Collegebesluitenlijst 17 december 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 7 januari 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 10 december 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

Onderwerp: Besluit aanwijzing archivaris
Besluit - Het college besluit:

 1. als archivaris aan te wijzen K. Abrahamse;
 2. dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2020.


Onderwerp: Cameratoezicht
Besluit - Het college besluit voor cameratoezicht in de gemeente mobiele camera’s wanneer nodig te huren.

 

Onderwerp: Factsheet inzet brandweer Laren januari t/m juni 2019
Besluit - Het college besluit akkoord te gaan met de Raadsinformatiebrief 'Factsheet inzet brandweer Laren januari t/m juni 2019' en deze door te geleiden naar de raad.

 

Onderwerp: Aanwijzen toezichthouders Wet basisregistratie personen
Besluit - Het college besluit:

 1. het aanwijzen van functies van medewerkers als toezichthouders BRP;
 2. dat het besluit in werking treedt op de dag na die van bekenmaking;
 3. dat dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet BRP 2019.

 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis
 

Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst procesversnelling ruimtelijke adaptatie
Besluit -  Het college besluit:

 1. in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, ToekomstSterk en Deltares en deze door de burgemeester te laten ondertekenen;
 2. af te wijken van het aanbestedingsbeleid door de samenwerking niet meervoudig onderhands aan te besteden conform de bij dit voorstel behorende samenwerkingsovereenkomst.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Vaststelling stedenbouwkundige en landschappelijke uitgangspunten Crailo
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. de ruimtelijke verbeeldingskaart vast te stellen zoals opgenomen en toegelicht in het Stedenbouwkundig- en landschapsplan Buurtschap Crailo;
 2. het programma voor de ontwikkeling van Crailo vast te stellen op basis van de onderzoeksrapporten met als belangrijkste elementen:
  • 500 woningen en 5 hectare bedrijvigheid (waarvan 3,4 ha op Zuid, 0,5 tot 1 ha voor een bijzonder entreegebouw en 1 tot 1,5 ha voor bedrijven gemengd met wonen) op het kazernekwartier conform het richtinggevend uitgangspunt in het Ambitiedocument Buurtschap Crailo;
  • 50 woningen extra in het middensegment volgens het principe van optie A in het stedenbouwkundig- en landschapsplan;
   • 40 woningen en ca. 1.000 m2 werkruimte extra door het transformeren van gebouw de Spiegelhorst volgens het principe van optie B in het stedenbouwkundig- en landschapsplan;
  • Resulterend in een segmentering van 33% sociaal, 27% midden en 40% duur segment.
 3. de thema’s identiteit, energie, biodiversiteit en mobiliteit vast te stellen als belangrijkste speerpunten voor het Stedenbouwkundig- en landschapsplan Buurtschap Crailo.

 

Onderwerp: Renovatie toren Johanneskerk te Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. de gemeenteraad voor te stellen om een krediet beschikbaar te stellen van €192.000 voor renovatie van de toren van de Johanneskerk;
 2. het krediet conform de Financiële verordening Laren 2020 lineair af te schrijven over een termijn van 40 jaar;
 3. de kapitaallasten in het eerste jaar ad € 6.720,- per jaar vanaf 2021 in de begroting op te nemen;
 4. de opdracht te gunnen aan de laagste inschrijver van de aanbesteding onder voorbehoud van goedkeuring gemeenteraad op 27 januari 2020.

 

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst Risicobeheersing en Brandveilig Leven (2019)
Besluit - Het college besluit akkoord te gaan met de Dienstverleningsovereenkomst Risicobeheersing en Brandveilig Leven (2019) van de Brandweer Gooi en Vechtstreek en de gemeente Laren.

 

Onderwerp: Wijziging van het standplaatsenbeleid met betrekking tot het aantal locaties voor vaste standplaatsvergunningen
Besluit - Het college besluit om het standplaatsenbeleid met onmiddellijke ingang te wijzigen door de standplaatslocatie op de Brink tegenover de Nieuweweg te laten vervallen, zodat het college niet langer een vergunning zal verlenen voor het innemen van een vaste standplaats op deze locatie. Na vaststelling van deze wijziging kunnen vaste standplaatsvergunningen worden verleend voor de volgende vier locaties:

- drie vaste standplaatsen op de hoek Barbiersweg/Zevenend
- één vaste standplaats op Plein 1945 tegenover de supermarkt.

Vaste standplaatsvergunningen op andere locaties worden alleen verleend als duidelijk is dat die standplaats in overeenstemming is met het ter plaatse vigerende bestemmingsplan, of als uit een ruimtelijke onderbouwing blijkt dat omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van een standplaats kan worden verleend.
 

Onderwerp: Regels voorwerpen op of aan een openbare plaats gemeente Laren 2019
Besluit - Het college besluit de ‘Regels voor voorwerpen op de weg en optochten’, door het college vastgesteld op 19 oktober 2010, in te trekken, onder gelijktijdige vaststelling van de ‘Regels voorwerpen op of aan een openbare plaats gemeente Laren 2019’.

