Collegebesluitenlijst 26 maart 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris


 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 2 april 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 19 maart 2019
Besluit - Geen besluitenlijst om vast te stellen.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

Onderwerp: Beleidsregels aanpak woonoverlast gemeente Laren 2019
Korte inhoud: Dit betreffen de beleidsregels horende bij artikel 2:79 van de Algemene plaatselijke verordening waarbij een zorgplicht is opgenomen zoals bedoeld in artikel 151d, eerste lid, van de Gemw.
Besluit - De burgemeester van Laren besluit:
1. de "Beleidsregels aanpak woonoverlast gemeente Laren 2019" vast te stellen;
2. de "Beleidsregels aanpak woonoverlast gemeente Laren 2019" ter informatie aan de raad te verzenden.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de "Beleidsregels aanpak woonoverlast gemeente Laren 2019";
2. in te stemmen met toezending van de beleidsregels aan de raad.

 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Overheveling budgetten 2018 naar 2019 gemeente Laren
Korte inhoud: In 2019 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden. Enkele van deze projecten zijn in 2018 niet (volledig) uitgevoerd. Het college vraagt de raad om deze niet uitgegeven middelen in 2018 over te hevelen naar 2019, zodat de projecten conform eerdere besluitvorming en opdrachtverstrekking in 2019 kunnen worden uitgevoerd.
Besluit -  Het college besluit:

 1. akkoord te gaan met de genoemde overhevelingsverzoeken van de budgetten 2018 naar 2019;
 2. de overhevelingsverzoeken nummers 1 t/m 7; 9; 11 en 13 t/m 14 te dekken via de Algemene reserve;
 3. het overhevelingsverzoek nummer 8 te dekken via de bestemmingsreserve Exploitatie WSI;
 4. het overhevelingsverzoek nummer 12 te dekken via de bestemmingsreserve riolering;
 5. het overhevelingsverzoek nummer 10 te dekken via de bestemmingsreserve Brinkplan;
 6. het voorstel en bijbehorende 4e begrotingswijziging 2019 aan de raad voor te leggen ter besluitvorming.


Onderwerp: Analyse begrotingsrechtmatigheid 2018
Korte inhoud: Dit voorstel dient in het kader van de accountantscontrole op de jaarrekening 2018 te worden bezien. De accountant controleert namelijk op een rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties. Daarnaast wordt ook de begrotingsrechtmatigheid gecontroleerd. Dit houdt in dat er wordt getoetst of er lastenoverschrijdingen op programmaniveau zijn geweest en of de investeringskredieten zijn overschreden. Daarbij is het per definitie zo dat overschrijdingen van de begroting niet rechtmatig zijn, maar het is tegelijkertijd zo dat deze overschrijdingen niet in alle gevallen worden meegewogen in het accountantsoordeel. In 2016 heeft de accountant aangegeven het niet wenselijk te vinden om dezelfde raadsvergadering van de behandeling van de jaarstukken de raad om goedkeuring te vragen rondom de lastenoverschrijdingen van de programma’s en investeringskredieten. Vervolgens is toegezegd om dit onderwerp voortaan in een raadsvergaderingen voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken te behandelen. Om die reden legt dit voorstel nu voor ter besluitvorming.
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de analyse begrotingsrechtmatigheid 2018;
 2. het voorstel analyse begrotingsrechtmatigheid 2018 voor te leggen aan de Raad ter besluitvorming.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Crailo - Kennisgeving MER en uitgangspuntennotitie
Korte inhoud: De gemeenten Laren, Gooise Meren en Hilversum werken samen met de GEM Crailo B.V. aan de voorbereidingen van de ontwikkeling van buurtschap Crailo. De eerste producten die hiertoe zijn opgesteld zijn de voorliggende Notitie Reikwijdte en Detailniveau ten behoeve van de Milieueffectrapportage en de Uitgangspuntennotitie voor het opstellen van het bestemmingsplan.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ‘Ontwikkeling Buurtschap Crailo’ d.d. 8 maart 2019;
 2. de onder 1 genoemde Notitie ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen;
 3. in te stemmen met de ‘Uitgangspuntennotitie voor het bestemmingsplan verbrede reikwijdte Crailo’ d.d. 8. maart 2019;
 4. de onder 3 genoemde Uitgangspuntennotitie ter inzage te leggen voor het indienen van inspraakreacties;
 5. de raad over bovenstaande te informeren door middel van bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

 

