Collegebesluitenlijst 22 januari 2019

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
--

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 29 januari 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 15 januari 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.


Portefeuille: Burgemeester Kruisinga

Onderwerp: Uitvoeringsregeling Bureau RVS 2019-2022
Korte inhoud: De gemeente is aangesloten bij Bureau Regionale Veiligheidsstrategie. Dit bureau helpt het netwerk van veiligheidspartners door krachten te bundelen om samen slagvaardiger te zijn voor een veilig Midden-Nederland. Met deze uitvoeringsregeling worden formeel de afspraken bekrachtigt die in de Districtelijke Veiligheidscolleges van februari 2018 zijn gemaakt. Het betreft de aansluiting van de 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie uit de regio Midden-Nederland bij Bureau Regionale Veiligheidsstrategie voor de periode 2019-2022.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de inhoud van de Uitvoeringsregeling Bureau Regionale
    Veiligheidsstrategie, waarin de uitvoering van de regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022 is
    geregeld;
2. de burgemeester te mandateren om de uitvoeringsregeling namens het college te
    ondertekenen.

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Nieuwe openbaar vervoer concessie Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: De provincie is gestart met de voorbereidingen voor de aanbesteding van een nieuwe openbaar vervoer busconcessie voor de Gooi en Vechtstreek. Om de raden hierbij te betrekken wordt op 31 januari a.s. een thema avond over dit onderwerp gehouden voor de gezamenlijke BEL raden. Op deze avond wordt een presentatie gegeven door het Regiobureau en worden de raden om een zienswijze op hoofdlijnen gevraagd over de uitgangspunten van de provincie voor deze nieuwe concessie.
Besluit - Het college besluit:
1. de raad te vragen op de thema avond van 31 januari een zienswijze op hoofdlijnen te geven over het nieuwe
    openbaar vervoer concept, op basis van bijgaande BEL memo van 17januari 2019;
2. een standpunt in te nemen over:

  • hoe bewoners en belangengroepen hierbij te betrokken: nu al tijdens de thema avond, of later, in maart, in het kader van de inspraak gelegenheid van de provincie op het ontwerp programma van eisen;
  • of, aanvullend op een visie op hoofdlijnen, formele besluitvorming nodig is door de raad.

Onderwerp: Vaststellen nadere regels subsidies buitensportverenigingen Laren
Korte inhoud: Na het aannemen van de notitie Buitensportaccommodaties Laren, in de Raad van 31 oktober 2018, is het wenselijk een concrete subsidieregeling voor sportaccommodaties vorm te geven. De Asv Laren 2011 is ruim van opzet en voorziet niet in de specifieke behoefte om nadere criteria toe te passen.
Besluit - Het college besluit:
1. de Regeling investeringssubsidies sport- en scoutingverenigingen Laren vast te stellen;
2. de raad informeren over de Regeling investeringssubsidies sport- en scoutingverenigingen Laren middels
    bijgaande raadsinformatiebrief.

Onderwerp: Legesvrijstelling voor zonnepanelen op monumenten
Korte inhoud: Op 28 november 2018 is in de raad de legesverordening 2019 van de gemeente Laren vastgesteld. In artikel 2.3.1.1.1 staat opgenomen dat bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen geen leges worden geheven voor het onderdeel bouwactiviteiten. Dit geldt daarmee ook voor zonnepanelen op monumentale panden. Dit is een eerste stap om de leges in de gemeente Laren te vergroenen. Voor het plaatsen van zonnepanelen op een niet-monumentaal pand is geen vergunning nodig. In dat kader is er geen sprake van leges. Bij het plaatsen van zonnepanelen op een monumentaal pand is wel een omgevingsvergunning nodig. De aanvrager betaalt dan sinds de legesverordening 2019 geen 4% leges meer over de bouwactiviteit, maar wel nog voor het feit dat het pand de status ‘monument’ heeft en de aanvraag in dat kader extra getoetst moet worden.
Besluit - Het college besluit:
1. een nadere regel vast te stellen voor gedeeltelijke vrijstelling van leges voor het plaatsen van zonnepanelen op
    een monument;
2. de leges te berekenen naar deze nieuwe nadere regel en de verwachte legesderving van € 3.000 te
    verantwoorden in het rekeningsaldo;
3. de nadere regel eind 2019 te evalueren en bij een positieve evaluatie de gedeeltelijke vrijstelling op te nemen 
    in de legesverordening 2020.

Onderwerp: Subsidieplafond sport en scoutingaccommodaties Laren
Korte inhoud: Vaststellen van subsidieplafond voor sport- en scoutingaccommodaties
Besluit - Het college besluit de Raad voor te stellen het subsidieplafond 2018 ten behoeve van de regeling investeringssubsidies sport- en scoutingverenigingen Laren vast te stellen ad €300.000,-.

