Collegebesluitenlijst 23 april 2019

Download getekende besluitenlijst
 

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 30 april 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 9 en 16 april 2019.
Besluit - De besluitenlijst d.d. 9 april 2019 wordt gewijzigd vastgesteld. De besluitenlijst d.d. 16 april 2019 wordt conform vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

Onderwerp: Klachtafhandeling.
Korte inhoud: Klacht tegen de handelswijze bij behandeling van een bezwaarschrift.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met het rapport van bevindingen d.d. 23 april 2019 ter afdoening van de klacht d.d. 11 maart 2019 tegen de wijze van behandeling bij de afhandeling van een bezwaarschrift;
 2. de klacht gedeeltelijk gegrond to verklaren.

 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: ENSIA Verantwoordingsrapportages informatiebeveiliging en privacy (BIG) 2018.
Korte inhoud: Verantwoording afleggen over kwaliteit van de informatieveiligheid en privacy 2018.
Besluit - Het college besluit:

 1. op grond van artikel 25 van de Gemeentewet, tweede lid en artikel 10 lid 2 sub b, artikel 10, lid 1 onder b en d en artikel 10, lid 2 onder e en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen ten aanzien van dit voorstel en de daarbij behorende bijlagen;
 2. de geheimhouding wordt door het college opgelegd aan het college in verband met de belangen genoemd artikel 10 lid 2 sub b artikel 10, lid 1 onder b en d en artikel 10, lid 2 onder e en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd voor de duur tot de beveiligingsrisico’s zijn afgedekt;
 3. de raad voor te stellen om op grond van artikel 25 van de Gemeentewet derde lid geheimhouding op te leggen ten aanzien van dit voorstel en de daarbij behorende bijlagen en deze geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen;
 4. in te stemmen met de uitkomsten van de zelfevaluatie BIG, DigiD en Suwinet;
 5. de rapportage Informatieveiligheid ENSIA 2018 BEL Combinatie vast te stellen;
 6. de collegeverklaring te ondertekenen en voor 1 mei in te leveren met de daarbij behorende bijlagen. Met de collegeverklaring legt het college conform de ENSIAmethodiek verantwoording af over de informatiebeveiliging aan zowel de raad als aan de landelijke toezichthouders. In de verklaring verklaart het college dat de interne beheersingsmaatregelen van de gemeente in opzet en bestaan voldoen aan de normen voor DigiD en Suwinet;
 7. de rapportage Informatieveiligheid ENSIA 2018, de verantwoordingsrapportages en de collegeverklaring in de eerstvolgende raadsvergadering in te brengen en voor 15 juli 2019 te sturen aan Ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

Onderwerp: ENSIA verantwoording BAG en BGT 2018.
Korte inhoud: ENSIA verantwoording BAG en BGT 2018.
Besluit - Het college besluit:

 1. de verantwoordingsrapportages Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en Grootschalige Topografie (BGT) vast te stellen ter horizontale verantwoording richting gemeenteraad en de diverse verticale verantwoordingslijnen richting departementen;
 2. het plan van aanpak ter kennisname te hebben aangenomen;
 3. het mandaatbesluit BAG 2019 vast te stellen (inclusief de bijlage);
 4. de raad de verantwoordingsrapportages BAG en BGT ter kennisname aan te bieden.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Overlast ten gevolge van houtstook.
Korte inhoud: Met enige regelmaat worden er klachten door inwoners uit Laren geuit over houtstook. Deze bewoners geven aan dat zij overlast ervaren van de rook afkomstig van deze stook. Daarbij gaat het hen niet alleen om de overlast voor hun gezondheid, maar ook over de schade die het milieu wordt toegebracht door de toenemende mate van - en vaak onjuiste wijze- van het stoken van hout. De gemeente wordt gevraagd of er mogelijkheden zijn om hiertegen actie te ondernemen. Dit memo is een reactie op dit verzoek.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met bijgaand memo Stookoverlast, waarin wordt voorgesteld door middel van communicatie in te zetten op bewustwording en preventie.
 

Onderwerp: Zienswijze op Ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek en 1e begrotingswijziging 2019.
Korte inhoud: Het Dagelijks Bestuur van de OFGV stelt de raad in de gelegenheid om zienswijzen in te dienen op de Ontwerpbegroting 2020 en 1e begrotingswijziging 2019.
Besluit - Het college besluit:

 1. de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op Ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
 2. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2019 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
 3. het Dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland en Vechtstreek hierover per bijgaande brief te informeren.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Verhogen individueel budgetplafond specialistische jeugdhulp.
Korte inhoud: Het maximale individuele budgetplafond van €15.000 blijkt bij bepaalde specialistische vormen voor de jeugd GGZ onvoldoende. Het voorstel is om twee extra categorieën toe te voegen van €20.000 en van €35.000. Op deze manier kan er een betere matching plaatsvinden tussen complexiteit van de zorg en verwachte kosten. Daarnaast zorgt dit voor minder administratieve lasten bij zowel gemeenten, consultatie- en adviesteam en aanbieders.
Besluit - Het college besluit met ingang van 1 mei 2019 twee extra categorieën individueel budgetplafond ambulante jeugdhulp toe te voegen voor enkele specialistische voorzieningen, waarbij sprake is van een verhoging van het individueel budgetplafond naar €20.000 en naar €35.000.

 

Onderwerp: Aanvraag Vangnetuitkering BUIG 2018.
Korte inhoud: Gemeenten ontvangen van het Rijk het BUIG-budget om daarmee uitkeringen te bekostigen op basis van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Voor gemeenten die een tekort hebben van meer dan 5% op het BUIG-budget heeft het rijk de vangnetregeling BUIG in het leven geroepen. De gemeente Laren heeft voor 2018 een tekort van meer dan 5% en kan daarom de vangnetregeling aanvragen.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen ten behoeve van de aanvraag Vangnetuitkering 2018 in te stemmen met de in de bijgevoegde notitie “Vangnetuitkering Participatiewet 2018 gemeente Laren” beschreven analyse en maatregelen om tot een tekortreductie te komen op het BUIG-budget.

 

Onderwerp: AED's in Laren
Korte inhoud: Het CDA heeft op 6 dec. 2018 het initiatiefvoorstel ‘AED’s in heel Laren binnen de 6-minuten zones’ ingediend. Met dit voorstel stelt het CDA voor te kiezen voor een coördinerende en sturende aanpak voor wat betreft een dekkend netwerk van AED’s en deze taak onder te brengen bij de BEL. Dit voorstel is in de raadsvergadering van 30 januari 2019 naar aanleiding van de beraadslagingen door de initiatiefnemer ingetrokken, met tevens de afspraak dat het college met een breed door de raad gedragen voorstel komt met betrekking tot de AED’s. Voorliggend voorstel is samen met het CDA tot stand gekomen en het college onderstreept met het CDA het belang van een dekkend netwerk van AED’s.
Besluit - Het college besluit:

 1. aan de raad voor te stellen om opdracht te verlenen aan Stan Global om uitvoering te geven aan de implementatie van een netwerk van AED’s en burgerhulpverleners in Laren;
 2. de incidentele kosten voor de opdracht aan Stan á €4.800.- en de structurele jaarlijkse kosten á €800.- voor de nazorg te dekken t.l.v. de post Algemene voorzieningen WMO en Jeugd;
 3. de structurele kosten voor 2020 en verder via de Kadernota 2020-2023 op te nemen in de Begroting 2020 en verder op de post Openbare gezondheidszorg.

 

Rondvraag

--