Collegebesluitenlijst 19 februari 2019

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
mevrouw B. Binkhorst, loco secretaris


Afwezig: 
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 26 februari 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 12 februari 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Portefeuille: Burgemeester Kruisinga

Onderwerp: Samenwerkingsconvenant en privacyprotocol Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) is een netwerksamenwerking tussen straf-, zorg-, en (andere) gemeentelijke partners, waarin zij onder eenduidige regie komen tot een ketenoverstijgende aanpak van complexe persoons-, systeem- en gebiedsgerichte problematiek om ernstige overlast en criminaliteit te bestrijden. Het ZVH is daarmee het escalatiepunt als in reguliere uitvoering geen oplossing kan worden gevonden. Dit samenwerkingsverband heeft zijn waarde bewezen in het oplossen van complexe casuïstiek. Het ZVH is gelokaliseerd in Hilversum en is organisatorisch gepositioneerd onder de Regio. Door landelijke ontwikkelingen op gebied van de verbinding tussen zorg en veiligheid én veranderingen op gebied van privacy (AVG) is het nodig om de bestaande overeenkomsten te actualiseren.
Besluit - Het college besluit:
1. het samenwerkingsconvenant Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek aan te gaan;
2. het privacy protocol Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek aan te gaan;
3. het Algemeen Privacy en Samenwerkingsconvenant Casus overleggen binnen het
    Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek uit 2012 gelijktijdig in te trekken;
4. de burgemeester aan te wijzen om namens de gemeente beide documenten te
    ondertekenen.

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van Laren voor de OFGV 2018
Korte inhoud: Naar aanleiding van diverse ontwikkelingen, is het wenselijk het bestaande mandaatbesluit van de gemeente Laren voor de OFGV te herzien. Het uitgangspunt hierbij is dat de systematiek en inhoud van de mandaatbesluiten voor alle partners van de OFGV overeenkomen. Het vorige mandaatbesluit dateert van 12 maart 2013.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met het Mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van Laren voor de OFGV 2018;
2. het Mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van Laren voor de OFGV 2018 in werking te laten treden
    per 1-3-2019;
3. het Mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van Laren aan de OFGV van 12 maart 2013 in te
    trekken.

Onderwerp: Verkoop gemeenteperceel nabij de woning aan de Vredelaan te Laren.
Korte inhoud: De eigenaar van Vredelaan heeft een verzoek ingediend voor de aankoop van een gemeenteperceel nabij zijn woning uit oogpunt van inbraakpreventie.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de vekoop van een stuk grond aan het perceel nabij de Vredelaan te Laren;
2. de inkomsten ad € 7.500,00 te verantwoorden op kostenplaats Beheer overige ronden/opbrengst
    grondverkopen (93030000/531000) en e.e.a. te verwerken in het
    rekeningresultaat 2019.
 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Samenwerkingsafspraken Jeugd en Gezin en gemeente Laren 2019
Korte inhoud: Op 10 april 2018 heeft het college de Bestuursopdracht Jeugdslag 2.0 vastgesteld. Een van de beslispunten was het format Samenwerkingsafspraken. De wethouder heeft aangegeven ook de concrete invulling van dit format in het college te willen vaststellen. Na inhoudelijke afstemming liggen deze samenwerkingsafspraken nu voor.
Besluit - Het college besluit:
1. het Jaarplan Jeugd en Gezin en gemeente Laren 2019 vast te stellen;
2. naast de wettelijk verplichte taken ook de taken uit het pluspakket uit te laten voeren.
 

Rondvraag

--