Collegebesluitenlijst 20 augustus 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer P.A.M. Calis, wethouder / loco burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer T. de Haar, loco gemeentesecretaris
 


Afwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer G. Kolhorn, secretaris

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 27 augustus 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 13 augustus 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

Onderwerp: Beperking openbaarheid archiefbescheiden
Korte inhoud: Het archief over de periode 1990-1999 wordt overgedragen aan het streekarchief. Een aantal dossiers moet worden uitgezonderd van de openbaarheid met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hiertoe dient het college een besluit te nemen.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de beperking van de openbaarheid van de in het besluit genoemde, via het inventarisnummer, vermelde dossiers.
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Zomernota 2019 gemeente Laren
Korte inhoud: Als onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlcyclus wordt de Zomernota 2019 aan u voorgelegd.
Besluit - Het college besluit:

1. in te stemmen met de zomernota 2019;
2. de zomernota ter informatie te verstrekken aan de gemeenteraad.

 

Onderwerp: Winter Village Laren
Korte inhoud: Er is een aanvraag ingediend voor het organiseren van het evenement Winter Village Laren voor meerdere jaren.
Besluit - Het college besluit:

  1. op grond van artikel 2:25 Apv vergunning te verlenen aan NoName Holding B.V. voor het organiseren van het evenement Winter Village Laren voor de komende 4 jaar, t/m editie 2022-2023 (raamvergunning);
  2. op grond van artikel 2:25 Apv vergunning te verlenen aan NoName Holding B.V. voor het organiseren van het evenement Winter Village Laren van 22 november 2019 tot en met 5 januari 2020 op de Brink (invulling raamvergunning);
  3. om met toepassing van artikel 4:48 van de Algemene wet bestuursrecht (inherente afwijkingsbevoegdheid) af te wijken van de geluidsnormen en de eindtijden voor wat betreft de aanwezigheid van publiek, zoals vastgesteld in het evenementenbeleid Laren;
  4. op grond van artikel 3, lid 3 en artikel 4, lid 3 van de Zondagswet ontheffing te verlenen, voor wat betreft de activiteiten op de zondagen voor de komende 4 jaar, t/m editie 2022-2023.
     

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Raadsinformatiebrief energietransitie in de regio
Korte inhoud: De gemeenteraad informeren over de regionale ontwikkelingen in het kader van de energietransitie, door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Het college besluit in te stemmen met het versturen van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

 

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Centrum Laren 2018
Korte inhoud: Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 17 mei voor 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn 14 zienswijzen ingediend. Deze moeten worden beoordeeld.
Het college besluit in te stemmen met de reactie op de zienswijzen.
 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik


Onderwerp: Schenking borduurwerk Lena de Jong
Besluit - Het college besluit het borduurwerk te aanvaarden en onder te brengen bij de kunstcollectie van Laren.


Onderwerp: Werkplan en begroting 2020 MRA
Korte inhoud: Op 18 oktober ligt de begroting 2020 aan de regiegroep MRA voor ter vaststelling. Om raden in de gelegenheid te stellen wensen en opvattingen mee te geven, wordt verzocht om opmerkingen uiterlijk op 16 oktober 2019 kenbaar te maken aan het college. Dit wordt ingebracht in de vergadering van het algemeen bestuur van de Regio op 17 oktober 2019.
Besluit - Het college besluit het regionale voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad voor zienswijze.

 

 

Rondvraag

--