Collegebesluitenlijst 24 september 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer P.A.M. Calis, wethouder / loco burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris


Afwezig:
 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 1 oktober 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 17 september 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester

Onderwerp: Huisvesting burgemeester
Korte inhoud: In afwachting van definitieve besluitvorming over de huisvesting van de burgemeester zal deze vanaf zijn aanstelling in een huurwoning verblijven. Een deel van de kosten daarvan komt ten laste van de gemeente.
Besluit - Het college besluit:

 1. de kosten voor de huurwoning ten laste te brengen van de post 'incidentele baten en lasten' (KP 93080002/KS 438099);
 2. deze te verrekenen met de eigen bijdrage die op grond van de rechtspositieregeling bij de  burgemeester in rekening wordt gebracht;
 3. de raad met een informatiebrief te informeren over de huisvesting van de burgemeester.
   

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie en de raad te adviseren hierop geen zienswijze in te dienen;
 2. de kosten ad € 289.106 te dekken uit de volgende posten;
  -  reeds begrote maatwerk ad € 94.900;
  - onttrekking aan de algemene reserve ad € 194.206.
 3. de 11e begrotingswijziging 2019 Laren vast te laten stellen;
 4. de raadsinformatiebrief met betrekking tot de eerste en tweede begrotingswijziging en belastingtaken naar de gemeenteraad te sturen.

 

Onderwerp: Tweede begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de tweede begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie en de raad voor te stellen hierop geen zienswijze in te dienen;
 2. de incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 31.578 te dekken uit de algemene reserve;
 3. de raad de 12e begrotingswijziging 2019 Laren vast te laten stellen.

 

Onderwerp: Voorstel Financiering Belastingtaken
Korte inhoud: Een voorstel voor aanvraag van financiering ter dekking van de kosten die gemaakt worden voor de uitvoer van belastingtaken in het 4e kwartaal 2019 en het jaar 2020.
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van het Voorstel Financiering Belastingtaken;
 2. de kosten 2019 ad € 27.056 te laten dekken uit de algemene reserve;
 3. de kosten 2020 ad € 96.177 te laten dekken uit de algemene reserve;
 4. de raad de 13e begrotingswijziging 2019 vast te laten stellen;
 5. de raad de 1e begrotingswijziging 2020 vast te laten stellen (deze wordt als bijlage toegevoegd voor het presidium).

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

--

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Verlenging Convenant Eerste Opvangonderwijs
Korte inhoud: Voor de duur van twee jaar het Convenant Eerste Opvangonderwijs verlengen.
Besluit - Het college besluit:

 1. het Convenant Eerste Opvangonderwijs tot en met eind schooljaar 2020-2021 te verlengen;
 2. wethouder Van Hunnik, tevens voorzitter van de stuurgroep jeugd & onderwijs, te mandateren om namens het college het Convenant Eerste Opvangonderwijs te ondertekenen;
 3. kennis te nemen van de rapportage evaluatie eerste opvangonderwijs.

 

Rondvraag

--