Collegebesluitenlijst 12 maart 2019

Download getekende besluitenlijst.

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
--


Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 19 maart 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 5 maart 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.            


Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

--

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Inkoop 24/7 bereikbaarheid & beschikbaarheid en crisisregiefunctie
Korte inhoud: Met het afsluiten van de overeenkomst met Kwintes wordt voor een periode van 3 jaar geborgd dat zelfstandig wonende kwetsbare burgers (ouder dan 18 jaar) buiten kantoortijden ongeplande ondersteuning kunnen ontvangen. In combinatie hiermee wordt de crisisregiefunctie voor de komende 3 jaar ingekocht op een wijze dat continuïteit is geborgd en voldaan wordt aan de arbeidstijdenwet.
Besluit - Het college besluit:

  1. de overeenkomst met Kwintes vast te stellen inzake de inkoop van 24/7 bereikbaarheid & beschikbaarheid en crisisregiefunctie;
  2. mandaat te verlenen aan de manager inkoop en contractbeheer Gooi en Vechtstreek om de toelating van de contractpartij uit te voeren;
  3. mandaat en, voor zover het betreft de bevoegdheid van de burgemeester, tevens volmacht te verlenen aan de manager Inkoop en contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek om het contractbeheer uit te voeren, waartoe worden gerekend ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden, met uitzondering tot het voeren van een rechtsgeding;
  4. de kosten voor product 1 (bereikbaarheid en beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel en beveiliging), product 2 (inzet t.b.v. de crisisregiefunctie), product 3 (inzet op locaties voor Scheiden Wonen en Zorg) komen ten laste van de bestaande regionale begroting Bescherming & Opvang. De kosten voor product 4 (oproepen en uitrukken van zelfstandig wonende cliënten) worden gedekt uit het daarvoor bestaande budget Wmo van de gemeente Laren.
     

Rondvraag

--