Onderwerp: Wijzigingsplan Paviljoensweg 12A
Korte inhoud: Dit wijzigingsplan voorziet in het verschuiven van het bouwvlak t.b.v. een vrijstaande woning op de hoek van Paviljoensweg en De Leemkuil. Het bouwvlak te verschuiven bouwvlak krijgt een rechthoekige grondvorm, is georiënteerd op de Paviljoensweg met de voorgevellijn gelijk met naastliggende woningen op nummer 10 en 12. De oppervlakte blijft gelijk t.o.v. het bestaande bouwvlak.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met verschuiving van het bouwvlak;
2. in te stemmen met het ontwerp wijziging bestemmingsplan;
3. de meningen en gevoelens te peilen van de cie. R&I en daarna het plan vrij te geven voor de ter inzage
    legging.

Onderwerp: Bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning, het aanleggen van een inrit en het kappen van 32 bomen resp. 3 bomen op het perceel Noolseweg 21 b te Laren.
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. De commissie adviseert de bezwaarschriften van de bewoners van Koloniepad 3, 7 en 9 en van Noolseweg 34 en 36 niet-ontvankelijk te verklaren, de overige bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit te corrigeren in die zin dat vergunning voor het vellen is verleend voor 32 bomen, de situering van de bomen met nrs. 19 en 26 te controleren op juistheid, de omgevingsvergunning voor de inrit te toetsen aan het juiste artikel 2.12 tweede lid van de APV, nader te motiveren waarom voor de poort artikel 31.1 van het bestemmingsplan is toegepast en voorts het besluit van 18 juli 2018 te corrigeren voor wat betreft het huisnummer en het aantal te vellen bomen (i.c. boom nr. 8) en in dit verband de herplantplicht opnieuw te beoordelen.
Besluit - Het college besluit:
1. de bezwaarschriften ingediend door de bewoners van Koloniepad 3, 7 en 9 en van Noolseweg 34 en 36 niet-
    ontvankelijk te verklaren; de overige bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren;
2. de bestreden besluiten te corrigeren als volgt:

  • het besluit van 19 juni 2018 te corrigeren in die zin dat vergunning is verleend voor het vellen van 32 bomen; de situering van de bomen m.n. de nrs. 19 en 26 aan te passen als aangegeven op bijgaande situatieschets;
  • de omgevingsvergunning voor de inrit te toetsen aan het juiste artikel 2.12 tweede lid van de APV 2018;
  • nader te motiveren waarom voor de poort artikel 331.1 van het bestemmingsplan is toegepast;
  • het besluit van 18 juli 2018 te corrigeren voor wat betreft het huisnummer in 21 b en het aantal te vellen bomen te wijzigingen in één boom d.w.z. vergunning te verlenen voor het vellen van boom nr.

3. de herplantplicht passen wij hierbij aan. Herplant dient te worden 1 boom in de maat 30/35 cm stamomtrek gemeten op 1.30 meter boven maaiveld op de achterzijde op het onderhavige perceel bezien vanaf de weg.
 

Portefeuille: Wethouder Van Hunnik

Onderwerp: Aanpassen tarieven hulp bij het huishouden aan CAO VVT
Korte inhoud: Per 1 april 2018 is de cao VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) aangepast met daarin een nieuwe (hogere) loonschaal voor hulp bij het huishouden. Gelet op de krappe arbeidsmarkt in de zorgsector, vinden de sociale partners in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg dat dit voor een goed werkgeverschap noodzakelijk is. Gemeenten in Gooi- en Vechtstreek moeten deze loonschaal betrekken bij het vaststellen van de tarieven voor de huishoudelijke hulp, zowel volgens de contractbepalingen in de overeenkomst hulp bij het huishouden als op grond van de AMvB Reële kostprijs. Dit moet met terugwerkende kracht gebeuren vanaf de datum van invoering van de nieuwe cao VVT.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het verwerken van een nieuwe loonschaal in het regionale contract voor  huishoudelijke hulp op grond van de aangepaste cao VVT door:

  • de kostenstijging voor aanbieders in de periode april 2018 – december 2018 te compenseren via een eenmalige uitkering aan aanbieders. Naar verwachting komt deze eenmalige uitkering neer op € 232.500,- in totaal en voor Laren op een bedrag van € 8.250;
  • in te stemmen met een tariefsverhoging van 2% voor de hulp bij het huishouden basis en de hulp bij het huishouden plus vanaf 1-1-2019, met een verwacht effect voor Laren van € 11.000.

Onderwerp: Nadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2019-2022
Korte inhoud: Op grond van de Wmo 2015 dient de gemeente zorg te dragen voor een regeling c.q. wijze waarop mantelzorgers een blijk van waardering ontvangen. Aangezien de huidige regeling afloopt op 31 maart 2019, dient deze regeling te worden verlengd.
Besluit - Het college besluit de nadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2019-2022 vast te stellen waarin is geregeld dat mantelzorgontvangers hun mantelzorgers een blijk van waardering kunnen geven door middel van een mantelzorgcompliment.

 

Rondvraag

--