Collegebesluitenlijst 5 november 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 12 november 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 29 oktober 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

Onderwerp: Concept Agenda MRA 2.0
Korte inhoud: De Concept agenda MRA 2.0 is door de MRA naar de raden gestuurd. Door de Regio is een concept-reactie opgesteld.
Besluit - Het college besluit de Commissie R en I aan de hand van bijgevoegd concept een reactie te vragen op de concept agenda MRA 2.0.

 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Belastingverordeningen 2020 Laren
Korte inhoud: Jaarlijks worden de belastingverordeningen opnieuw vastgesteld. Deze verordeningen sluiten aan op de ontwikkelingen die zijn opgenomen in de paragraaf Lokale Heffingen van de begroting 2020.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen de volgende belastingverordeningen vast te stellen:

· Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2020
· Verordening Precariobelasting 2020
· Verordening Afvalstoffenheffing 2020
· Verordening Rioolheffing 2020
· Verordening Begraafrechten 2020
· Verordening Hondenbelasting 2020
· Verordening Marktgelden 2020.

 

Onderwerp: Legesverordening 2020 Laren
Korte inhoud: Elk jaar wordt de legesverordening aangepast aan de nieuwe tarieven. Daarbij wordt rekening gehouden met de inflatiepercentage, zoals deze is opgenomen in de begroting 2020.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen om de Legesverordening 2020 met bijbehorende tarieventabellen onderdeel A en B vast te stellen.

 

Onderwerp: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Korte inhoud: De gemeentewet en de uitvoeringsregeling invorderingswet 1990 geven meer ruimte aan gemeenten om eigen beleidskeuzes te maken, die ertoe leiden dat in ruimere mate kwijtschelding wordt verleend. Invulling geven aan deze beleidskeuzes (het wel of niet verruimen) is aan de raad voorbehouden.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Laren 2019 vast te stellen en stemt daarmee in met het volgende gewijzigde beleidskader kwijtscheldingen:

 1. kwijtschelding wordt alleen verleend aan natuurlijke personen voor de volgende belastingsoorten;
  a. Afvalstoffenheffing
  b. Onroerendezaakbelasting
  c. Rioolrecht;
 2. de normkosten van bestaan (kwijtscheldingsnorm) voor belastingschuldigen tot de pensioengerechtigde leeftijd maximaal te verruimen van 90% naar 100% van de bijstandsnorm;
 3. de normkosten van bestaan (kwijtscheldingsnorm) voor belastingschuldigen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd maximaal te verruimen naar 100% van de netto AOW-norm;
 4. noodzakelijke kosten voor kinderopvang in aanmerking nemen als uitgaven bij de berekening van de betalingscapaciteit.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Subsidie Sportraad Laren tbv organisatie Sportverkiezing
Korte inhoud: In januari 2020 wordt voor de tweede keer de Sportverkiezing georganiseerd. Hierbij worden diverse prijzen uitgereikt zoals sportman en sportvrouw van het jaar. Het doel hiervan is de sporters en verenigingen in het zonnetje te zetten. In 2019 is er geen subsidie verleend omdat destijds voldoende sponsoring was gevonden. Dit jaar is er minder sponsoring mogelijk, waardoor aangeklopt is bij de gemeente.
Besluit - Het college besluit eenmalig een subsidie te verlenen ad €1.000,- aan de Sportraad Laren ten behoeve van de organisatie van de Sportverkiezing Laren en de kosten ten laste te leggen vanprogramma Sport Algemeen - 438099 Overige goederen en diensten.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Vernieuwd convenant Verwijsindex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Korte inhoud: Vanuit de Taskforce is de wens om het gebruik van de Verwijsindex te normaliseren en strikter te zijn op het belang van het gebruik van de Verwijsindex. Vooral het gebruik door 0e en 1elijns jeugdhulp organisaties is van belang, om in samenwerking goed preventief te kunnen werken. Om het gebruik te stimuleren wordt het convenant vernieuwd, het convenantbeheer bij de Regio belegd en wordt een regionale signaleerwijze vastgesteld.
Besluit - Het college besluit:

 1. het vernieuwd convenant verwijsindex met signaleerwijze vast te stellen;
 2. het beheer van het convenant bij de Regio te beleggen;
 3. de regio te machtigen om nieuwe instanties bij de verwijsindex aan te sluiten en hiervoor het machtingsbesluit in bijlage 1 te ondertekenen.

 

Rondvraag

--