Collegebesluitenlijst 1 oktober 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris


Afwezig:
de heer A.H.M. Stam, wethouder

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 8 oktober 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 24  september 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

Onderwerp: Herbenoeming voorzitter en leden van de commissie voor de bezwaarschriften.
Korte inhoud: Het is de bevoegdheid van het college om bij de start van een nieuwe raadsperiode de voorzitter en de leden van de commissie voor de bezwaarschriften te (her)benoemen.
Besluit - Het college besluit de voorzitter en de leden van de commissie voor de bezwaarschriften te herbenoemen voor de gemeenteraadsperiode 2018-2022.
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Uitbesteding via offerte update Financiële Verordening Laren
Korte inhoud: Door de accountant is in de accountantsrapportage 2018 aangegeven dat de financiële verordening (nu uit 2016) geactualiseerd moet worden naar voorschriften Wet- en regelgeving (m.n. BBV)
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met deze offerte tot actualisatie van de Financiële Verordening;
  2. de opdracht te verstrekken d.m.v. terugzenden getekende offerte.

 

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst (DVO) BEL Combinatie - Laren 2019
Besluit - Het college besluit de dienstverleningsovereenkomst BEL Combinatie - Laren 2019 vast te stellen.
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit tot het weigeren van een omgevingsvergunning voor het vellen van 1 boom (esdoorn) op een perceel te Laren.
Besluit - Het college besluit:

  1. het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 06 september 2019 naar aanleiding van het door de bezwaarmaker ingediende bezwaar tegen het besluit tot het weigeren van een omgevingsvergunning voor het vellen van 1 boom (esdoorn) op een perceel te Laren, over te nemen;
  2. het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren;
  3. het bestreden besluit van 09 mei 2019 te herroepen, en te besluiten tot het verlenen van omgevingsvergunning voor het vellen van 1 boom (esdoorn) op een perceel te Laren;
  4. bezwaarmaker een herplantplicht op te leggen van 1 boom in de maat 20-30 cm stamomtrek op 130 cm boven het maaiveld. Hierbij mag worden gekozen uit de boomsoorten die zijn opgenomen in de bijlage behorende bij het besluit op bezwaar.Onderwerp: Gevolgen uitspraak Raad van State over Programma Aanpak Stikstof
Korte inhoud: Informatie over de gevolgen van de vernietiging door de Raad van State van het Programma Stikstof
Besluit - Het college neemt kennis van de Notitie Gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Stikstof.

 

Onderwerp: Verslaglegging VTH inzet periode 1 januari – 30 juni 2019
Korte inhoud: Jaarlijks wordt door het college een uitvoeringsprogramma vastgesteld over de VTH inzet. Door periodiek te rapporteren aan het college en het jaarverslag ook ter kennisneming aan de raad te sturen vindt verslaglegging plaats. In dit stuk wordt verslag gegeven over de periode 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019.
Besluit - Het college neemt kennis van het verslag VTH inzet, periode 01-01-2019 t/m 30-06-2019 Laren en besluit de rapportage ter kennisname te verstrekken aan de raad.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Vernieuwen Prestatieovereenkomst Larense Beiaard
Korte inhoud: De overeenkomst met de Vrienden van de Larense Beiaard over de meerjarige subsidie en bespelingen moet vernieuwd worden voor de periode 2020-2023.
Besluit - Het college besluit de prestatieovereenkomst met de stichting Vrienden van de Larense Beiaard over de meerjarige subsidie voor bespelingen in 2020-2023 vast te stellen.

 

Onderwerp: Tussentijdse bestuursrapportage 2019 Sociaal Domein HBEL
Korte inhoud: De rapportage bevat informatie over de voorlopige uitnutting van de budgetten en een prognose voor de verwachte bestedingen aan het eind van 2019 o.b.v. de ingezette maatwerkvoorzieningen.
Besluit - Het college besluit de tussentijdse bestuursrapportage Sociaal Domein 2019 ter kennisname te verstrekken aan de raad.

 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Bezwaar tegen beëindiging van een bijstandsuitkering
Besluit - Het college besluit:

  1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit in stand te laten met aanvulling van de juiste rechtsgronden.
     

Rondvraag

--