Collegebesluitenlijst 3 juni 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris


Afwezig:
--
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 12 juni 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 28 mei 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Rapportage, voortgang en roadmap informatiebeheer 2018/2019
Korte inhoud: Conform artikel 9 van de Archiefverordeningen van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en artikel 7 van de archiefverordening van de BEL Combinatie 2016, wordt eenmaal per jaar door het college verslag uitgebracht aan de Raad over hetgeen zij hebben verricht/laten verrichten ter uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor informatiebeheer (artikel 30 van de Archiefwet). Zij voegen daartoe het verslag van de archiefinspecteur en een activiteitenplan toe. De rapportage maakt evenals het voorgaande rapport een tussenbalans op van de staat van het informatie- en archiefbeheer. De documenten worden door het college vastgesteld en ter kennisname aan de raad aangeboden.
Het college besluit vast te stellen:

  1. het door Gooi en Vechtstreek en Eemland samengestelde toezichtsrapport informatiebeheer 2018-2019 (BEL Combinatie: Gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en de BEL-werkorganisatie);
  2. het handboek retrospectieve vervanging personeelsdossiers;
  3. het vervangingsbesluit retrospectieve vervanging personeelsdossiers

en de Raad hierover te informeren.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Projectopdracht voor woningbouwontwikkeling Ligweide
Korte inhoud: Het college wordt voorgesteld de projectopdracht ‘Ontwikkelen woningbouw locatie Ligweide, Laren’ vast te stellen.
Besluit - Het college besluit de projectopdracht ‘Ontwikkelen woningbouw locatie Ligweide, Laren’ vast te stellen, waarin een plan van aanpak is opgenomen om te komen tot een stedenbouwkundige verkaveling en een beeldkwaliteitsplan.

 

Onderwerp: Bijplaatsen verlichting Rijksweg west
Korte inhoud: In 2008 is door Rijkswaterstaat een geluidscherm geplaatst langs de Rijksweg A1. De verlichting van de Rijksweg zorgde ook voor voldoende verlichting op de Rijksweg West. De vervanging van de lichtmasten op de A1 in 2012 zorgde er echter voor dat de verlichting op de Rijksweg West wegviel. Vervolgens is langs een deel van de Rijksweg West verlichting geplaatst, echter het gedeelte vanaf de Hector Treublaan tot aan de Naarderstraat (tunnel) is niet van verlichting voorzien. Bewoners van de Rijksweg West vragen nu om plaatsing van verlichting op het ontbrekende deel. Vanuit sociale veiligheid wordt geadviseerd de gevraagde verlichting te plaatsen.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het plaatsen van de ontbrekende verlichting op de Rijksweg West te Laren

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Aanvraag eenmalige subsidie bij Laren voor boek “Piet Mondriaan-Schilderen en schrijven in Laren en Blaricum”
Korte inhoud: De auteur vraagt een bijdrage van € 5.062,- voor de uitgave van een boek over Mondriaan in Laren en Blaricum.
Besluit - Het college besluit de subsidie te weigeren op grond van artikel 9c van de Algemene Subsidieverordening: de aanvraag past niet binnen de programma’s van de gemeente.

 

Onderwerp: Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 gemeente Laren
Korte inhoud: Jaarlijks dient over het toezicht en de handhaving op het gebied van kinderopvang verantwoording af te worden gelegd aan de Inspectie van het Onderwijs en ter kennis te worden gebracht aan de gemeenteraad. Het betreft een verantwoording over de uitvoering van de taken die de Wet kinderopvang met zich meebrengt. Verantwoording wordt gedaan over het jaar 2018.
Besluit - Het college besluit:

  1. jaarverantwoording Kinderopvang 2018 gemeente Laren vast te stellen;
  2. de Raad via een informatiebrief in kennis te stellen van de resultaten van de kwaliteit van de kinderopvang 2018 in Laren.
     


Onderwerp: Bestuursrapportage sociaal domein 2018
Korte inhoud: De rapportage bevat informatie over de ontwikkelingen in het gebruik van voorzieningen en de financiële consequenties. De rapportage gaat over de dienstverlening in het sociaal domein in 2018 voor de gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en Huizen.
Besluit - Het college besluit de bestuursrapportage sociaal domein 2018 ter kennisname te verstrekken aan de raad.

 

Rondvraag

--