Collegebesluitenlijst 15 mei 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder (vroegtijdig vertrek)
de heer G. Kolhorn, secretaris


Afwezig:
--
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 21 mei 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 7 mei 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--

 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Uitvoeringsplan Riolering 2018/2019
Korte inhoud: De gemeente Laren heeft in 2018 het Gemeentelijk Rioleringsplan Laren (GRP) voor de planperiode 2018-2022 vastgesteld. Het GRP is een beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling geeft van de gemeentelijke water(zorg)taken in de planperiode.De jaarlijkse uitwerking van het beheerplan vindt plaats via een gedetailleerd UP-GRP met concreet voorgenomen operationele maatregelen en planactiviteiten.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met het UP-GRP 2018-2019;
 2. in te stemmen met benodigd budget (€50.000,00) voor veiligheidsherstel put en reiniging duiker Verlegde Laarderweg;
 3. een bedrag van €45.810 te onttrekken uit onvoorzien;
 4. een bedrag van €4.190 vooralsnog te dekken uit de riool budgetten;
 5. de middelen voor objectmaatregelen (jaarschijf 2018 en 2019) €112.480,00 uit de investeringsplanning van de begroting 2019 vrij te laten vallen

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Aanbesteding integraal beheer Laren
Korte inhoud: Veel van de opdrachten voor onderhoud in de buitenruimte lopen af per 1 januari 2019. Inmiddels worden deze afzonderlijk verlengd tot 1 juli 2019. In de tussentijd moeten we de aanbesteding van het integrale bestek, waarin deze opdrachten samen komen, opstarten. Daarvoor moet een aantal keuzes gemaakt worden door het college en moet de raad extra budget beschikbaar stellen.
Besluit - Het college besluit:

 1. voor de aanbestedingsdocumenten uit te gaan van:
 • beoordeling van de aanbiedingen op basis van prijs en kwaliteit;
 • minimale besteding van 10% van de totale loonsom aan "social return" als harde randvoorwaarde volgens de bouwblokkenmethode;
 • minimale besteding van 5% van de totale aanneemsom aan "local return" als randvoorwaarde (bij in de BEL gemeenten gevestigde bedrijven);
 • een looptijd van 4 jaar met optionele verlenging van 2 keer 2 jaar;
 • de aangepaste taakverdeling tussen buitendienst, Tomin en aannemer (zie bijlage 3).
 • ambitieniveau A voor het centrumgebied;
 • ambitieniveau beeldkwaliteit B voor de begraafplaats en de accenten, de woongebieden en de toegangswegen;

2.  de raad voor te stellen:

 • eenmalig €59.000 beschikbaar te stellen ter voorbereiding op de aanbesteding 2019;
 • structureel €78.000 extra beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het integrale bestek in 2020.


Onderwerp: Reconstructie Hector Treublaan
Korte inhoud: De rijbaan en riolering van de Hector Treublaan zijn aan vervanging toe. Gelijktijdig met deze vervangingen worden de maatregelen van het project "Laren regenklaar" toegepast.
Besluit - Het college besluit:

 1. de voorbereiding van de Hector Treublaan op te starten;
 2. het krediet (totaal: €245.000,-) van de investeringsplanning van de begroting 2019 (jaarschijf 2018) beschikbaar te stellen uit reconstructie wegen (71% wegen en 29% riool) en maatregelen wateroverlast.

   

Onderwerp: Wijzigingsbestemmingsplan Slangenweg 8
Korte inhoud: De initiatiefnemer is voornemens het bouwvlak van de woning aan de Slangenweg 8 te Laren te verplaatsen naar de voorzijde van het perceel. De bouwvlak bevindt zich in de huidige situatie achter op het perceel en het voornemen is om deze in lijn van de aangrenzende woningen aan de Slangenweg te situeren. De oppervlakte van het bouwvlak en de goot- en bouwhoogte van het hoofdgebouw veranderen niet t.o.v. de bestaande situatie.
Besluit - Het college besluit:

 1. de meningen en gevoelens in de commissie R&I te peilen over het wijzigingsplan Slangenweg 8;
 2. het ontwerp wijzigingsbestemmingsplan ter inzage te leggen als de commissie in gewogen meerderheid geen bezwaar heeft tegen het plan.

   

Onderwerp: Verzoek om pand Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 14 tot monument aan te wijzen
Korte inhoud: De huurder heeft een verzoek ingediend om de voormalige ‘boeren behuizing’ aan de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 14 met bijbehorend smeedijzeren hekwerk tot monument aan te wijzen. Er is geconcludeerd dat de architectonische, architectuurhistorische en cultuurhistorische waarden van het pand té beperkt zijn om het pand als gemeentelijk monument aan te wijzen.
Besluit - Het college besluit de voormalige ‘boeren behuizing’ aan de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 14 met bijbehorend smeedijzeren hekwerk niet tot gemeentelijk monument aan te wijzen.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--
 

Rondvraag

--