Collegebesluitenlijst 30 april 2019

Download getekende besluitenlijst
 

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris


Afwezig:
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 7 mei 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 23 april 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--

 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 - gemeente Laren
Korte inhoud: De gemeenteraden van de regio Gooi en Vechtstreek wordt voorgesteld de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 vast te stellen. Separaat worden de colleges van burgemeester en wethouders na vaststelling van de verordening voorgesteld de uitvoering van de Huisvestingsverordening 2019 te mandateren aan de regionale woningcorporaties en om de uitvoering van de urgentieregeling te mandateren aan de Regio Gooi en Vechtstreek, zodat de huidige uitvoeringspraktijk kan worden gecontinueerd.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 - gemeente Laren, volgens bijgevoegd raadsvoorstel.


Onderwerp: Aanbesteden nieuw contract beheer en onderhoud openbare verlichting
Korte inhoud: De gemeenten Blaricum en Laren hebben tot 1 januari 2019 een contract voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting gehad met ZIUT. Vanwege de teleurstellende prestaties is dit contract opgezegd. Vanaf januari 2019 wordt het beheer en onderhoud uitgevoerd door Corona. Het is wenselijk om beheer en onderhoud van de openbare verlichting voor langere tijd onder te brengen. Gelet op de jaarlijkse bedragen die hier mee samenhangen is het noodzakelijk om een nieuw contract aan te besteden (Openbare aanbesteding via Tendernet).
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met het afzonderlijk aanbesteden van het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting in de gemeente;
  2. het beheer van de openbare verlichting in de loop van 2019 aan te besteden voor 2 jaar met een verlengingsoptie voor 2 jaar;
  3. het onderhoud van de openbare verlichting met ingang van 2020 aan te besteden voor 2 jaar met een verlengingsoptie voor 2 jaar.

 

Onderwerp: Regionale zienswijze openbaar vervoer concessie Gooi en Vechtstreek 2021
Korte inhoud: Door de gezamenlijke portefeuillehouders verkeer en vervoer van de Gooi en Vechtstreek gemeenten en van Eemnes is een gezamenlijke regionale reactie voorbereid aan de provincie N-H over het concept programma van eisen voor de aanbesteding van de openbaar vervoer concessie Gooi en vechtstreek, ingaande juli 2021. Vanuit de regio zal na akkoord van alle colleges de zienswijze worden verstuurd aan de provincie. Met de bijgevoegde informatie brief kunnen vanaf 2 mei de raden geïnformeerd worden.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de regionale zienswijze Openbaar Vervoer Concessie 2021;
2. de raad op donderdag 2 mei te informeren met bijgevoegde informatiebrief.

 

Onderwerp: Vaststellen Uitvoeringsprogramma 2019 Laren OFGV
Korte inhoud: Voorgesteld wordt om het Uitvoeringsprogramma 2019 Laren van de OFGV vast te stellen.
Besluit - Het college besluit het Uitvoeringsprogramma 2019 Laren van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (OFGV) vast te stellen.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Aanvraag jubileumsubsidie door Gooise Academie voor beeldende kunsten
Korte inhoud: De Gooise Academie voor Beeldende Kunsten vraagt een subsidie van €3.500,- voor de viering van het 40 -jarig bestaan.
Besluit - Het college besluit:

  1. aan de Gooise Academie voor Beeldende kunsten voor het 40-jarig jubileum een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op €1.200,- ;
  2. €200,- subsidie op grond van de regeling Jubilea instellingen te dekken uit het budget representatie 93040004- representatie 438025;
  3. €1.000,- voor het jubileumfeest te dekken uit het budget representatie 93040004-city marketing 438010.

 

Rondvraag

--