op de hoek van Paviljoensweg en De Leemkuil. Het gewenste bouwvlak krijgt een rechthoekige grondvorm en is georiënteerd op de Paviljoensweg met de voorgevellijn gelijk met naastliggende woningen op nummer 10 en 12.  Het ontwerpplan heeft van 17 mei 2019 tot en met 27 juni 2019 ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. De volgende stap in de procedure is het voorleggen aan de gemeenteraad ter vaststelling.
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met het postzegelbestemmingsplan Paviljoensweg 12a met code NL.IMRO.0417.WPPaviljoensw12a-Va01;
  2. in te stemmen met de bijgevoegde anterieure overeenkomst grondexploitatie Paviljoensweg 12a;
  3. het postzegelbestemmingsplan aan de gemeenteraad voor te leggen ter vaststelling.


Onderwerp: Indienen zienswijze op voorstel OFGV resultaatbestemming 2018
Korte inhoud: Per brief van 27 juni 2019 stelt het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (OFGV) de raad in gelegenheid om een zienswijze te geven op de voorgestelde resultaatbestemming 2018 van de OFGV.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde resultaatbestemming 2018 van de OFGV.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--

 

Rondvraag

--