Collegebesluitenlijst 17 september 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer P.A.M. Calis, wethouder / loco burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
mevrouw B. Binkhorst, loco gemeentesecretaris


Afwezig:
de heer G. Kolhorn, secretaris

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 24 september 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 10 september 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Verlenging contract accountant met 2 jaar
Korte inhoud: Het contract met de huidige accountant loopt tot en met begrotingsjaar 2019. Er dient besloten te worden tot het opnieuw aanbesteden van de accountant of gebruik te maken van de optie op verlenging van het contract met 1 of 2 jaar.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om het contract voor de accountantsdiensten met HZG Accountants en Adviseurs met 2 jaar te verlengen.


Onderwerp: Wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek
Korte inhoud: In het Algemeen Bestuur van de GR OFGV is op 19 juni 2019 ingestemd met de voorgenomen actualisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (hierna: OFGV). De bestuursorganen van de betreffende deelnemers moeten nu zelfstandig besluiten tot wijziging.
Besluit - Het college besluit:

 1. akkoord te gaan met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek en deze na verkregen toestemming van de gemeenteraad definitief vast te stellen en te ondertekenen;
 2. de raad voor te stellen het college toestemming te verlenen tot het ondertekenen van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgeving.
   

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek
Korte inhoud: In het Algemeen Bestuur van de GR OFGV is op 19 juni 2019 ingestemd met de voorgenomen actualisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (hierna: OFGV). De bestuursorganen van de betreffende deelnemers moeten nu zelfstandig besluiten tot wijziging.
Besluit - Het college besluit:

 1. akkoord te gaan met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek en deze na verkregen toestemming van de gemeenteraad definitief vast te stellen en te ondertekenen;
 2. de raad voor te stellen het college toestemming te verlenen tot het ondertekenen van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgeving.

 

Onderwerp: Inpassing huisartsen en maatschappelijke functies in het Raadhuis
Korte inhoud: Begin 2019 hebben de huisartsen in het Raadhuis aangegeven een huisartsenpraktijk over te nemen en hiervoor extra ruimte nodig te hebben. Na afstemming met de huisartsen is helder geworden wat de ruimtebehoefte beslaat en bleek dat inpassing mogelijk te realiseren is rondom de receptie, maatschappelijke ruimten en pantry.
Besluit - Het college besluit:

 1. akkoord te gaan met de verdere uitwerking en uitvoering ten aanzien van de inpassing van de huisartsen en maatschappelijke functies in het Raadhuis;
 2. de raad voor te stellen hiervoor een krediet van maximaal € 180.000,00 beschikbaar te stellen;
 3. de raad voor te stellen om begrotingswijziging 10-2019 vast te stellen;
 4. om de stukken vooruitlopend op het raadsbesluit aanbesteding klaar te maken (kosten € 6.000,00);
 5. de raad voor te stellen het deel van de kapitaallast van de investering dat niet gedekt wordt door de huur door te belasten aan de eindgebruiker als investeringsbijdrage;
 6. de raad voor te stellen de baten en lasten mee te nemen in de begroting van 2021.
   

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--

 

Rondvraag

--