Collegebesluitenlijst 5 maart 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
--


Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 12 maart 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 26 februari 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
            


Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

Onderwerp: Besluitvorming rond het Gemeentelijk Stembureau voor de verkiezingen van 2019
Korte inhoud: Vanwege de deelname aan het experiment centraal tellen van de stemmen moet het college aanwijzingen en benoemingen doen voor het Gemeentelijk Stembureau voor de centrale telling op 21 maart 2019 en 27 mei 2019.
Besluit - Het college besluit:
1. een locatie aan te wijzen voor de centrale stemopneming;
2. benoemt de leden van het Gemeentelijk Stembureau;
3. gaat akkoord met de voorgestelde werkwijzen.

 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Afsluiten investeringsprojecten in de jaarrekening 2018 gemeente Laren
Korte inhoud: Het team Control en Financiën heeft, in overleg met de budgethouders, de investeringsprojecten geïnventariseerd die afgesloten kunnen worden. Deze liggen ter goedkeuring voor.
Besluit - Het college besluit akkoord te gaan met de voorgestelde af te sluiten investeringsprojecten en dit administratief te laten verwerken.


Onderwerp: Krediet pilot uitvoeringsprojecten Laren regenklaar
Korte inhoud: Er wordt gevraagd een krediet vrij to geven voor het als pilot voorbereiden en uitvoeren van projecten in het kader van Laren regenklaar.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis to nemen van de notitie Organisatie pilot uitvoeringsprojecten Laren regenklaar!;
2. in te stemmen met het opzetten van een uitvoeringsorganisatie ten behoeve van de pilot uitvoeringsprojecten;
3. een bedrag van € 800.000 vrij to geven uit de investeringsplanning (jaarschijf 2019) voor het Project wateroverlast (GRP) voor de voorbereiding en uitvoering van afkoppelprojecten in het kader van Laren regenklaar!;
4. een bedrag van € 100.000 vrij to geven uit de investeringsplanning (jaarschijf 2018) voor de afkoppeling van gemeentelijke panden.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Klusopdracht Bouw sociale huurwoningen Harmen Vosweg
Korte inhoud: Op 30 januari 2019 is de Woningbouwnota “Laren, Behoud door Ontwikkeling” door de raad vastgesteld. Hiermee zijn kaders gegeven voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Voor het terrein aan de Harmen Vosweg is aangegeven dat er sociale huurwoningen kunnen worden gebouwd. In de klusopdracht is het proces beschreven om te komen tot een door de raad vastgesteld verkavelingsplan/stedenbouwkundig plan.
Besluit - Het college besluit de klusopdracht „Bouw sociale huurwoningen Harmen Vosweg‟ vast te stellen.

Onderwerp: Bezwaar tegen omgevingsvergunning
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voor gelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 15 februari 2019 geadviseerd het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

Onderwerp: Urgentieverlening op grond van de hardheidsclausule
Korte inhoud: Bezwaarmaakster heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit waarin haar aanvraag om een urgentieverklaring is afgewezen. Bezwaarmaakster verzoekt het college om alsnog een urgentie te verlenen om met voorrang te kunnen reageren op Woningnet. Voorgesteld wordt om bezwaarmaakster op grond van de hardheidsclausule een urgentieverklaring te verlenen.
Besluit - Het college besluit op grond van de hardheidsclausule een urgentieverklaring te verlenen.Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Intentieverklaring Dementievriendelijke gemeenten Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: De Intentieverklaring Dementievriendelijke gemeenten Gooi en Vechtstreek is formeel in 2018 afgelopen. Verzoek van Alzheimer Nederland Gooi en Omstreken is nu om deze verklaring opnieuw voor vier jaar te ondertekenen. Tevens wordt een bijdrage van € 500,- gevraagd voor de bekostiging van de theateravond, die na de ondertekening op 14 maart a.s. aan de mantelzorgers van mensen met dementie wordt aangeboden.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de nieuwe Intentieverklaring Dementievriendelijke gemeenten Gooi en Vechtstreek en wethouder Van Hunnik namens het college deze te laten ondertekenen op 14 maart 2019;
2. in te stemmen met het memo aan de raad;
3. in te stemmen met het verlenen van een subsidie van € 500,- voor een bijdrage in de kosten van de theatervoorstelling op 14 maart 2019 voor mantelzorgers van mensen met dementie.
 

Onderwerp: Afschaffen Jeugdcontributie Bibliotheek
Korte inhoud: De bibliotheek van Laren vormt een onderdeel van de bibliotheek Huizen, Laren en Blaricum. In de raad van Blaricum is op 29 januari 2019 een motie ingediend en aangenomen om het bibliotheek abonnement voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar gratis te maken. In Huizen is het gratis maken van de jeugdcontributie opgenomen in het coalitieakkoord en inmiddels ook vastgesteld door het college.
Besluit - Het college besluit:
1. akkoord te gaan met het voorstel om het bibliotheekabonnement voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar miv 1 juni 2019 gratis ter beschikking te stellen;
2. na 2 jaar een evaluatie over definitieve aantallen en kosten te houden;
3. in de komende kadernota op te nemen dat het bedrag van maximaal € 15.000 vanaf 2020 structureel aan de bibliotheek subsidie wordt toegevoegd.

 

Rondvraag

--