Onderwerp: Evaluatie Blauwe zone Laren inclusief voorgestelde aanpassingen
Korte inhoud: In het kader van het Gemeentelijke Verkeer en VervoersPlan Laren is er een evaluatie gehouden naar het functioneren van het parkeren in het centrum van Laren. Hierbij is de Blauwe zone onderzocht inclusief de schil. Op basis van het parkeeronderzoek en de opmerkingen die bij de tot stand koming van het GVVP zijn gemaakt wordt een voorstel gedaan hoe de Blauwe zone kan worden aangepast.
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de resultaten van het parkeeronderzoek dat gehouden is in het centrum van Laren en de bijbehorende conclusies die opgenomen zijn in de memo van adviesbureau RHDHV;
 2. het  voorstel mogelijke uitbreiding Blauwe zone vrij te geven om voor te leggen aan de bewoners/ ondernemers in de straten waar wijzigingen zijn opgenomen;
 3. rekening houdend met de resultaten van draagvlak peiling, waarbij wordt gestreefd naar minimaal 50% voorstander van het invoeren van de Blauwe zone in de betreffende straat, de onderzochte straten toe te voegen aan de bestaande Blauwe zone;
 4. indien blijkt dat meer dan 50% van de adressen in de betreffende straat (gebied 1, 2 of 3) voor het uitbreiden van de Blauwe zone is, wordt de straat in principe toegevoegd aan de bestaande Blauwe zone. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal het college ook het algemene belang meewegen en gemotiveerd besluiten tot het al dan niet invoeren van een Blauwe zone.


Onderwerp: Woonenquête in de gemeente Laren
Korte inhoud:De MRA organiseert iedere 2 jaar een woonwensen onderzoek onder de inwoners van de regio. Om een steekproef te kunnen doen heeft het onderzoeksbureau I&O een adressenbestand nodig van de gemeente. Voor een representatieve steekproef in onze gemeente zullen er 1190 huishoudens een enquête op naam ontvangen. De reactie is vervolgens anoniem. Om een steekproeftrekking uit de BRP te mogen nemen dient het college hiertoe een besluit te nemen.
Besluit - Het college besluit:

 1. eind maart 2019 een steekproef van 1190 huishoudens uit de BRP Laren te trekken, ten behoeve van het woonwensenonderzoek WiMRA door middel van een door Bureau I&O van de gemeente Amsterdam te verzenden enquête;
 2. de begeleidende brief vast te stellen en te versturen.


Onderwerp: Actieplan Geluid Laren
Korte inhoud: De gemeente Laren is wettelijk verplicht om een actieplan geluid vast te stellen. Het ontwerp-actieplan geluid heeft van 16 november 2018 tot en met 28 december 2018 ter inzage gelegen en daarbij zijn geen zienswijzen ingediend. Tevens is het ontwerp-actieplan aan de raad voorgelegd en de raad heeft geen zienswijzen ingediend. Om aan de wettelijke verplichting te voldoen is dan ook het voorstel om het Actieplan geluid Laren 2018-2013 vast te stellen.
Besluit - Het college besluit:

1. het actieplan geluid Laren 2018-2023 vast te stellen;
2. akkoord te gaan met de overschrijding van de plandrempel van 70 dB Lden op 6 woningen.
 

Onderwerp: Laren, Raadhuis, Antenne-installatie Brandweer
Korte inhoud: Ter verbetering van de dekking van het communicatiesysteem van de brandweer heeft het bedrijf die dit verzorgd voor de brandweer een verzoek neergelegd bij de gemeente om een antenne-installatie op te richten op het Raadhuis.
Besluit - Het college besluit:

 1. akkoord te gaan met het plaatsen van een antenne-installatie op het Raadhuis;
 2. hiertoe een huurovereenkomst aan te gaan;
 3. de jaarlijkse inkomsten ad € 550,00 te verantwoorden op kostenplaats 43040000/ 536000 (Eemnesserweg19-19a Gemeentehuis Verhuur/ Huren).


Onderwerp: Groot onderhoud Viaduct Rijksweg West
Korte inhoud: De brug is tijdelijk afgesloten om het bouwverkeer tbv o.a. Rosa Spier tegen te gaan. dit ivm de zware belasting. Deze (afsluit)periode wordt nu gebruikt om het achterstallig onderhoud aan de brug uit te voeren zodat de brug niet onnodig nog een keer afgesloten dient te worden na onderhoud wordt de brug weer opengesteld voor normaal verkeer.
Besluit - Het college besluit:

 1. de uitvoering van het groot onderhoud van het Viaduct Rijksweg West op te starten;
 2. het investeringskrediet (totaal: € 62.325,-) vanuit de investeringsplanning van de begroting jaarschijf 2018 beschikbaar te stellen.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp - Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
Korte inhoud: Uit de inhoudelijke evaluatie Toeleiding naar Ernstig Enkelvoudige Dyslexie is gebleken dat de huidige werkwijze over de toeleiding naar EED en de behaalde resultaten positief zijn. Op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens is geadviseerd om ook de komende jaren de screening/poortwachtersfunctie te beleggen bij een onafhankelijke derde partij en daarmee de regionale werkwijze voort te zetten. Daarnaast komt uit de evaluatie een aantal punten naar voren om verder door te ontwikkelen, zoals het verbeteren van de communicatie over het proces en de criteria.
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de Evaluatie toeleiding naar Ernstig Enkelvoudige Dyslexie;
 2. akkoord te gaan met de structurele inbedding van de toeleiding naar Ernstig Enkelvoudige Dyslexie, waaronder de screening, bij de Regio Gooi en Vechtstreek;
 3. het Programma van Eisen en Wensen in de offerteaanvraag ‘screening EED’ vast te stellen ten behoeve van het starten van de meervoudig onderhandse aanbesteding voor het uitvoeren van de screening/poortwachtersfunctie.

 

Rondvraag

--