Collegebesluitenlijst 27 augustus 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
mevrouw B. Binkhorst, loco gemeentesecretaris


Afwezig:
de heer G. Kolhorn, secretaris

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 3 september 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 20 augustus 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Aanvraag rijksbijdrage voor opsporing en verwijdering van explosieven plangebied Crailo
Korte inhoud: Een raadsbesluit is nodig voor de aanvraag van een rijksbijdrage (aanvulling op het gemeentefonds) voor de opsporing en verwijdering van niet gesprongen conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het opsporingsonderzoek en verwijdering heeft in opdracht van de provincie Noord-Holland plaatsgevonden op het plangebied Crailo ter voorbereiding op de gebiedsontwikkeling.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met een verzoek aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een aanvulling op het gemeentefonds van € 87.283,54 (=70% van €124.690,77) voor de kosten van het opsporen van conventionele explosieven uit de tweede wereldoorlog op het Larense deel van het plangebied Crailo ten behoeve van de Provincie Noord-Holland.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Rookvrije speelplekken in Laren
Korte inhoud: Het rookvrij verklaren van alle speelplekken in Laren, en daartoe per speelplek 2 signaalborden te plaatsen.
Besluit - Het college besluit:

  1. alle speelplekken in Laren rookvrij te verklaren, en daartoe per speelplek 2 signaalborden te plaatsen;
  2. daartoe en bedrag ad € €976,- ten laste te leggen van het preventief voorveld, kostenplaats 93610000 – 442068.

 

Onderwerp: Handhaving Koningskinderen (aangepast besluit)
Korte inhoud: Op 13 augustus 2019 heeft het college een besluit genomen over maatregelen gericht op het voorkomen van BRK overtredingen bij Koningskinderen (locatie: De Kleine Prins). Gebleken is dat in deze besluitvorming een fout is geslopen in besluit 2). Met het besluit van 27 augustus 2019 wordt deze fout hersteld. Het volledige besluit luidt als volgt:
Besluit - Het college besluit: 

  1. de houder van Koningskinderen een bestuurlijke boete van €1.500 op te leggen omdat het kinderdagverblijf bij herhaling niet voldoet aan de Wet kinderopvang (Wko);
  2. in te stemmen met het starten van een handhavingsprocedure door het verzenden van het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom aan Koningskinderen inhoudende een dwangsom van €5.000 per overtreding op de voorwaarde beroepskracht-kind-ratio in het domein 'personeel en groepen' met een maximum van €20.000.


Rondvraag

--