Collegebesluitenlijst 15 januari 2019

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
--

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 22 januari 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 8 januari 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.


Portefeuille: Burgemeester Kruisinga

Onderwerp: Zienswijze kadernota 2020 VRGV
Korte inhoud: Betreft zienswijze kadernota 2020 VRGV door het college.
Besluit - Het college besluit:
1. de voorgestelde zienswijze vast te stellen;
2. de voorgestelde zienswijze te verzenden aan de veiligheidsregio.


Onderwerp: Zienswijze beleidsplan 2019-2022 VRGV
Korte inhoud: Betreft zienswijze beleidsplan 2019-2022 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met concept-zienswijze op het ontwerp Beleidsplan 2019-2022
    Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek;
2. de concept-zienswijze door te geleiden naar de raadsvergadering van 27 februari 2019.
 

Portefeuille P.A.M. Calis

Onderhoud: Kaderbrief regio G&V 2020
Korte inhoud: Regio G&V stuurt een kaderbrief ter informatie aan de colleges en gemeenteraden, waarin de financiële trends en programmaontwikkelingen worden geschetst, als basis voor de op te stellen programmabegroting.
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van de kaderbrief en deze ter informatie door te sturen naar de gemeenteraad.

Onderhoud: Verzoek bewoner tot verstrekken van Verzilverlening
Korte inhoud: De gemeente heeft een brief ontvangen van een bewoonster die graag haar woning in Laren levensloopbestendig wil maken met behulp van de Verzilverlening. Het verzoek aan de raad is om de Verzilverlening in te stellen en toegankelijk te maken voor de inwoners van Laren. De raad heeft van deze brief kennis genomen en het college verzocht om met een advies te komen.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de memo over de Verzilverlening;
2. de memo ter kennisgeving aan te bieden aan de raad;
3. aanvrager schriftelijk te informeren over het besluit.
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Beslissing op bezwaar gehandicaptenparkeerplaats Bisschopswaarde
Korte inhoud: De bezwaarschriftencommissie heeft op 29 november 2018 advies uitgebracht inzake het bezwaar wat is ingediend tegen de aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op de Bisschopswaarde te Laren. In dit voorstel wordt de beslissing op bezwaar voorgelegd.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 29 november 2018
    over de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op de Bisschopswaarde;
2. het bezwaarschrift van bezwaarmaker ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit in stand te laten met een aanvullende motivering.
 

Portefeuille: Wethouder k. van Hunnik

--


Rondvraag

--