Collegebesluitenlijst 10 september 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer P.A.M. Calis, wethouder / loco burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 17 september 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 3 september 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst VRGV en VRF (inclusief GHOR)
Korte inhoud: Betreft overeenkomst voor samenwerking veiligheidsregio's inclusief de Geneeskundige taken van de veiligheidsregio's in beheer bij de GGD'en (GHOR taken)
Besluit - Het college besluit:

 1. geen zienswijze in te dienen op de samenwerkingsovereenkomst;
 2. in te stemmen met de raadsinformatiebrief over de samenwerkingsovereenkomst; .
 3. de samenwerkingsovereenkomst te verzenden aan de raad.

 

Onderwerp: Begroting 2020-2023 Gemeente Laren
Korte inhoud: Door middel van de begroting 2020-2023 heeft de raad inzicht in de meerjarige financiële positie van de gemeente en geeft de raadmandaat aan het college om binnen de gestelde kaders uitvoering te geven aan het in de begroting opgenomen beleid.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de voorgelegde programmabegroting 2020 (inclusief de meerjarenramingen 2021-2023) en het bijbehorend raadsvoorstel en bijlagen;
 2. de portefeuillehouder financiën te mandateren tot het aanbrengen van eventuele door het college aangegeven wijzigingen;
 3. de uitvoeringsinformatie programmabegroting 2020 (inclusief de meerjarenramingen 2021-2023) vast te stellen.
   

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Intentieverklaring Hoogwaardig Fietsnetwerk Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: De regiogemeenten spreken de ambitie uit om tot een hoogwaardig fietsnetwerk te komen. Dit staat in een intentieverklaring, waarin naast de tracés de afspraken staan voor uitwerking van het fietsnetwerk. De intentieverklaring is een intentieverplichting en raakt niet aan de autonomie van de gemeenteraden waar omwille van moverende redenen andere afwegingen kunnen worden gemaakt.
Besluit - Het college besluit;

 1. in te stemmen met de Intentieverklaring Hoogwaardig Fietsnetwerk Gooi en Vechtstreek met dien verstande dat het college voorstander is van snelfietspaden over provinciegrenzen heen maar een doorrijfietspad door Laren niet wenselijk vindt;
 2. wethouder Stam te machtigen de Intentieverklaring Hoogwaardig Fietsnetwerk Gooi en Vechtstreek te ondertekenen in het regionale portefeuillehoudersoverleg.

 

Onderwerp: Nieuw besluit op bezwaar n.a.v. uitspraak rechtbank
Korte inhoud: Rechtbank heeft beroep gegrond verklaard, het bestreden besluit op bezwaar vernietigd en het college opgedragen binnen zes weken een nieuw besluit op bezwaar te nemen met inachtneming van de uitspraak.
Besluit - Het college besluit:

 1. het bezwaarschrift ontvankelijk en deels gegrond te verklaren;
 2. niet handhavend op te treden ten aanzien van de thans aanwezige aarden grondwal, de houtril en het storten daarin van restproducten afkomstig van perceel E 274, het bosperceel;
 3. dat de (zeer geringe hoeveelheid) puin, enkele stengels riet, het tuinafval en de geringe hoeveelheid argexkorrels (grind) binnen twee weken na de verzenddatum van dit besluit dienen te zijn verwijderd van het bosperceel E 274 en verwijderd dienen te blijven. Hierop vindt controle plaats;
 4. het voornoemd rapport van Marcelis, het rapport van de groendeskundige van de BEL Combinatie van 1 juli 2018, 17 juli 2018 en onze overige voornoemde bezoeken ter plekke deel uit te laten maken van ons besluit op bezwaar in dezen;
 5. verzoek om proceskostenvergoeding toe te wijzen.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2018
Korte inhoud: Gemeenten zijn op basis van de Jeugdwet verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te voeren onder jeugdigen en ouders. Ook over de periode 2018 is een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. In het bijgevoegde rapport zijn de uitkomsten terug te vinden.
Besluit - Het college besluit het cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2018 vast te stellen.


Onderwerp: Verlengen convenant expertteam jeugd
Korte inhoud: In 2018 is er een convenant afgesloten over de inrichting van een regionaal Expertteam met een looptijd van 1 jaar en 2 verlengingsmogelijkheden van een jaar. Voorgesteld wordt om het Expertteam Jeugd te verlengen tot en met 2020, omdat we verplicht zijn om een Expertteam Jeugd te hebben en op termijn een uitgebreide evaluatie te houden. Op dit moment zijn er te weinig casussen voorgedragen om nu de pilot te evalueren.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de verlenging van het convenant Expertteam tot en met 2020.

 

Onderwerp: Uniformering hulpaanbod bij complexe scheidingen
Korte inhoud: Elk jaar hebben veel kinderen te maken met een echtscheiding waarbij ouders soms niet tot goede afspraken kunnen komen. Sommige kinderen kunnen mede hierdoor schade ondervinden, omdat scheiding impact kan hebben op de ontwikkeling van kinderen. De huidige praktijk wijst uit dat door ouders of één van de ouders het advies van de rechter om hulp te vragen niet altijd wordt opgevolgd. Daarom is het van belang dat de rechter in dergelijke situaties zelf direct tijdens de zitting passend hulpaanbod kan inzetten zonder tussenkomst van de wettelijke verwijzers. Het doel van deze werkwijze en de in te zetten interventie is in de eerste plaats ouderschap stimuleren en komen tot goede afspraken en omgangsregeling.
Besluit - Het college besluit:

 1. het uniform hulpaanbod bij complexe scheidingen in de regio Gooi en Vechtstreek vast te stellen (conform de lijn uit dit voorstel;
 2. in te stemmen dat de uitvoeringsdienst het besluit/de uitspraak van de (familie)rechter volgt, zonder hier nader onderzoek naar te verrichten.

 

Onderwerp: Verlenging pilot MST tot 2021
Korte inhoud: Er is bij uitvoeringsdiensten sociaal domein (USD) behoefte aan een ambulant goed en krachtig alternatief voor uithuisplaatsing. MST (Multi Systeem Therapie) van de Viersprong lijkt dat op basis van hun eigen evaluatiegegevens over de afgelopen jaren te kunnen bieden. Om dat te onderzoeken zijn we een pilot gestart. De pilot liep tot 1 juli 2019. Om continuering van deze zorgvorm te realiseren, is het noodzakelijk om de pilot te continueren. Pas dan is het mogelijk om een gedegen evaluatie uit te voeren.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de verlenging van de pilot MST (Multi Systeem Therapie) tot 1 januari 2021;
 2. in te stemmen met de verhoging van de beschikbaarheidstoeslag inclusief de bonus met een maximum van € 782,- per traject. De totale kosten per traject bedragen vanaf juli 2019 dan € 19.250,-;
 3. in te stemmen met het uitvoeren van een uitgebreide evaluatie van vergelijkbare interventies in 2019-2020, waarin ook de bekostiging wordt onderzocht.
   

Rondvraag

--