Collegebesluitenlijst 16 april 2019

Download getekende besluitenlijst
 

Aanwezig:
de heer P.A.M. Calis, wethouder / locoburgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 23 april 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 9 april 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt aangehouden.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis
 

Onderwerp: Onrechtmatigheden aanbestedingen jaarrekening 2018
Korte inhoud: Bij de controle op de rechtmatigheid over 2018 zijn een aantal onrechtmatigheden geconstateerd bij de aanbestedingen. In dit voorstel worden die onrechtmatigheden toegelicht en kan de raad de 'lokale' onrechtmatigheden goedkeuren zodat deze niet meetellen in het oordeel op de rechtmatigheid bij de jaarrekening 2018.
Besluit - Het college besluit het voorstel ‘Onrechtmatigheden aanbestedingen jaarrekening 2018’ door te geleiden naar de raad.
 

Onderwerp: Kadernota 2020 BEL Combinatie
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van de Kadernota 2020 BEL Combinatie;
2. de Kadernota 2020 BEL Combinatie ter kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen.


Onderwerp: Zienswijze jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Zienswijze op de financiële stukken van de veiligheidsregio.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de voorgestelde zienswijze op de jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek;
2. de voorgestelde zienswijze ter vaststelling door te geleiden naar de raad van mei 2019.
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam
 

Onderwerp: Crailo - Kennisgeving MER en uitgangspuntennotitie
Korte inhoud: De gemeenten Laren, Gooise Meren en Hilversum werken samen met de GEM Crailo B.V. aan de voorbereidingen van de ontwikkeling van buurtschap Crailo. De eerste producten die hiertoe zijn opgesteld zijn de voorliggende Notitie Reikwijdte en Detailniveau ten behoeve van de Milieueffectrapportage (MER) en de Uitgangspuntennotitie voor het opstellen van het bestemmingsplan.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ‘Ontwikkeling Buurtschap Crailo’ d.d. 3 april 2019;
 2. de onder 1 genoemde Notitie ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen;
 3. in te stemmen met de ‘Uitgangspuntennotitie voor het bestemmingsplan verbrede reikwijdte Crailo’ d.d. 3 april 2019;
 4. de onder 3 genoemde Uitgangspuntennotitie ter inzage te leggen voor het indienen van inspraakreacties;
 5. de raad over bovenstaande te informeren door middel van bijgevoegde Raadsinformatiebrief;
 6. het collegevoorstel van 18 maart 2019 met BABS nummer 20761 in te trekken vanwege nadere aanpassingen in de stukken die ter inzage worden gelegd.
   

Onderwerp: Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: beslissing op bezwaar tegen het besluit van 5 november 2018 tot intrekking en terugvordering van bijstand over de periode van 3 april 2018 tot en met 30 april 2018 en tot verrekening van een gedeelte van de vordering met vakantiegeld.
Besluit -  Het college besluit het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit, tot intrekking en terugvordering van bijstand over de periode van 3 april 2018 tot en met 30 april 2018 en tot verrekening van een gedeelte van de vordering met vakantiegeld, in stand te laten.


Onderwerp: Deelsanering bodem Cornelis Bakkerlaan
Korte inhoud: Aan de Cornelis Bakkerlaan ter hoogte van 't Spinnewiel wordt een ondergrondse container voor afvalinzameling geplaatst. Tijdens het vooronderzoek is gebleken dat er bodemverontreiniging aanwezig is op deze locatie. Om de container te kunnen plaatsen moet een deel van de verontreinigde grond worden afgegraven en de vrijkomende grond moet worden gesaneerd.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de deelsanering van de bodem voor de ondergrondse container bij de Cornelis Bakkerlaan;
 2. aan de raad voor te stellen om voor de uitvoering van de deelsanering een budget beschikbaar te stellen van € 12.000,- ten laste van de Algemene Reserve;
 3. hiertoe aan de raad voor te stellen de 5e begrotingswijziging vast te stellen.

 

Onderwerp: Kosten ambtswoning n.a.v. niet uitgevoerd groot onderhoud
Korte inhoud: Door het uitblijven van groot onderhoud ambtswoning zijn er nu bijzondere kosten ontstaan. Dit voorstel regelt de bijdrage in ontstane extra lasten.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de vergoeding van de gemaakte extra lasten.
 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--

 

Rondvraag

--