Collegebesluitenlijst 3 september 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 10 september 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 27 augustus 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

Onderwerp: Verrekening neveninkomsten 2018
Korte inhoud: In de Gemeentewet is de plicht tot verrekenen van eventuele neveninkomsten van actief dienende, voltijds politieke ambtsdragers opgenomen. Het college is zelf verantwoordelijk voor de verrekening. Het college moet over 2018 per (voormalige) politieke ambtsdrager vaststellen of er in het individuele geval al dan niet een verrekening van neveninkomsten moet plaatsvinden en op welke wijze het te verrekenen bedrag in voorkomend geval wordt terugbetaald.
Besluit - Het college besluit vast te stellen dat er - conform bijgaande adviezen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - voor de politieke ambtsdragers van gemeente Laren over 2018 geen sprake is van een verrekening plicht met betrekking tot de neveninkomsten.

 

Onderwerp: Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders en Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019
Korte inhoud: Op 1 januari 2019 is het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers in werking getreden. Aanleiding om ook de lokale regeling die gaat over de rechtspositie van burgemeester, wethouders, raads- en commissieleden te herzien. De nieuwe lokale regeling wordt u hierbij ter besluitvorming voorgelegd.
Besluit - Het college besluit:

  1. de regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Laren 2019 vast te stellen;
  2. kennis te nemen van de verordening rechtspositie raads- en commissieleden Laren 2019 en voor besluitvorming door te geleiden naar de raad.

 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Ontwerp wijzigingsplan Esseboom 2
Korte inhoud: De huidige locatie van het Rosa Spierhuis komt eind van het jaar leeg te staan. Het college wordt voorgesteld voor deze locatie in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Esseboom 2 en het ontwerp wijzigingsplan vrij te geven voor de ter inzage legging.
Besluit - Het college besluit:

1. in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Esseboom 2;
2. het ontwerp wijzigingsplan vrij te geven voor de ter inzage legging.

 

Onderwerp: Herontwikkeling Crailo – Reactienota Uitgangspuntennotitie en Notitie Reikwijdte en detailniveau en Advies van de Commissie m.e.r.
Korte inhoud: De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ten behoeve van de Milieueffectrapportage en de Uitgangspuntennotitie voor het opstellen van het bestemmingsplan hebben ter inzage gelegen voor de inspraak. Hierop zijn reacties ingediend. Deze reacties zijn verwerkt in bijgaande reactienota. Deze wordt thans ter instemming aan het college voorgelegd. Ook wordt voorgesteld kennis te nemen van het advies van de Commissie m.e.r. en de raad te informeren via een Raadsinformatiebrief.
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met de beantwoording van de ingekomen reacties, zoals verwoord in bijgevoegde 'Reactienota Uitgangspuntennotitie en Notitie Reikwijdte en Detailniveau';
  2. kennis te nemen van het advies van de Commissie m.e.r.;
  3. de raad te informeren middels de bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

 

Onderwerp: Nota Grondbeleid
Korte inhoud: In 2008 is door de gemeenteraden de Nota Grondbeleid vastgesteld. In de nota wordt uitleg gegeven over de wettelijke mogelijkheden ten aanzien van actief en passief grondbeleid om gemeentelijke beleidsdoelen te bereiken. Aandacht wordt besteed aan de Wet voorkeursrecht gemeenten, gemeentelijke grondaankopen, onteigening, privaatrechtelijke overeenkomsten en kostenverhaal bij ontwikkelingen door derden. In de nota wordt aangegeven wanneer welke van deze instrumenten kunnen worden ingezet om gemeentelijke doelen te bereiken. Door de accountant is aangegeven, dat de toepasselijkheid van het beleid, met name vanwege het tijdsverloop en de aanpassingen van Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), moet worden bezien en zo nodig moet worden aangepast. Tegelijkertijd kan het grondprijzenbeleid en de criteria bij de verkoop van reststroken openbaar groen/openbaar gebied (voor Blaricum en Laren) worden vastgesteld.
Besluit - Het college besluit:

1. de Klusopdracht Grondbeleid vast te stellen;
2. de kosten te dekken ten laste van de beschikbare budgetten in de begroting(en).

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Perspectief op Werk
Korte inhoud: Het kabinet stelt per arbeidsmarktregio 2 miljoen beschikbaar om te realiseren dat meer mensen zonder werk aan het werk worden geholpen. Om aanspraak te maken op in eerste instantie 1 miljoen moeten arbeidsmarktregio’s regionale actieplannen indienen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wanneer de resultaten in een arbeidsmarktregio goed zijn, wordt opnieuw 1 miljoen aan de subsidie toegevoegd. Samen met gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties heeft de Regio Gooi en Vechtstreek het plan ‘Perspectief op Werk’ ontwikkeld. Dit plan dient door het college te worden vastgesteld, zodat het kan worden ingediend bij het ministerie.
Besluit - Het college besluit:

  1. het plan ‘Perspectief op Werk’ vast te stellen, waarbij de financiering geheel door subsidie plaatsvindt;
  2. op een later tijdstip een besluit te nemen over de besteding van de middelen die in dit plan aan de gemeente worden verstrekt;
  3. kennis te nemen van de Verklaring ‘Perspectief op Werk’ Gooi en Vechtstreek;
  4. kennis te nemen van de matrices waarin de input van arbeidsmarktpartners verwerkt staat, alsmede de uiteenzetting van hoe met de input is omgegaan;
  5. kennis te nemen van het resumé van de Werkkamer van 21 juni 2019 waaruit blijkt hoe de arbeidsmarktpartners Perspectief op Werk hebben behandeld.

 

Onderwerp: Evaluatie en beëindiging Schoonthuis
Korte inhoud: In april 2016 is de uitvoering van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) in Regio Gooi en Vechtstreek van start gegaan. De HHT is een werkgelegenheidsinstrument. In onze regio werkt de HHT onder de naam ‘Schoonthuis’. Het project Schoonthuis loopt tot 1 januari 2020 en kan na een evaluatie eventueel worden verlengd.
Besluit - Het college besluit:

1. bijgevoegde evaluatie van Schoonthuis vast te stellen;
2. schoonthuis per 1 april 2020 te beëindigen;
3. nadere voorstellen voor de besteding van de overgebleven middelen af te wachten.

 

Rondvraag

--