Collegebesluitenlijst 28 mei 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris


Afwezig:
--
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 3 juni 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 21 mei 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Jaarstukken 2018 Gemeente Laren
Korte inhoud: Jaarlijks legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde bestuur. Dit gebeurt door het ter vaststelling aanbieden van de jaarrekening. Met het vaststellen van de jaarrekening verleent de raad de leden van het college decharge ten aanzien van het daarin verantwoorde financiële beheer.
Besluit - Het college besluit:

 1. de raad voor te stellen om de grondexploitatie Smeekweg met een winstneming ad. €28.212 af te sluiten per 31-12-2018 en vragen aan de raad om in te stemmen met de reeds opgenomen vertaling hiervan in de jaarstukken 2018;
 2. in te stemmen met de jaarstukken 2018 (inclusief begrotingswijziging 2019 nr 7) en ter  vaststelling aan te bieden aan de raad;
 3. de uitvoeringsinformatie 2018 vast te stellen en ter kennisname door te sturen naar de raad.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M.Stam

Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit tot intrekking van de omgevingsvergunning van 9 december 2011 nr. 11-653 voor het planologische afwijken van het bestemmingsplan voor het plaatsen van een zwembad
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 7 maart 2019 geadviseerd het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit tot intrekking van de omgevingsvergunning van 9 december 2011, nr. 11-653 in stand te laten met verbetering van de beschrijving en het kenmerk op pagina 5, kopje “Besluit”, van het bestreden besluit. Het college dient een besluit op het bezwaar te nemen.
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften in dezen en:

 1. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
 2. het bestreden besluit tot intrekking van de omgevingsvergunning van 9 december 2011, nr. 11-653 in stand te laten met verbetering van de beschrijving, het betreft een  omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan en het kenmerk van dit besluit is 11-653.

   

Onderwerp: Communicatieplan Houtstook
Korte inhoud: Met enige regelmaat worden er klachten door inwoners uit Laren geuit over houtstook. Er is een memo opgesteld over stookoverlast waarin is voorgesteld door middel van communicatie in te zetten op bewustwording en preventie. In het college van 23 april 2019 is ingestemd met dit memo en besloten een communicatieplan op te stellen. Dit plan wordt nu aan het college voorgelegd.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met bijgaand communicatieplan, waarmee beoogd wordt meer bewustwording onder stokers te creëren en daarmee stookoverlast terug te dringen.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Beleidsregels Sociaal Domein gemeente Laren 2018
Korte inhoud: De HBEL-gemeenten hebben ervoor gekozen om een verordening sociaal domein te maken met zo min mogelijk regelgeving en zoveel mogelijk maatwerk toe te passen bij de uitvoering van de wetten in het sociaal domein. Op grond van deze redenen zijn de beleidsregels per domein aangepast. Dit voorstel is al eerder in het college geweest (10/7/2018; babsnummer 18120), maar naderhand zijn er wat wijzigingen in de beleidsregels sociaal domein 2018 aangebracht. Daarom wordt het voorstel nogmaals aangeboden aan het college.
Besluit - Het college besluit:

 1. de beleidsregels sociaal domein gemeente Laren 2018 vast te stellen;
 2. de volgende beleidsregels in te trekken:
 • nadere regels behorende bij de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Laren 2015;
 • nadere regels behorende bij de Verordening Jeugdhulp gemeente Laren 2015;
 • beleidsregels Inkomensvoorziening Participatiewet 2015;
 • uitvoeringsregels behorende bij de verordening leerlingenvervoer gemeente Laren 2014.
   

Onderwerp: Inbesteden doelgroepenvervoer
Korte inhoud: Doelgroepenvervoer is een gemeentelijke taak. De gemeente Laren koopt het doelgroepenvervoer samen met de overige gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek in via de PVE (PrestatieVerantwoordelijke Eenheid) van Regio Gooi en Vechtstreek (Regio G&V). Het betreft leerlingenvervoer, jeugdhulpvervoer (m.u.v. Eemnes), Wmo-taxi vervoer (m.u.v. Laren) en het vervoer naar dagbesteding. In opdracht van de samenwerkende gemeenten onderzoekt de Regio de mogelijkheden om het doelgroepenvervoer te bundelen en te verbinden met het openbaar vervoer. Eind 2018 heeft de Regio G&V in opdracht van de gemeenten adviesbureau IXAT Trading & Consultancy gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het inbesteden en bundelen van het Wmo-taxi vervoer, het leerlingenvervoer en het jeugdhulpvervoer binnen de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek.
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van het haalbaarheidsonderzoek ‘Verbetering doelgroepenvervoer’;
 2. Regio Gooi en Vechtstreek opdracht te geven een concreet en onderbouwd voorstel uit te werken over de consequenties van het bundelen van de uitvoering van het:
  • leerlingenvervoer per 1 augustus 2021
  • jeugdhulpvervoer per 1 augustus 2021
  • dagbestedingsvervoer op een later te bepalen moment op basis waarvan het College kan besluiten tot al dan niet inbesteden;
 3. de gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde (conform verslag AB Regio G&V d.d. 9 mei 2019 aangevulde) informatiebrief.

 

Rondvraag

--

.