Collegebesluitenlijst 21 mei 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder (vroegtijdig vertrek)
de heer G. Kolhorn, secretaris


Afwezig:
--
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 28 mei 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 15 mei 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

Onderwerp: Bezwaar tegen besluit opleggen last onder dwangsom ter voorkoming van herhaling overtreding art. 2:44 Apv
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft een hoorzitting gehouden en heeft geadviseerd het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren, het primaire besluit in stand te laten met verbetering van het bevoegdheidsgebrek, de politie Midden-Nederland hieromtrent te informeren en het verzoek om vergoeding van de proceskosten in de bezwaarfase af te wijzen.
Besluit - De burgemeester besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren, het primaire besluit in stand te laten met verbetering van het bevoegdheidsgebrek, de politie Midden Nederland hieromtrent te informeren en het verzoek om vergoeding van de proceskosten in de bezwaarfase af te wijzen.

 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Nieuwe huurovereenkomst Oliebollenkraam Tetteroo op de Brink te Laren.
Korte inhoud: De huurovereenkomst aan te gaan voor het huren van de grond op de Brink te Laren.
Besluit -  Het college besluit:

 1. een huurovereenkomst aan te gaan voor het huren van de grond op de Brink te Laren in de maand december;
 2. de huuropbrengsten ad €2.598,78 te verantwoorden op kostenplaats Beheer overige gronden/huren. Het stroomverbruik wordt een op een doorbelast aan de huurder.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen
Korte inhoud: Onder de vlag van het programma Bescherming en Opvang en in samenwerking met Wonen is met corporaties, zorgaanbieders en gemeenten gewerkt aan een regionale werkwijze om slecht huurderschap op te lossen of te voorkomen en een werkwijze te ontwerpen om kwetsbare burgers te huisvesten. Dit heeft geresulteerd waarin alle stappen zijn toegelicht. In het handboek worden een aantal keuzes gemaakt die om besluitvorming vragen.
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van het handboek huisvesting maatschappelijke doelgroepen (HMD) en bijbehorend stroomschema;
 2. wethouder Van Hunnik te mandateren om namens de gemeente Laren het regionaal  convenant te ondertekenen, waarmee we aangeven om met de betrokken partijen volgens dit handboek en stroomschema samen te werken;
 3. in te stemmen dat de gemeente instaat voor de helft van de historische huurschuld van een persoon, in principe tot een maximum van zes maanden huurachterstand en de juridische kosten. Voorwaarde hiervoor is dat deze persoon in een HMD traject zit, hij/zij zelf geen oplossing kan vinden voor zijn huurschuld, hij/zij door deze huurschuld niet in aanmerking komt voor een huurwoning, en deze huurschuld in de gemeente Laren is opgebouwd. Deze kosten worden ten laste gebracht van het budget Bijzondere bijstand;
 4. in te stemmen met het opzetten van een risicofonds bij de Regio ter hoogte van €10.000,- voor onvoorziene en onverzekerbare bedragen bij Huren Onder Voorwaarden trajecten. Dit risicofonds wordt gedekt uit de regionale begroting Bescherming en Opvang;
 5. in te stemmen met het verbreden van de taken van het urgentiebureau waarbij het urgentiebureau ondersteuning biedt en vragen beantwoordt op het gebied van huisvesting maatschappelijke doelgroepen;
 6. de gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

   

Onderwerp: Regionale strategische samenwerkingsagenda regio Gooi en Vechtstreek 2019 - 2022
Korte inhoud: Er is een regionale samenwerkingsagenda 2019-2022 ‘Voor inwoners, met elkaar’ opgesteld, in overleg met regioambassadeurs. De agenda zal voor de zomer door de afzonderlijke gemeenten worden vastgesteld. De raadsleden kunnen tot 24 mei a.s. amendementen indienen, zo is afgesproken met de regioambassadeurs.
Besluit - Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:

 1. in te stemmen met de speerpunten voor 2019 – 2022 (de WAT-vraag);
 2. nu niet in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op pagina 25 en verder van het rapport 'voor inwoners, met elkaar' (hoofdstuk Randvoorwaarden) ten aanzien van de legitimatie en versterking van de slagkracht (de HOE-vraag). 

 

Onderwerp: Doorontwikkeling Kindarrangement
Korte inhoud: In 2018 is het Kindarrangement "Kansen voor alle kinderen" vastgesteld om invulling te geven aan de door het Rijk structureel beschikbaar gestelde middelen voor kinderen in armoede, de zogenaamde Klijnsma-gelden. Het nieuwe beleid heeft in 2018 niet geleid tot volledige benutting van de Klijnsma-gelden. In dit voorstel wordt een doorontwikkeling voorgesteld van het kindarrangement.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de voorgestelde doorontwikkeling van het Kindarrangement;
 2. in te stemmen met de start van een proefperiode van twee jaar met het digitaal platform van Met Gezond Boerenverstand (MGB) ten behoeve van de uitvoering van het Kindarrangement;
 3. de uitvoeringskosten MGB naar rato van het aantal WWB-cliënten te verdelen over de HBEL gemeenten en de kosten te dekken uit het budget van de Klijnsmagelden, gebudgetteerd onder het minimabeleid. De structurele budgettering voor te leggen in de kadernota 2020;
 4. de bestaande minimaregelingen voor kinderen, te weten de computer- en internetregeling en de regeling deelname sport en cultuur, met ingang van 1 januari 2020 op te nemen in het Kindarrangement;
 5. voor de bestaande minimaregelingen voor kinderen, te weten de computer- en internetregeling en de regeling deelname sport en cultuur, met ingang van 1 januari 2020 de wachttijd van een jaar op te heffen en geen vermogensgrens meer te hanteren.


Rondvraag

--