Collegebesluitenlijst 22 oktober 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris


Afwezig:
de heer P.A.M. Calis, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 29 oktober 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 15 oktober 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Wijzigen Financiële Verordening ex. artikel 212 van de Gemeentewet
Korte inhoud: Wijzigen Financiële Verordening ex. artikel 212 van de Gemeentewet op basis van het geactualiseerd Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) en de modelverordening.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de geactualiseerde Financiële Verordening 2020;
 2. de raad voor te stellen:
 • de financiële Verordening gemeente Laren 2020 vast te stellen;
 • om conform artikel 13, lid 2 van de financiële verordening 2020 de volgende saldi te muteren bij resultaatbepaling:
  a.  het saldo kostendekkenheid afvalstoffenheffing te verrekenen met de reserve afvalstoffenheffing;
  b. het saldo kostendekkenheid rioolheffing te verrekenen met de reserve riolering;

3. de huidige Financiële Verordening gemeente Laren 2017 in te trekken

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Vaststelling Wijzigingsplan Engweg
Korte inhoud: Het bouwvlak aan de Engweg wordt naar de rechterkant van het perceel verplaatst om zo een aaneengesloten en samenhangend woonerf aan de straat- en linkerkant te creëren.
Besluit - Het college besluit:

1. het wijzigingsplan Engweg (NL.IMRO.0417.LRNEngweg23-Va01) vast te stellen;
2. in te stemmen met de anterieure exploitatieovereenkomstOnderwerp: Bezwaar tegen het besluit tot afwijzing van het verzoek om handhavend op te treden tegen het afschermen van een auto middels een autohoes op de parkeerplaats van het Postiljon te Laren.
Korte inhoud: Op 06 juni 2019 heeft bezwaarmaker een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 22 mei 2019 tot afwijzing van het verzoek van bezwaarmaker om handhavend op te treden tegen het afschermen van een auto middels een autohoes op de parkeerplaats van het Postiljon in Laren.
Besluit - Het college besluit:

 1. het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 7 oktober 2019 naar aanleiding van het door bezwaarmaker op 6 juni 2019 ingediende bezwaarschrift tegen het besluit tot afwijzing om handhavend op te treden tegen het afschermen van een auto middels een autohoes op de parkeerplaats van het Postiljon in Laren, over te nemen;
 2. het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 3. het bestreden besluit van 22 mei 2019 in stand te laten.

 

Onderwerp: Gescheiden afvalinzameling op scholen
Korte inhoud: Met dit voorstel willen we scholen in staat stellen om mee te doen met gescheiden inzameling van afval. Hierdoor brengen leerlingen het educatieprogramma over dit onderwerp in de praktijk.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met het plan van de GAD om het gescheiden afhalen van afval bij scholen te faciliteren;
 2. aan de raad voor te stellen om het gescheiden afhalen van afval bij scholen, met uitzondering van restafval, te verklaren tot algemeen belang van in het kader van artikel 25h, lid 6 van de Mededingingswet;
 3. aan de raad voor te stellen bovengenoemd besluit voor 3 jaar te laten gelden tot en met 2022;
 4. aan de raad voor te stellen om burgemeester en wethouders een mandaat te geven van de afhandeling van eventuele bezwaar- en beroepschriften naar aanleiding van bovengenoemd besluit.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--

 

Rondvraag

--