Collegebesluitenlijst 12 november 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 19 november 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 5 november 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bezwaar tegen besluit het verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen van een Eik en voor het plaatsen van een toegangshek' op het perceel Noolseweg XX te Laren
Korte inhoud: In de lijn van het advies van de commissie voor de bezwaarschriften de bestreden besluiten (verlenen van een kapvergunning en het mogen plaatsen van een toegangshek) in stand te laten, zij het met aanvullingen v.w.b. de kapvergunning.
Besluit - Het college besluit:

  1. het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 07 oktober 2019 naar aanleiding van het door bezwaarmaakster, de Stichting Verenigde Kolonie, vertegenwoordigd door de voorzitter en de penningmeester, ingediende bezwaar tegen het besluit 1 voor het vellen van een boom (Eik) en besluit 2 tot het plaatsen van een toegangshek op perceel Noolseweg XX te Laren, over te nemen;
  2. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  3. de bestreden besluiten van 11 juli 2019 (verzonden 12 juli 2019) in stand te laten, zij het dat in de beslissing op bezwaar in het kader van een volledige heroverweging, voor wat betreft het bestreden besluit 1 (vellen van een Eik):
  • wordt opgenomen dat er in casu sprake is van een landschappelijke waarde van de Eik;
  • een herplantplicht wordt opgelegd met daarbij een omschrijving van het soort boom, de omvang, de plaats en een instandhoudingsverplichting;
  • excuses wordt aangeboden voor het feit dat door onduidelijkheden in het bestreden besluit 1 én de aanbiedingsbrief de onwenselijke situatie heeft kunnen ontstaan dat gestart werd met het kappen van de betreffende Eik binnen de bezwaartermijn van zes weken en dus voordat de verleende vergunning in werking was getreden.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Handhaving kinderopvang
Korte inhoud: Op 27 augustus 2019 besloot het college in te stemmen met het starten van een handhavingsprocedure door het verzenden van het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom aan Koningskinderen inhoudende een dwangsom van €5.000 per overtreding op de voorwaarde beroepskracht-kind-ratio in het domein 'personeel en groepen' met een maximum van €20.000. Bij brief van 30 augustus jl. heeft Koningskinderen haar zienswijze kenbaar gemaakt; op 23 oktober jl. is de zienswijze door Koningskinderen nader toegelicht. Het besluit over het daadwerkelijk opleggen van de last onder dwangsom kan nu worden genomen.
Besluit - Het college besluit een last onder dwangsom op te leggen met een bedrag van €5.000 per overtreding met een maximum van €20.000 overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief.

 

Onderwerp: Subsidie Hart van Laren 2019
Korte inhoud: Op 7 mei 2019 heeft het college ingestemd met de begroting en het bedrijfsplan 2019 van Hart van Laren. Een besluit over de subsidie is opgeschort in afwachting van het opstellen van prestatieafspraken. Die zijn nu opgesteld. Daarom kan het college nu een besluit nemen.
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met de prestatieafspraken 2019-2020;
  2. voor 2019 een subsidie van € € 127.813,- te verlenen en deze ten laste te brengen van het budget Algemene voorzieningen Hart van Laren (93610003 – 442049);
  3. de raad te informeren over de prestatieafspraken.

 

Onderwerp: Bestuursrapportage 2919 II regio G&V
Korte inhoud: Bestuursrapportage 2919 II regio G&V
Besluit - Het college neemt kennis van de bestuursrapportage.

 

Onderwerp: Jaarverslag toezicht Wmo 2018
Korte inhoud: Met de inwerkingtreding van de Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet. De wet bepaalt dat het college voor deze taak een toezichthoudend ambtenaar aanwijst. De Regio Gooi en Vechtstreek is door de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren aangewezen als toezichthouder. Dit betekent dat de Regio samen met Wmo-aanbieders verantwoordelijk is voor de kwaliteit van voorzieningen. De Regio stelt elk jaar een jaarverslag op over het Wmo toezicht waarin de resultaten en werkzaamheden van het Wmo toezicht staan toegelicht.
Besluit  - Het college besluit het jaarverslag toezicht Wmo 2018 vast te stellen.
 

Rondvraag

--