Collegebesluitenlijst 29 oktober 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 5 november 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 22 oktober 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Controle- en verantwoordingsprotocol Regio Gooi en Vechtstreek 2019/2020.
Korte inhoud: Regio Gooi en Vechtstreek en de deelnemende gemeenten geven gezamenlijk uitvoering aan de inkoop en het beheer van individuele maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein. Het controle- en verantwoordingsprotocol bevat de opdracht van de gemeenten aan de Regio Gooi en Vechtstreek hoe invulling te geven aan de financiële verantwoording met betrekking tot maatwerkvoorzieningen sociaal domein 2019/2020 en de controle daarop door de externe accountant van de Regio. De colleges van de deelnemende gemeenten stellen het controle-en verantwoordingsprotocol Regio Gooi en Vechtstreek 2019/2020 vast. Inhoudelijk bezien is dit protocol Regio Gooi en Vechtstreek 2019/2020 nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren.
Besluit - Het college besluit het controle- en verantwoordingsprotocol Regio G&V 2019/2020 vast te stellen.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het oprichten van 4 woningen
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft geadviseerd de bezwaarschriften ontvankelijk en gegrond te verklaren en alsnog de parkeernorm van artikel 21. 2 van de planvoorschriften op te nemen in de omgevingsvergunning en hieraan toepassing te geven.
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften, het bestreden besluit in stand te laten voorzien van aanvulling van de motivering en afwijking op grond van artikel 13.2 van de planvoorschriften ten aanzien van parkeren en voorts de bezwaarschriften ontvankelijk en gegrond te verklaren

 

Onderwerp: Regionale modelverordening middenhuur
Korte inhoud: Inhoudelijke afstemming binnen het college over het onderwerp huurwoningen in het middensegment.
Besluit - Het college besluit:

1. kennis te hebben genomen van de Starterskit middenhuur;
2. in te stemmen met de zienswijze en de regio hierover te informeren.

 

Onderwerp: Urgentieverlening
Korte inhoud: Mijnheer woont met zijn zoon in een woning van de corporatie maar dient de woning uiterlijk 20 februari 2020 te verlaten. Tot op heden is het niet gelukt om via de reguliere weg een woning te vinden en de urgentieaanvraag bij de urgentiecommissie is afgewezen. De vraag is of in deze situatie een urgentie op grond van de hardheidsclausule gerechtvaardigd is.
Besluit - Het college besluit op grond van de hardheidsclausule een urgentie te verlenen.

 

Onderwerp: Stationsweg 3 leegstandsbeheer
Korte inhoud: Om verloedering en vandalisme tegen te gaan van de leegstaande woning aan de Stationsweg 3 wordt er een leegstandsbeheerder gecontracteerd.
Besluit - Het college besluit:

 1. leegstandsbeheer te organiseren voor de Stationsweg 3;
 2. het contract met de hovenier in stand te houden;
 3. tot nadere besluitvorming alleen hoogst noodzakelijk onderhoud uit te voeren.

 

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Subsidievoorstel 2020 Laren
Korte inhoud: Als onderdeel van het besluitvormingsproces over de aanvragen van subsidies voor het jaar 2020 dient door het college een aantal voor dat proces relevante besluiten worden genomen.
Besluit - Het college besluit:

 1. de lijst met risicoprofielen voor het jaar 2020 vast te stellen;
 2. de beleidsuitgangspunten onder c. vast te stellen;
 3. de subsidies aan de Sportservice Noord Holland, Speelotheek ‘t Gooi en de Lokale Omroep HHBEL vast te stellen evenals de budgetten voor eenmalige subsidies zoals in dit voorstel aangegeven.

 

Onderwerp: Regionaal actieprogramma Geweld hoort nergens thuis
Korte inhoud: De bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling is onder gebracht in het beleidsplan bescherming en opvang. Het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis is een regionale uitwerking van het landelijk programma waarin gemeenten, samen met het Rijk, de strijd aangaan tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Het regionaal actieprogramma verbindt activiteiten om zo gezamenlijk de schouders te zetten onder de opgave huiselijk geweld aan te pakken. Het beschrijft onze visie, wat we gaan doen en laat zien waar onze focus en prioriteit ligt.
Besluit - Het college besluit:

 1. het regionaal actieprogramma Geweld hoort nergens thuis 2019- 2021 vast te stellen;
 2. de gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de uitvoering van het actieprogramma.

   

Onderwerp: Arbeidsmarktbewerkingsplan “Werken aan werk” 2019-2022
Korte inhoud: In oktober 2018 hebben de gemeenteraden het concept plan “Werken aan Werk” ontvangen, met het verzoek hun zienswijzen op het plan kenbaar te maken. De hieruit voortgekomen zienswijzen zijn door de portefeuillehouders sociaal domein verwerkt in het plan “Werken aan Werk”. Het plan wordt nu voor definitieve vaststelling aan de raden voorgelegd.
Besluit - Het college besluit:

 1. het arbeidsmarktbewerkingsplan “Werken aan Werk” vast te stellen;
 2. hiervoor éénmalig € 76.359 te verstrekken aan de Regio Gooi en Vechtstreek;
 3. hiervoor meerjarig € 29.226 budget beschikbaar te stellen voor lokale inzet;
 4. punten 2 en 3 te dekken uit de reserve Sociaal Domein en dit in de begroting 2019 op te nemen conform bijgevoegde begrotingswijziging 2019;
 5. de hoogte van de daadwerkelijke onttrekking aan de reserve te laten bepalen door de werkelijke kosten, waarover in de desbetreffende jaarrekening verantwoording wordt afgelegd.

 

Onderwerp: Indexering huishoudelijke hulp
Korte inhoud: In de overeenkomst huishoudelijke hulp is de jaarlijkse tariefindexering op basis van het CBS indexcijfer voor Cao-lonen, gemaximeerd met 2% per jaar. Dit is eerder ingesteld om ervoor te zorgen dat stijgingen financieel beheersbaar blijven voor gemeenten. Aanbieders geven aan dat de maximering van 2% voor de indexatie die in de overeenkomst huishoudelijke hulp opgenomen is, onvoldoende compensatie biedt voor daadwerkelijke kostenstijgingen waar zij - feitelijk mee te maken hebben. Met name kostenstijgingen die voortkomen uit hogere salariskosten naar aanleiding van cao onderhandelingen.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het per januari 2020 schrappen van de huidige maximering van 2% van de indexering van de tarieven voor huishoudelijke hulp.

 

 

Rondvraag

--