 

Onderwerp: Besluit op bezwaar tegen het besluit van 7 augustus 2019 voor het vellen van 1 boom (eik) op Verlengde Engweg 7b Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 4 november 2019 naar aanleiding van het door bezwaarmaker op 16 augustus 2019 ingediende bezwaarschrift tegen het besluit van 7 augustus 2019 voor het vellen van 1 boom (eik) op het perceel Verlengde Engweg 8b, over te nemen;
 2. het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 3. het bestreden besluit te corrigeren voor wat betreft de weigeringsgrond landschappelijke waarde;
 4. het bestreden besluit te corrigeren ten aanzien van de verwijzing naar de APV van gemeente Blaricum in plaats van gemeente Laren.

 

Onderwerp: Afspraken MRA Duurzaamheid Top
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de volgende MRA- afspraken naar aanleiding van de MRA Duurzaamheid Top 2019.

 1. gezamenlijk duurzaam inkopen en opdrachtgeven via vijf inkooppakketten;
 2. samen komen tot een circulaire aanpak op textiel;
 3. uitwerken van duurzaam bouwen van woningen via het programma Cirkelstad en hieraan als ‘volger’ deelnemen;
 4. onderwijs- en arbeidsmarktkansen koppelen aan de klimaatopgave;
 5. monitoring van de MRA-positie en -inzet op de transitie naar een duurzame economie.

 

Onderwerp: Beëindiging beheerovereenkomst t.a.v. 4 appartementen boven de brandweerkazerne   woningcorporatie Gooi en Omstreken
Besluit - Het college besluit:

 1. de beheerovereenkomst met woningcorporatie Gooi en omstreken te beëindigen per 1 januari 2020;
 2. de beheeractiviteiten zoals huurinning en onderhoud onder te brengen bij cluster Vastgoed en Grondzaken van de BEL Combinatie;
 3. de beheervergoeding ad €1.200,- per jaar vanaf 20121 niet meer in de begroting op te nemen.


Onderwerp: Administratieve wijziging mandaatbesluit
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het gewijzigde mandaatbesluit.


Onderwerp: Financiën Raadhuis Laren
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van bijgaande Raadsinformatiebrief (RIB) en deze door te geleiden ter kennisname naar de Raad.
 

Onderwerp: Kerklaan 1 geschikt maken voor verhuur (de burgemeester heeft niet deelgenomen aan de beraadslagingen m.b.t. dit agendapunt)
Besluit -  Het college besluit:

 1. de binnenzijde van de woning aan de Kerklaan 1 geschikt te maken voor gebruik door de nieuwe huurder, conform de bij het collegevoorstel gevoegde globale kostenraming (exclusief BTW) voor Basis en voor Optioneel: comfort binnen;
 2. de geraamde kosten vooralsnog (aangevuld en gewijzigd ten opzichte van het voorstel) als volgt te dekken: - € 45.000 ten last van de post Onvoorzien; - € 5.000 ten laste van een daarvoor beschikbare Voorziening en het meerdere te verantwoorden in de Jaarrekening 2020;
 3. op grond van artikel 25, lid 2, Gemeentewet in samenhang met artikel 10, lid 2, sub b en sub g, Wet openbaarheid van bestuur de financiële bijlage bij het collegevoorstel geheim te verklaren;
 4. het aanpassen en vernieuwen van hang en sluitwerk/beveiliging conform de richtlijnen van het Ministerie van BZK separaat te ramen en uit te voeren;
 5. dat het de intentie van het college is om de dekking van de investering voor Kerklaan 1 te vinden in de opbrengst van de verkoop van Stationsweg 3, onder de veronderstelling dat dit is toegestaan in het kader van het BBV;
 6. op de kortst mogelijke termijn 3 (bij voorkeur lokale) aannemers te benaderen die, althans 1 daarvan, het opknappen van de woning kunnen uitvoeren;
 7. de nieuwe huurder te vragen een voorstel te doen voor een mogelijk te plaatsen nieuwe keuken en nieuwe badkamer, zulks ter finale beoordeling van het college.

 

Onderwerp: Voormalige ambtswoning Stationsweg 3
Besluit - Het college besluit:

 1. de woning aan de Stationsweg 3 niet meer te beschouwen als ambtswoning;
 2. de woning Stationsweg 3 te verkopen en de verkoopprocedure in gang te zetten;
 3. de Raad per Raadsinformatiebrief onderbouwd op de hoogte te brengen van de onder 1 en 2 genomen collegebesluiten.

   

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik
 

Onderwerp: Voorstel aanpassingen verordening sociaal domein Laren 2018
Besluit - Het college besluit in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel, waarin geadviseerd wordt de "Verordening tot wijziging van de verordening sociaal domein gemeente Laren 2018" conform de voorgestelde wijzigingen vast te stellen.
 

Onderwerp: Dienstverlening Raadhuis Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. een voorkeur uit te spreken voor het scenario waarbij de dienstverlening in het Raadhuis voortaan uitgevoerd wordt door de BEL Combinatie;
 2. de directie van de BEL Combinatie te vragen dit scenario verder uit te werken en een voorstel waarin de consequenties opgenomen zijn voor te leggen aan de gemeente Laren;
 3. de dienstverleningsovereenkomst met de beheerstichting op te zeggen.

 

Rondvraag

--