Collegebesluitenlijst 12 juni 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris


Afwezig:
de heer A.H.M. Stam, wethouder
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 18 juni 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 3 juni 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Le Bocque Foodtruck Festival
Korte inhoud: evenementenvergunning Le Bocque Foodtruck Festival
Besluit - De burgemeester besluit een vergunning te verlenen op grond van artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2018 (Apv) en het evenementenbeleid van Laren voor het laten plaatsvinden van bovengenoemd evenement op de “Kleine” Brink en het terrein van de Sint Jansbasiliek op zaterdag 24 augustus 2019 van 10.30 uur tot 24.00 uur en op zondag 25 augustus 2019 van 12.00 uur tot 21.00 uur.

 

Onderwerp: Kadernota 2020-2023 Gemeente Laren
Korte inhoud: De kadernota gaat vooral in op de prioriteiten qua beleidsvoornemens voor 2020 e.v., gesplitst naar de programma-indeling volgens de begroting. In de kadernota is een ook een meerjarenperspectief opgenomen. Daarmee wordt een belangrijke basis gelegd voor de nog op te stellen programmabegroting 2020. Uw raad kan vervolgens in een kaderstellende raadsvergadering een besluit nemen over de Kadernota, via algemene beschouwingen en het debat hierover in de vergadering. Op die manier kunt als raad invulling geven aan uw kaderstellende rol.
Besluit - Het college besluit de kadernota 2020-2023 vast te stellen.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Subsidies verlenen op basis van de Regeling investeringssubsidies sport-, scoutingverenigingen Laren
Korte inhoud: Om de sportverenigingen op adequaat niveau te houden, is de Regeling investeringssubsidies sport-, scoutingverenigingen Laren (voortaan, de Regeling) in januari van 2019 aangenomen door het college en de Raad. Deze regeling is opgebouwd aan de hand van een tendersysteem. Dat houdt in dat de aanvragen op kwaliteit en urgentie worden beoordeeld en geprioriteerd. De regeling beschrijft dat in de begroting van elk jaar het subsidieplafond wordt vastgesteld. Dit subsidieplafond is met het Raadsbesluit 2019/15 vastgesteld op €300.000.
Besluit - Het college besluit:

 1. aan Voetbalvereniging SV Laren het subsidiebedrag ad €275.000, afwijkend van het aangevraagde subsidiebedrag, onder voorbehoud van de financiering, te verlenen ten behoeve van de renovatie van het clubhuis;
 2. medewerking te verlenen aan Voetbalvereniging SV Laren voor het aanvragen van een lening middels het Waarborgfonds Sport ad €250.000, conform de regeling, ten behoeve van de renovatie van het clubhuis;
 3. subsidieverzoek van Tennisvereniging ’t Laer ad. €18.775 afwijkend van het aangevraagde subsidiebedrag, te verlenen;
 4. subsidieverzoek van Scoutingvereniging Maggy Lekeux af te wijzen;
 5. de kosten van het uitvoeren van de energiescans ad €6.225 te dekken uit het daarvoor ingestelde subsidieplafond Sport;
 6. de raad voor te leggen om €300.000 uit de reserve Sport en Accommodaties te onttrekken hiertoe de 8e begrotingswijziging 2019 vast te laten stellen.

 

Onderwerp: Nieuwe huurovereenkomst Horecaexploitatie 't Bonte Paard B.V.
Korte inhoud: Een huurovereenkomst aan te gaan voor het huren van de grond gelegen nabij de Naarderstraat 1 te Laren, sectie F nummer 1989.
Besluit - Het college besluit:

 1. een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan voor het huren van de grond gelegen nabij de Brink 1 te Laren, voor een periode van 5 jaar;
 2. de jaarlijkse huuropbrengst wordt ten gunste gebracht van kostenplaats Beheer overige grond kostensoort huren (93030000/536000) en wordt opgenomen in de begroting 2019 e.v..Onderwerp: Verzoek LMHC tot tijdelijke vrijstelling aflossingsplicht lening.
Korte inhoud: De Larense Mixed Hockey Club (LMHC) heeft zich tot het college gewend met verzoek tijdelijk niet aan haar aflossingsverplichting op de aan haar uitgeleende gelden te hoeven voldoen. LMHC heeft vanuit een leaseverplichting van 2 zandvelden momenteel een liquiditeitsprobleem die bij einde lease (2022) opgelost is. Daarna zal zij per 1-1-2023 weer aan aflossingsverplichting kunnen voldoen en de niet betaalde aflossingen 2017 en 2018 versneld terugbetalen.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met het verzoek van LMHC;
 2. wethouder Stam te mandateren om het opgestelde addendum namens de gemeente Laren te ondertekenen.Onderwerp: Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018
Korte inhoud: Voorgesteld wordt het jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2018 vast te stellen en ter kennisname aan de raad te sturen.
Besluit - Het college besluit:

 1. het jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2018 Laren vast te stellen;
 2. het jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2018 Laren ter kennisname aan de raad te sturen

 

Onderwerp: Urgentieverklaring verlengen
Korte inhoud: Op 5 maart 2019 heeft het college besloten om een urgentie te verlenen waarmee aanvrager met voorrang kan reageren op het vrijkomende woningaanbod in de gemeente Laren. De urgentieverklaring is geldig tot 6 juni 2019. Omdat aanvrager binnen deze periode geen passende woning heeft kunnen krijgen, heeft zij verzocht om verlenging van de urgentie.
Besluit - Het college besluit het verzoek om verlenging van de gelding van de urgentie toe te kennen.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Stop trajecten Volwasseneneducatie.
Korte inhoud: Het regionale budget volwasseneneducatie is niet meer toereikend om nieuwe trajecten op te starten of te vervolgen. Met dit voorstel geven wij de Regio de opdracht om de situatie te onderzoeken zodat het college op basis van meer informatie later kan besluiten om wel of niet meer middelen beschikbaar te stellen. Voor nu staat er één inwoner op de wachtlijst en de verwachting is dat deze persoon nog wel kan deel nemen aan een traject.
Besluit - Het college besluit:

 1. de regio de opdracht te geven in beeld te brengen welke doelgroep er is bereikt met de huidige WEB-trajecten en het benoemen van toegangscriteria op basis van urgentie;
 2. tijdelijk de nieuwe instroom en verlenging van WEB-trajecten te stoppen;
 3. de gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

 

Onderwerp: Taalakkoord 2019-2021
Korte inhoud: Ondertekening van het Taalakkoord met als doel om laaggeletterdheid te verminderen door meer bekendheid te geven aan dit probleem.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de in dit voorstel geformuleerde doelen en ze op te nemen in het Taalakkoord 2019-2021;
 2. de wethouder onderwijs te machtigen om het Taalakkoord 2019-2021 te ondertekenen.

 

Rondvraag

--