Collegebesluitenlijst 25 juni 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris


Afwezig:
--
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 2 juli 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 18  juni 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

Onderwerp: Ambtelijke ondersteuning regionale overleggen
Korte inhoud: Er is een nader voorstel uitgewerkt waarin wordt aangegeven hoe kan worden voorzien in ambtelijke advisering voor de diverse regionale overleggen.
Besluit - Het college neemt kennis van de wensen m.b.t. ambtelijke ondersteuning voor regionale overleggen en regionale samenwerking en laat dit verder uitwerken.
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Verordening dode gezelschapsdieren
Korte inhoud: Voor de verwijdering van dode gezelschapsdieren en huisdieren, zoals honden, katten, fretten en hamsters, is wetgeving opgesteld. In deze wetgeving is bepaald dat iedere gemeente verplicht is om via een gemeentelijke verordening regels op te stellen voor de verwijdering van dode gezelschapsdieren. Gemeente Laren had hiervoor de Destructieverordening Laren. Deze was echter gebaseerd op oude wetgeving dus deze is daarom begin dit jaar ingetrokken. Gemeente Laren heeft hiervoor op dit moment dan ook geen verordening meer. Om weer aan de wet te voldoen wordt dan ook voorgesteld om bijgaande verordening vast te stellen. Daarnaast beschikt de gemeente Laren over 1 locatie die de dode gezelschapsdieren opvangt, bewaart en verwijdert. Deze locatie dient als verzamellocatie aangewezen te worden door het college.
Besluit - Het college besluit:

 1. besluit in te stemmen met de verordening dode gezelschapsdieren gemeente Laren;
 2. de verordening dode gezelschapsdieren gemeente Laren ter vaststelling aan te bieden aan de raad;
 3. onder voorbehoud van vaststelling van de verordening door de raad, de gemeentewerf van de BEL Combinatie aan te wijzen als verzamelplaats voor dode gezelschapsdieren.

   

Onderwerp: Bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning voor het vellen van een boom ter hoogte van de Driftlaan nummer 2
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 4 juni 2019 geadviseerd het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Het bezwaarschrift is niet-verschoonbaar buiten de daarvoor gestelde termijn ingediend.
Besluit - Het college besluit het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

 

Onderwerp: Milieujaarverslag 2018 en jaarrapportage OFGV 2018
Besluit - Het college besluit:

 1. het milieujaarverslag, waarin wordt vermeld welke werkzaamheden en activiteiten in 2018 op het gebied van milieu zijn uitgevoerd, vast te stellen;
 2. de  jaarrapportage 2018 van de OFGV, waarin onder meer de uitgevoerde werkzaamheden op het gebied van milieuvergunningverlening en handhaving zijn opgenomen, vast te stellen;
 3. het milieujaarverslag 2018 en de jaarrapportage OFGV 2018 voor kennisgeving aan de raad te sturen

 

Onderwerp: Woondeal Metropoolregio Amsterdam - Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte inhoud: De afgelopen maanden is er gewerkt aan een Woondeal tussen de MRA en BZK. In het Portefeuillehouders overleg Bouwen en Wonen MRA van donderdag 6 juni is ingestemd met het voorbereiden van de ondertekening. Deze staat gepland op vrijdag 5 juli aanstaande. Aan de colleges van de MRA regio is gevraagd de concept-woondeal te bespreken en de inhoud te onderschrijven.
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de inhoud van de voorgenomen Woondeal MRA-BZK (KABINET);
 2. kennis te nemen van het proces van totstandkoming van de Woondeal MRA-BZK (KABINET);
 3. in te stemmen met de inhoud van het onder 1.genoemde document.

 

Onderwerp: Bezwaar tegen besluit buiten behandeling stellen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft een hoorzitting voor partijen gehouden en geadviseerd het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het besluit tot buitenbehandelingstelling in stand te laten.

 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar urgentieaanvraag
Korte inhoud: Bezwaarmaker heeft op 13 februari 2019 een urgentie aangevraagd om met voorrang op het vrijkomende woningaanbod te kunnen reageren. Bij brief van 27 maart 2019 is de aanvraag door de urgentiecommissie afgewezen. Bezwaarmaker heeft op 18 april 2019 tegen het besluit een bezwaarschrift ingediend en verzocht om alsnog een urgentie te verkrijgen. Het college dient nu een beslissing te nemen op het bezwaar.
Besluit - Het college besluit op grond van de hardheidsclausule een urgentieverklaring te verlenen.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--

 

Rondvraag

--