Collegebesluitenlijst 19 november 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 26 november 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 12 november 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Uitwerking begroting 2020 en MJB reëel en structureel evenwicht
Korte inhoud: Vanuit provincie NH is gevraagd om verdere gedetailleerde uitwerking van het structureel en reële evenwicht in begroting 2020 en MJB ter bepaling van het toezichtregime.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met voorliggend voorstel;
 2. het voorstel door te geleiden naar de raad van Laren ter besluitvorming in haar vergadering op 27 november a.s.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Project Johanneskerk 500 jaar in 2021
Korte inhoud: Ten behoeve van het 500-jarig bestaan van de Johanneskerk wordt een steunstichting opgericht waarbij de gemeente Laren de mogelijkheid wordt geboden om 2 bestuursleden voor te dragen. Over het project rond het 500-jarig bestaan wordt informatie verstrekt.
Besluit - Het college besluit:

 1. met instemming kennis te nemen van de concept-statuten van de stichting Vrienden 500 jaar van de Johanneskerk Laren en de daarin opgenomen mogelijkheid van voordracht van 2 bestuursleden door de gemeente;
 2. de in het voorstel genoemde personen voor te dragen als bestuursleden;
 3. te benadrukken dat de aard van de activiteiten passend te zijn binnen de viering van 500 jaar Johanneskerk;
 4. de raad te informeren met een informatiebrief

 

Onderwerp: In gebruik genomen gemeentegrond
Korte inhoud: Het team handhaving en toezicht heeft geconstateerd dat de bewoners van de naast gelegen percelen, gemeentegrond in gebruik hebben genomen zonder toestemming van de gemeente. Voor uw informatie is de betreffende situatie in geel schetsmatig weergegeven in bijlage 1 van dit voorstel. Daarnaast is geconstateerd dat een van de bewoners een bouwwerk (erfafscheiding inclusief poort) zonder vergunning heeft geplaatst op gemeentegrond. Ook is door de ingebruikname van de gemeentegrond een brandhydrant aan de openbaarheid onttrokken. Ambtelijk is onderzocht of legalisatie van de huidige situatie mogelijk is. Daarbij is gekeken of verkoop van de strook gemeentegrond gelegen naast de woningen tot de mogelijkheden behoort.
Besluit - Het college besluit:

 1. de grond, zoals aangeduid op de kaart in de bijlage, voor verkoop in aanmerking te laten komen;
 2. de betreffende bewoners de grond te koop aan te bieden onder de volgende voorwaarden:
 • kosten m.b.t. verkoop en levering voor rekening koper;
 • kosten m.b.t. eventueel verplaatsen van brandhydrant en verleggen kabels en leidingen voor rekening koper;
 • vestiging erfdienstbaarheid m.b.t. instandhouding en onderhoud beeldbepalende bomen;
 • zekerheid over aanvraag vergunning voor bouwwerk (erfafscheiding en poort).

   

Onderwerp: Vaststellen wijzigingsplan Esseboom 2.
Korte inhoud: Het wijzigingsplan Esseboom 2 heeft ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijze ingediend. Het college wordt voorgesteld het wijzigingsplan vast te stellen.
Besluit - Het college besluit het wijzigingsplan Esseboom 2 met code "'NL.IMRO.0417.WPEsseboom2-Va01" vast te stellen.

 

Onderwerp: Uitgangspuntennotitie uitstallingen en reclamebeleid
Korte inhoud: In het collegeprogramma 2018-2022 is gekozen voor het opstellen van een terughoudend reclame- en uitstallingenbeleid. Er is voor gekozen alvorens over te gaan tot het actualiseren van beleidsregels, een uitgangspuntennotitie op te stellen.
Besluit - Het college besluit de uitgangspuntennotitie Uitstallingen en reclamebeleid vast te stellen.

 

Onderwerp: Verlenging erfpachtrecht TC 't Laer
Korte inhoud: TC 't Laer heeft een verzoek ingediend voor de verlenging van haar erfpachtrecht.
Besluit - Het college besluit:

 1. het erfpachtrecht van TC 't Laer te verlengen met een periode van 25 jaar ingaande op 1 januari 2023;
 2. aan de verlenging van dit erfpachtrecht voorwaarden te verbinden;
 3. de inkomsten ad € 1,00 te verantwoorden op kostenplaats 93030000 beheer overige gronden en kostensoort 533000 pachten

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Elke Peuter een Kans (subsidie voorschoolse educatie en kostwinnersgezinnen)
Korte inhoud: De gemeente Laren subsidieert de voorschoolse educatie en kostwinnersgezinnen die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van het rijk. Subsidiering vindt plaats op basis van de subsidieverordening Elke peuter een kans! 2017-2019. De regeling loopt dit jaar af. Het college wordt voorgesteld de regeling voor opnieuw drie jaar vast te stellen. In de regeling wordt de uitbreiding van 10 uur naar 16 uur voorschoolse educatie met ingang van 1 januari 2020 meegenomen. Tot slot wordt het college voorgesteld in te stemmen met het concept-convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Laren 2020-2022 waarin het beleid met betrekking tot de voorschoolse educatie is geactualiseerd.
Besluit - Het college besluit:

 1. de subsidieverordening ‘Elke Peuter een Kans! 2020-2022’ vast te stellen, met daarin de verruiming van het VE-aanbod vanaf 1 augustus 2020 en de verhoging van de financiële tegemoetkoming voor kostwinnersgezinnen te bepalen op maximaal 320 uur uitgaande van 40 weken per jaar;
 2. in te stemmen met het ‘concept-convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Laren 2020-2022’, waarin afspraken zijn gemaakt over het monitoren van resultaten en de doorgaande leerlijn

 

Rondvraag

--