Collegebesluitenlijst 10 december 2019

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 17 december 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 3 december 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

Onderwerp: Wijzigen grondslag subsidie Slachtofferhulp Nederland
Korte inhoud: Slachtofferhulp Nederland is een partner in de Veiligheidsregio, er is een wettelijke grondslag voor subsidie op grond van een richtlijn 2012/29/EU. De dienstverlening is voor slachtoffers kosteloos en wordt gefinancierd uit bijdragen van het ministerie van
Justitie en Veiligheid, het Fonds Slachtofferhulp en gemeenten. De instelling ondersteunt
inwoners die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteiten of
achterblijver zijn bij een langdurige vermissing.
Besluit - Het college besluit:

 1. akkoord te gaan met wijziging van de grondslag voor de subsidie aan Slachtofferhulp Nederland en deze vast te stellen op € 0,29 cent per inwoner;
 2. de kosten van de hogere subsidie € 353,- te dekken uit het budget Veiligheid en criminaliteit-overige goederen en diensten: 93120000-438099;
 3. de gewijzigde subsidie op te nemen in de begroting 2021.
   

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Voorstel oninbaar voor dubieuze debiteuren
Korte inhoud: De ambtenaar die is belast met de invordering heeft de wettelijke verplichting al het mogelijke te doen om een gemeentelijke vordering te innen. In het 5e lid van artikel 255 Gemeentewet is geregeld dat indien het innen niet mogelijk is gebleken het college bevoegd is om, door middel van het oninbaar verklaren van de vorderingen, de ambtenaar die is belast met de invordering te ontheffen van deze verplichting.
Besluit - Het college besluit:

 1. de in de bijlage vermelde vorderingen met een totaalbedrag van € 51.925,71 oninbaar te verklaren;
 2. het oninbaar bedrag voor € 51.925,71 ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren af te boeken;
 3. op basis van de gemeentewet artikel 25 en de WOB artikel 10, lid 1 d wordt aan de bijlagen geheimhouding opgelegd.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Uitvoeringsplan Energietransitie Laren, periode 2020
Korte inhoud: Het Uitvoeringsplan Energietransitie Laren, periode 2020, is de praktische vertaalslag van het Klimaatbeleidsplan 2018-2022 van Laren dat op 29 november 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. Zoals ook voor 2019 is gebeurd, wordt ieder volgend jaar een nieuw uitvoeringsplan gemaakt. Daarin worden de plannen voor het betreffend jaar uiteengezet en wordt verslag gedaan van de voorgaande periode. Op deze manier krijgt het Klimaatbeleidsplan 2018-2022 een realistische en optimale uitvoering.
Besluit - Het college besluit:

1. in te stemmen met het Uitvoeringsplan Energietransitie Laren, periode 2020;
2. het plan  ter kennisgeving aan de raad aanbieden.

 

Onderwerp: Huurovereenkomst voor terrassen op gemeentegrond
Korte inhoud: Bij het verlenen van een exploitatievergunning voor de horecagelegenheden in Laren worden de voorwaarden voor het gebruik van het terras opgenomen. Voor terrassen op gemeentegrond werden in het ene geval precariorechten geheven en in het andere geval werd een huurovereenkomst met een commerciële huurprijs gesloten. Aangezien het afgelopen jaar aan nieuwe exploitanten een exploitatie- en horecavergunningen is verleend is dit het juiste moment om de 2 werkwijzen (precario enhuurovereenkomst) en gelijk te trekken en de huurovereenkomsten te standaardiseren.
Besluit - Het college besluit:

 1. voor terrassen op gemeentegrond wordt een huurovereenkomst gesloten. De huurprijzen en voorwaarden worden gestandaardiseerd;
 2. de teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte wordt gemandateerd om de onder 1. bedoelde huurovereenkomsten te sluiten;
 3. de burgemeester machtigt de teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling en OpenbareRuimte tot het ondertekenen van de onder 1. bedoelde huurovereenkomsten;
 4. de jaarlijkse huuropbrengsten worden ten gunste van kostenplaats Beheer overige grond, kostensoort huren (93030000/536000) gebracht.

 

Onderwerp: Vaststellen beleidsregel intrekking omgevingsvergunning Gemeente Laren
Korte inhoud: Door de gemeente worden jaarlijks omgevingsvergunningen verleend waarvan een groot deel betrekking heeft op bouwplannen. Het komt voor dat er geen, of pas na lange tijd, gebruik wordt gemaakt van de vergunning. Ook komt het voor dat een bouw lang stilligt. Geheel en gedeeltelijke ongebruikte vergunningen noemen we ‘slapende vergunningen’.
Besluit - Het college besluit:
1. de beleidsregel intrekking omgevingsvergunning gemeente Laren vast te stellen;
2. de beleidsregel via de wettelijk voorgeschreven weg bekend te maken.

 

Onderwerp: Vredelaan 9 - delen van de stand van zaken met commissie R&I
Korte inhoud: Deze geprefabriceerde houten villa in chaletstijl aan de Vredelaan 9 en gebouwd in 1920 is in 2007 tot gemeentelijk monument aangewezen. In de nacht van 6 op 7 januari 2019 brak brand uit in deze monumentale villa, die daarbij grotendeels afbrandde en zwaar werd beschadigd. Van de eigenaar ligt er een verzoek bij de gemeente om de monumentale villa, vanwege bouwvalligheid en onvoldoende nog resterende cultuurhistorische waarde, af te voeren van de gemeentelijke monumentenlijst en te slopen. Voor een objectieve en zorgvuldige afweging is daarbij door een onafhankelijke deskundige een cultuur-/ en bouwhistorisch onderzoek met waardenstelling gedaan. Het opgestelde rapport is op 26 november 2019 voorgelegd aan de BEL Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). De commissie kan zich in de conclusie uit het onderzoeksrapport vinden dat de monumentenstatus kan worden ingetrokken en de sloopvergunning kan worden verleend. Op 27 november 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen met het verzoek om deze zaak eerst te agenderen voor de commissie R&I voordat het college een besluit neemt.
Besluit - Het college besluit de stand van zaken over Vredelaan 9 met commissie R&I tijdens hun vergadering van januari 2020 te delen.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--

 

Rondvraag

--