Collegebesluitenlijst 29 januari 2019

Download getekende besluitenlijst
 

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
--

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 5 februari 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 22 januari 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.


Portefeuille: Burgemeester Kruisinga

--.

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Notitie van inspraak en overleg van het voorontwerp Centrum Laren 2018
Korte inhoud: Het voorontwerpbestemmingsplan Centrum Laren heeft ter inzage gelegen voor inspraak en is naar de overlegpartners gezonden. Tijdens de ter inzage termijn zijn naast de 4 reacties van de overlegpartners nog 47 andere reacties ingediend. De gemeentelijke antwoorden op deze reacties zijn in deze voorliggende 'Notitie van Inspraak en Overleg' vervat. Dit voorstel is nu bedoeld om bestuurlijke instemming te krijgen om de ruimtelijke procedure voort te zetten.

Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de voorliggende 'Notitie van Inspraak en Overleg' en de daarin voorgestelde aanpassingen aan het voorontwerpbestemmingsplan;
2.de meningen en gevoelens te peilen bij de cie. R&I over de inhoud van de notitie.  

 

Onderwerp: bezwaar tegen opleggen last onder dwangsom wegens overtreding art. 2.17, eerste lid, Activiteitenbesluit milieubeheer
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft vervolgens geadviseerd het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Innovatie-uitvraag Jeugd ‘zo thuis mogelijk opgroeien’
Korte inhoud: Door innovatiebudget beschikbaar te stellen vanuit het transformatieplan jeugd 2019-2020 worden organisaties gestimuleerd om te innoveren. Dit met als doel om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien. Om aanspraak te maken op het innovatiebudget jeugd moeten plannen voldoende aan criteria. De plannen die worden ingediend en die voldoen aan de criteria worden beoordeeld door een beoordelingscommissie. Zij bepalen op basis van de opgestelde criteria welke plannen worden gehonoreerd. Hiervoor is het nodig om mandaat te beleggen bij de beoordelingscommissie.

Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van en in te stemmen met het document criteria van procedure innovatie uitvraag ten behoeve van “zo thuis mogelijk opgroeien;
2. de Regio Gooi en Vechtstreek op te dragen een commissie in te stellen die tot taak heeft de ingediende plannen die als basis dienen voor de subsidieaanvragen te beoordelen en hierover advies uit te brengen;
3. algemeen Directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek te mandateren namens het college van de gemeente Laren te beslissen op aanvragen om subsidies ten behoeve van de innovatie-uitvraag "zo thuis mogelijk opgroeien" met inachtneming van het advies van de commissie;
4. algemeen Directeur van Regio Gooi en Vechtstreek te verzoeken in te stemmen met de mandaatverlening en het college over deze instemming schriftelijk te informeren.

 

Onderwerp: Bestendigen en uitbreiden jongerenwerk
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met het bestendigen en uitbreiden van het jongerenwerk zoals in dit advies nader is uitgewerkt;
2. het jongerenwerk in De Scheper voort te zetten tot 1 augustus 2022.

 

Onderwerp: Contract De Viersprong voor levering MST
Korte inhoud: Het voorstel is om met De Viersprong een contract aan te gaan voor levering van Multi Systeem Therapie (MST) met terugwerkende kracht per 1 januari 2018. Deze interventie is effectief, past bij de doelstelling om uithuisplaatsingen te voorkomen en levert een kostenbesparing op.
Besluit - Het college besluit:
1. het voorstel ‘Contract De Viersprong voor levering MST’ vast te stellen;
2. het addendum met De Viersprong voor de levering van MST vast te stellen.
 

Onderwerp: Overheveling budgetten van 2018 naar 2019 gemeente Laren
Besluit - Het college besluit:
1. voorlopig akkoord te gaan met overhevelingsverzoeken van 2018 naar 2019;
2. de overhevelingsverzoeken 2 t/m 8, 10 en 13 t/m 15 te dekken via de Algemene reserve;
3. het overhevelingsverzoek 9 te dekken via de bestemmingsreserve riolering;
4. de overhevelingsverzoeken 1, 11 en 12 met een negatief advies niet te honoreren. 

 

Rondvraag

--