Collegebesluitenlijst 18 juni 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
mevrouw B. Binkhorst, loco secretaris


Afwezig:
de heer G. Kolhorn, secretaris

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 25 juni 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 12  juni 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

Onderwerp: Jaarverslag van de klachtencoördinator 2018
Korte inhoud: Op grond van de klachtenregelingen van de BEL Combinatie en de gemeente Laren, brengt de klachtencoördinator jaarlijks verslag uit van alle klachten die in het voorafgaande jaar binnen de BEL Combinatie of de gemeente Laren zijn behandeld, aangevuld met een verslag van alle klachten die in het voorafgaande jaar zijn ingediend bij de Nationale ombudsman. Er is dit jaar één jaarverslag gemaakt voor zowel de BEL Combinatie als de BEL-gemeenten.
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van het ´Jaarverslag van de klachtencoördinator 2018´;
 2. in te stemmen met het ter kennisname doorzenden van het jaarverslag aan de raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief;
 3. de aanbeveling van de klachtencoördinator over te nemen.

 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Uitvoering huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019
Korte inhoud: Op 26 juni a.s. ligt de geactualiseerde Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 voor ter besluitvorming door de gemeenteraad. Vooruitlopend op deze besluitvorming wordt voor de uitvoering van de geactualiseerde huisvestingsverordening aan het college voorgesteld in te stemmen met vijf beslispunten. Hierdoor is de mandatering en uitvoering van de huisvestingsverordening 2019 juridisch geborgd.
Besluit - Het college besluit

 1. in te stemmen met het concept mandaatbesluit urgentieverlening;
 2. in te stemmen met het concept mandaatbesluit huisvestingsvergunning;
 3. in te stemmen met het voorstel om de leges voor de huisvestingsvergunning op nihil te stellen;
 4. in te stemmen met het voorstel de Regio te verzoeken namens alle regiogemeenten de gezamenlijke woningcorporaties officieel te verzoeken het mandaat te aanvaarden;
 5. in te stemmen met het Reglement op de Regionale Urgentiecommissie woonruimteverdeling 2019.

 

Onderwerp: Kappele onroerend goed Makelaars hebben een verzoek ingediend om een perceel grond gelegen nabij de Tafelbergweg te Laren aan te mogen kopen voor hun cliënt.
Korte inhoud: De bewoner/eigenaar van Tafelbergweg, heeft (via de makelaar), een verzoek gedaan om een stuk grond aan te kopen.
Besluit - Het college besluit:

 1. een stuk grond te verkopen aan de eigenaren van een perceel aan de Tafelbergweg;
 2. aan deze verkoop voorwaarden en condities te verbinden zoals deze zijn opgenomen in een koopovereenkomst;
 3. de inkomsten te verantwoorden op kostenplaats Beheer overige gronden/opbrengst grondverkopen (93030000/531000).En deze in te zetten voor in 2019 optredende incidentele lasten zoals verwoord in dit voorstel.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Bestuurlijk wederhoor Rekenkamerrapport "Toegang onder de loep"
Korte inhoud: De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de toegang tot zorg en ondersteuning op grond van de Wmo en Jeugdwet in Blaricum, Eemnes en Laren. De conceptrapportage is gereed en het college heeft de mogelijkheid gekregen daarop bestuurlijk te reageren.
Besluit - Het college besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om bestuurlijk wederhoor te geven en stemt in met de inhoud daarvan.

 

Onderwerp: Inbesteden doelgroepenvervoer
Korte inhoud: Doelgroepenvervoer is een gemeentelijke taak. De gemeente Laren koopt het doelgroepenvervoer samen met de overige gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek in via de PVE (PrestatieVerantwoordelijke Eenheid) van Regio Gooi en Vechtstreek (Regio G&V). Het betreft leerlingenvervoer, jeugdhulpvervoer (m.u.v. Eemnes), Wmo-taxi vervoer (m.u.v. Laren) en het vervoer naar dagbesteding. In opdracht van de samenwerkende gemeenten onderzoekt de Regio de mogelijkheden om het doelgroepenvervoer te bundelen en te verbinden met het openbaar vervoer. Eind 2018 heeft de Regio G&V in opdracht van de gemeenten adviesbureau IXAT Trading & Consultancy gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het inbesteden en bundelen van het Wmo-taxi vervoer, het leerlingenvervoer en het jeugdhulpvervoer binnen de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek.
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van het haalbaarheidsonderzoek ‘Verbetering doelgroepenvervoer’; 
 2. Regio Gooi en Vechtstreek opdracht te geven een procedure te starten tot het inbesteden en bundelen van de uitvoering van:
  • het leerlingenvervoer per 1 augustus 2021;
  • het jeugdhulpvervoer per 1 augustus 2021; 
  • het dagbestedingsvervoer op een later te bepalen moment; 
 3. Regio Gooi en Vechtstreek opdracht te geven voorstellen aan het college te doen voor de inrichting van de gemeentelijke aansturingstaken (beleid, overeenkomst, verordening, contractbeheer, toegang en toewijzing), zodat het college kan besluiten hier al dan niet mee in te stemmen;

 4. de gemeenteraad te informeren vanaf 29 mei 2019 middels de tekst in de bijgevoegde informatiebrief en de raad uitnodigen om op deze stukken met een eventueel advies te komen voor 1 oktober 2019.

 

Rondvraag

--