Collegebesluitenlijst 3 december 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris
de heer P. van Dijk, secretaris vanaf 1 januari 2019


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 10 december 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 26 november 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Erkenningsregeling ingenieursdiensten BEL Combinatie
Besluit - Het college besluit de erkenningsregeling voor ingenieursdiensten vast te stellen.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Besluit op bezwaar tegen besluit voor het oprichten van een schuur met een overkapping.
Besluit - Het college besluit:

 1. het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 21 oktober 2019 naar aanleiding van het door bezwaarmaker op 24 juli 2019 ingediende bezwaarschrift tegen het besluit van 26 juni 2019, gewijzigd op 27 augustus 2019, voor het oprichten van een schuur met een overkapping op het perceel Tabakspaadje 3 te Laren, over te nemen;
 2. het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 3. het bestreden besluit van 26 juli 2019, gewijzigd op 27 augustus 2019, in stand te laten.

 

Onderwerp: Besluit op bezwaar tegen besluiten voor het organiseren van het evenement 'Winter Village Laren'
Besluit - Het college besluit:

 1. het advies van de commissie voor het bezwaarschrift van 7 november 2019 naar aanleiding van het door bezwaarmaker op 1 oktober 2019 ingediende bezwaarschrift tegen de besluiten van 4 september 2019, voor het organiseren van het evenement 'Winter Village Laren', over te nemen;
 2. het ingediende bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

 

Onderwerp: Gunning integraal bestek Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met het voornemen van de directie van de BEL Combinatie om het integrale onderhoudsbestek van de buitenruimte te gunnen aan Sight Landscaping BV.;
 2. de 50e begrotingswijziging 2020 vast te stellen;
 3. op grond van artikel 55, lid 1, Gemeentewet in samenhang met artikel 10, lid 2, sub b en sub g, Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen op de bijlage bij dit voorstel.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Kennisnemen van het Uitvoeringsprogramma Preventie en Handhaving Alcohol Jeugd
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van Memo Uitvoeringsprogramma PHP 2017-2018 en 2019 – 2020;
 2. kennis te nemen van Evaluatie Uitvoeringsprogramma PHP 2017-2018;
 3. kennis te nemen van Uitvoeringsprogramma PHP 2019-2020.

 

Onderwerp: Beleidsplan schuldhulpverlening
Besluit - Het college besluit de nieuwe beleidsnota schuldhulpverlening uit te stellen van 2019 naar 2020.

 

Onderwerp: Bestuurlijke wederhoor rekenkamerraport informatie positie Raad inzake Hart van Laren
Besluit - Het college besluit de bestuurlijke wederhoor vast te stellen en deze te verzenden aan de rekenkamercommissie.
 

Rondvraag

--