Collegebesluitenlijst 13 augustus 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer A.H.M. Stam, wethouder (voorzitter)
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris


Afwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 20 augustus 2019

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 9 juli 2019 en d.d. 6 augustus 2019
Besluit - De besluitenlijsten van 9 juli en 6 augustus 2019 worden conform vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Uitstel vervangen CV-installatie brandweerkazerne
Korte inhoud: De verouderde CV-installatie van de brandweerkazerne aan de Groene Gerritseweg 2 moet vervangen worden. In dit voorstel verzoeken wij u akkoord te gaan met uitstel, zodat er conform het projectplan verduurzaming gemeentelijk Vastgoed een gedegen onderzoek kan plaatsvinden naar duurzame alternatieven.
Besluit -  Het college besluit:

 1. akkoord te gaan met het gedegen onderzoeken naar duurzame alternatieven voor vervanging van de verouderde CV-installatie conform het projectplan verduurzaming gemeentelijk Vastgoed.  De noodzakelijke, door het scios aangegeven, veiligheidspunten zijn hersteld;
 2. conform het projectplan verduurzaming gemeentelijk Vastgoed over te gaan tot het slim inregelen van de CV- en luchtinstallatie;
 3. uiterlijk 15 april 2020 een compleet voorstel te behandelen voor vervanging van de CV installatie van de brandweerkazerne aan de Groene Gerritseweg 2a te Laren. 

 

Onderwerp: Bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor het vellen van negen bomen op het perceel Pastoor Hendrikspark 51 te Laren.
Korte inhoud: Het dictum luidt “niet-ontvankelijk”, aangezien er geen procesbelang meer is. Immers, de bomen zijn er niet meer en voorts hebben bezwaarmakers niet verzocht om vergoeding van de proceskosten en ook is niet verzocht om een herplant van de bomen.
Besluit - Het college besluit:

 1. het advies van de bezwaarschriftencommissie van 26 juli 2019 naar aanleiding van het door of namens de drie bezwaarmakers ingediende bezwaarschriften, over te nemen;
 2. de ingediende bezwaarschriften "niet-ontvankelijk" te verklaren wegens het ontbreken van procesbelang, nu de betreffende (9) bomen reeds zijn gekapt, zij het nadat de bezwaarschriften waren ingediend;
 3. inhoudelijke overwegingen ten overvloede:
  • op 18 april 2019 is alsnog een aangepaste tekening gewaarmerkt met de toevoeging van één boom en bij de stukken toegevoegd;
  • de bomen bevonden zich binnen het bouwblok, wat tot gevolg had dat de bomen- gelet op het maatschappelijk belang van de woningbouw- niet gehandhaafd konden blijven, ondanks de beeldbepalende en deels landschappelijke waarde van de houtopstand en het zijn van een greenspot voor de omwonenden;
  • in overleg met de groendeskundige collega bleef te weinig ruimte over voor herplant;
 4. indien tegen dit besluit beroep wordt ingediend bij de rechtbank alsdan verweer te voeren.
   

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Vroegsignalering
Korte inhoud: Uit het wetsvoorstel wijziging wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS) vloeit voort dat het vroegsignaleren van schulden (betalingsachterstanden) een gemeentelijke taak wordt. In ieder geval wordt het veel nadrukkelijker genoemd dan dat nu het geval is. Daarop anticiperend wordt de colleges nu al gevraagd om in te stemmen met een pilot vroegsignalering op 1 januari 2020 voor een periode van twee jaar. Verder wil de gemeente jongeren die 18 worden en hun ouders middels een boekje informeren wat er allemaal wijzigt/ wat er allemaal verandert als je 18 jaar wordt. In dit boekje komt een losse lay-in met een voorwoord van de lokale wethouder en een opsomming van de regelingen/voorzieningen die er zijn.
Besluit - Het college besluit:

 1. met ingang van 1 januari 2020 te starten met de pilot vroegsignalering;
 2. de kosten van de pilot vroegsignalering over de HBEL gemeenten naar rato van de via verkregen rijksmiddelen uit de meicirculaire 2018 te verdelen;
 3. in de pilotfase in 2020 en 2021 de kosten te dekken uit de stelpost WMO voor nieuwe projecten. De structurele kosten met ingang van 2022 ten laste te brengen van het saldo Sociaal domein.  


Onderwerp: Handhaving Koningskinderen
Korte inhoud: In de periode 2017-2019 is bij meerdere inspecties van de GGD de beroepskracht-kind-ratio (BKR) bij Koningskinderen punt van aandacht geweest. Er was sprake van geringe overtredingen die telkenmale bij Koningskinderen onder de aandacht zijn gebracht. Bij de inspectie op 8 mei 2019 zijn opnieuw overtredingen op de BKR vastgesteld. Op basis van het handhavingsbeleid is hierop een voornemen van een bestuurlijke boete kenbaar gemaakt. Vervolgens zijn op 28 juni 2019 opnieuw overtredingen op de BKR vastgesteld. Het college wordt voorgesteld om maatregelen te treffen gericht op het voorkomen van de BKR overtredingen.
Besluit - Het college besluit: 

 1. de houder van Koningskinderen een bestuurlijke boete van €1.500 op te leggen omdat het kinderdagverblijf bij herhaling niet voldoet aan de Wet kinderopvang (Wko);
 2. Koningskinderen tevens een last onder dwangsom op te leggen met een bedrag van €5.000 per overtreding op de voorwaarde beroepskracht-kind-ratio in het domein 'personeel en groepen' met een maximum van €20.000.

NB besluitpunt 2) is op 27 augustus 2019 aangepast. Graag verwijzen wij naar de besluitenlijst van het college van B&W d.d. 27 augustus 2019.


Onderwerp: Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Bezwaar tegen afwijzing mantelzorgcompliment 2018
Besluit - Het college besluit om het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

 

Onderwerp- Bekostiging extra gymgroepen
Korte inhoud: Groep 3 t/m 8 krijgt bewegingsonderwijs in een gymzaal en groep 1 en 2 in een speelzaal, dat in de meeste gevallen gevestigd is in de school zelf. Op basis van de beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Laren 2015 (hierna te noemen beleidsregel) wordt berekend met hoeveel groepen een basisschool 1,5 uur per week gebruik mag maken van een gymzaal. Afwijken van een beleidsregel is een bevoegdheid van het college.
Besluit - Het college besluit:

 1. in afwijking van de beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs aan de Binckhorst- St. Jan, voor schooljaar 2019-2020, twee extra gymgroepen toe te kennen;
 2. het verzoek van de Gooische School om 30 minuten met groep 2 gebruik te maken van de gymzaal Standelkruid af te wijzen.

 

Onderwerp: Verzoek advies inbesteden doelgroepenvervoer
Korte inhoud: In de laatste regionale raadsinformatiebrief over inbesteden doelgroepenvervoer (van 28 mei 2019) is aangegeven dat het college graag de gemeenteraad bij het regionale proces van inbesteden van het doelgroepenvervoer betrekt. Om te zorgen dat de raad tijdens de commissie M&F in september dit kan bespreken, moest nog een verzoek worden opgesteld.
Besluit - Het college besluit de raad te vragen het college van advies te voorzien ten aanzien van de (rand)voorwaarden waaronder inbesteden van het doelgroepenvervoer plaats kan vinden om zo het college in staat te stellen om in januari 2020 hierover een beslissing te nemen.
 

Rondvraag

--