Collegebesluitenlijst 12 februari 2019

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
--

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 19 februari 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 5 februari 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Bezwaar tegen verleende evenementenvergunning
korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de
bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 4 december 2018 geadviseerd de bezwaarschriften ontvankelijk en gegrond te verklaren en het besluit aan te vullen met een motivering betreffende toepassing van art. 4:84 Awb dan wel het bestreden besluit te herroepen en de evenementenvergunning alsnog te weigeren
Besluit - Het college besluit zich niet te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften in dezen en bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren in hun bezwaar. 
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Verkoop perceel te Laren
Korte inhoud: Er is een verzoek ingediend tot aankoop van een stukje gemeentegrond van ca. 30 m2 als tuinuitbreiding aan de voorzijde van een woning.
Besluit - Het college besluit:
1. een stuk grond te verkopen aan de eigenaren van de woning;
2. de inkomsten ad € 3.750,00 te verantwoorden op kostenplaatsBeheer overige
    gronden/opbrengst grondverkopen (93030000/531000) en e.e.a. te verwerken in het
    rekeningresultaat 2019.

Onderwerp: Prestatieafspraken 2019-2022
Korte inhoud: Met het vastleggen van prestatieafspraken wil de gemeente samen met Het Gooi en Omstreken en de huurdersbelangenvereniging HGO de ambities en doelstellingen die zijn geformuleerd in de regionale woonvisie en de Woonvisie Laren 2017-2022 concretiseren
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de bijgevoegde prestatieafspraken;
2. volmacht voor ondertekening te verlenen aan wethouder Stam namens de gemeente Laren.

Onderwerp: Verzoek om tegemoetkoming in planschade te Laren
Korte inhoud: Verzoek om tegemoetkoming in planschade te Laren
Besluit - Het college besluit:
1. in overeenstemming met het advies van de Lodewijck Groep het verzoek tot vergoeding van
    planschade voor het betreffende adres af te wijzen;
2. de borgsom ad € 500 niet terug te betalen.

Onderwerp: Verkeersnota aanpassingen bereikbaarheid Rosa Spier Huis
Korte inhoud: Er is op verzoek van bewonersgroep - vertegenwoordigd door: A. Veenman en B. de Nie - onderzoek verricht naar de toekomstige verkeerssituatie nadat Rosa Spier Huis gereed is gekomen. Hierbij zijn de eerdere verkeerskundige onderzoeken, die ter onderbouwing van het bestemmingsplan en de behandeling van de omgevingsvergunning zijn gebruikt, nog eens tegen het licht gehouden. Daarnaast is verkend welke mogelijkheden er zijn om de verkeersontsluiting van het totale gebied waarbinnen de locatie Rosa Spier Huis is gelegen te verbeteren. In bijgevoegde memo en rapportage wordt verslag gedaan van de bevindingen. Daarnaast neemt het college een besluit over de te nemen vervolgstappen.
Besluit - Het college besluit:
1. de memo 'Bespreking verkeersnota en mogelijke verkeerskundige aanpassingen in verband
    met de bereikbaarheid van het nieuwe Rosa Spier Huis' d.d. 31-1-2019 voor kennisgeving
    aan te nemen en de conclusies over te nemen;
2. de mogelijkheden voor een geoptimaliseerde ontsluiting van het gebied waarin Rosa Spier
    Huis wordt gerealiseerd, via Lange Wijnen (variant 4/4a) richting Naarderstraat, verder te   
    onderzoeken.
 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--

Rondvraag

--