Collegebesluitenlijst 2 juli 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris


Afwezig:
--
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 9 juli 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 25 juni 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Korte inhoud: Het doel van dit voorstel is om te komen tot een gestructureerde, effectieve en gestandaardiseerde aanpak voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed, middels bijgevoegd projectplan. Voor de uitvoering van dit plan is een projectleider en technische ondersteuning nodig. Deze brengen de volledige verduurzamingsopgave voor het gemeentelijk vastgoed, inclusief businesscases, in beeld. Op basis waarvan besluiten kunnen worden genomen voor uitvoering van verduurzamingsmaatregelen vanaf 2020.
Besluit - Het college besluit:

 1. voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed van Laren te kiezen voor een projectmatige aanpak conform bijgevoegd projectplan;
 2. voor de uitvoering van het projectplan voor 2019 €12.500 en voor 2020 €20.500 beschikbaar te stellen voor projectleiding en technische ondersteuning. Dit bedrag ten laste van de kostenplaats Milieubeheer (93740000), kostensoort algemene plannen (438099) te dekken;
 3. voor 2020 de raad voor te stellen om het bedrag van €20.500 op te nemen in de Begroting 2020;
 4. begin 2020 de voortgang van dit project te evalueren en op basis daarvan budget op te nemen in de kadernota 2021 voor uitvoering van het projectplan vanaf 2021.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Verzoek goedkeuring voorgedragen bestuurslid Beheerstichting Hart van Laren
Korte inhoud: Volgens de statuten van de Beheerstichting Hart van Laren (BES) kan het bestuur van de stichting pas een bestuurslid benoemen na goedkeuring van het college. Er is nu een bestuurslid voorgedragen aan het college met het verzoek hieraan goedkeuring te verlenen.
Besluit - Het college besluit goedkeuring te verlenen aan het door de Beheerstichting Hart van Laren voorgedragen bestuurslid zodat de Beheerstichting hierna over kan gaan tot benoeming van het beoogde bestuurslid.

 

Onderwerp: Projectplan Kwaliteit onderwijshuisvesting Laren
Korte inhoud: In het collegeprogramma is de ambitie opgenomen de Larense onderwijsgebouwen in redelijkheid te laten voldoende aan de huidige eisen. Hiervoor zouden wij in overleg treden met het onderwijs om te komen tot afspraken over eventuele verbeteringsmaatregelen. Voor de realisatie van dit vraagstuk is het projectplan 'kwaliteit onderwijshuisvesting Laren' opgesteld.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de uitvoering van het projectplan kwaliteit onderwijshuisvesting Laren;
 2. voor de inhuur van een technisch beheerder een bedrag van €6.970 beschikbaar te stellen en ten laste te brengen van het rekening resultaat 2019;
 3. het projectplan kwaliteit onderwijshuisvesting Laren ter kennisneming te versturen naar de raad.

 

Onderwerp: Inregelen Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang inclusief nieuwe model-beleidsregels
Korte inhoud: In lijn met de Wmo 2015 zijn de landelijke beleidsregels en het convenant voor de toegang van de maatschappelijke opvang aangepast. Dit moet leiden tot landelijk afgestemde, tijdige en toegankelijke opvang en ondersteuning voor daklozen.
Besluit - Het college besluit:

 1. het Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang vast te stellen;
 2. de model-beleidsregels vast te stellen en bekend te maken, over te nemen in de eigen gemeentelijke regelgeving en te implementeren;
 3. de burgemeester verleent volmacht aan de portefeuillehouder maatschappelijke opvang om het Convenant inclusief nieuwe model-beleidsregels te ondertekenen;
 4. de algemeen directeur van de gemeente Hilversum te mandateren uitvoering te geven aan de bevoegdheid van de landelijke toegankelijkheid voor maatschappelijke opvang volgens het bepaalde uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en bijgaand Mandaatbesluit.

 

Rondvraag

--