Collegebesluitenlijst 15 oktober 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 22 oktober 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 8 oktober 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

Onderwerp: Hennepconvenant Midden Nederland 2019-2022
Korte inhoud: Het oude hennepconvenant Midden - Nederland is geëvalueerd en getoetst aan de huidige wet- en regelgeving en procesafspraken. Op basis daarvan ligt dit hernieuwde hennepconvenant 2019-2022 voor u.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met:

 1. het vernieuwde hennepconvenant Midden Nederland 2019-2022 en;
 2. de procesbeschrijving bij het hennepconvenant Midden Nederland als uitvoeringsdocument.
   

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: In gebruikname Slimmer Melden app voor Meldingen Openbare Ruimte (MOR)
Korte inhoud: Met de implementatie van de Slimmer Melden App voor MOR meldingen, ter vervanging van het huidige e formulier, kunnen inwoners en bedrijven eenvoudiger meldingen aanmaken en/of een reeds gemelde melding zien en "bijstemmen".
Besluit - Het college heeft kennisgenomen van de ingebruikname van de Slimmer Melden app voor het doen van MOR (Meldingen Openbare Ruimte) meldingen, ter vervanging van de huidige werkwijze met e-formulieren en informeert de raad hierover.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Aankoop snipperpercelen in de openbare ruimte Laren
Korte inhoud: Bij rioolwerkzaamheden bleek een gedeelte van de grond eigendom te zijn van een particulier. Deze particulier bleek nog een aantal percelen in de openbare ruimte in eigendom te hebben in Laren.
Besluit - Het college besluit:

 1. een aantal snipperpercelen in de openbare ruimte om niet aan te kopen;
 2. de notariskosten ad € 1.120,00 inclusief BTW te verantwoorden op kostenplaats 93720000 /438019 (Riolering / onderhoud).

 

Onderwerp: Programmaplan Implementatie Omgevingswet
Korte inhoud: In het Programmaplan wordt beschreven wat in de gemeenten Blaricum, Laren en Eemnes en de BELCombinatie wordt voorbereid voor de invoering van de Omgevingswet.
Besluit - Het college besluit de raad te vragen om in te stemmen met het Programmaplan.

 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar laadpaal P.C. van den Brinkweg
Korte inhoud: De bewoner van huisnummer 16 heeft, mede namens 24 andere bewoners van de P.C. van den Brinkweg, een bezwaarschrift ingediend tegen het verkeersbesluit d.d. 26 april 2019, om twee parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen. De bezwaarschriften zijn in handen gesteld van de commissie voor de bezwaarschriften. Zij hebben op 22 juli 2019 advies uitgebracht. In dit voorstel wordt de beslissing op bezwaar voorgelegd.
Besluit - Het college besluit:

 1. het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen:
  - het bezwaarschrift van bezwaarmakers ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
  - het bestreden besluit in stand te laten met aanvullende motivering;
  - slechts één parkeerplaats aan te wijzen als ‘parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen';
 2. de beslissing op bezwaar te versturen naar de bezwaarmakers en belanghebbende.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--

 

Rondvraag

Onderwerp: Portefeuilleverdeling burgemeester N. Mol
Besluit - Het college besluit de portefeuille van de burgemeester als volgt vast te stellen:

 • Bestuurlijke vernieuwing/versterking bestuurskracht Laren
 • Dagelijks bestuur BEL-organisatie
 • Personeel en Organisatie
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Handhaving in lijn met de Openbare Orde
 • Algemene Bestuurlijke en Kabinetszaken
 • Burgerzaken
 • Communicatie
 • Singer Laren
 • 500 jaar Johanneskerk
 • Zorg- en Veiligheidshuis 
 • Taskforce Kindermishandeling en huiselijk geweld