Collegbesluitenlijst 9 april 2019

Download getekende besluitenlijst
 

Aanwezig:
de heer P.A.M. Calis, wethouder / locoburgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 23 april 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 2 april 2019
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Concept jaarstukken 2018 gemeente Laren t.b.v. accountantscontrole
Korte inhoud: Eind april start de accountantscontrole rondom de jaarstukken van de gemeente Laren. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken zijn bevinden zich in een vergevorderd stadium. Cijfermatig volgen er nog mutaties vanuit het Sociaal Domein, de vennootschapsbelasting (Vpb) en eventuele mutaties op aangeven van de accountant. Dit voorstel is er op gericht om de jaarstukken een formele status te geven, zodat de accountantscontrole kan worden opgestart aan de hand van deze versie.
Besluit - Het college besluit:

 1. de huidige versie van de concept jaarstukken 2018 vast te stellen;
 2. mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder financiën om namens het college te eventuele (tekstuele) wijzigingen door te laten voeren in de versie t.b.v. de accountantscontrole.

 

Onderwerp: Beleidsregels vergoedingen voor gebouweigenaren die hemelwater afkomstig van daken niet langer lozen op het riool.
Korte inhoud: Het voorstel beschrijft op welke wijze en in welke mate vergoedingen worden uitbetaald aan gebouweigenaren die kosten hebben gemaakt om 'af te koppelen'.
Besluit - Het college besluit:

 1. de 'Beleidsregels vergoedingen voor gebouweigenaren die hemelwater afkomstig van daken niet langer lozen op het riool' vast te stellen;
 2. de beleidsregels pas bekend te maken op het moment dat de BEL Combinatie in staat is om de aanvragen in een digitale werkomgeving te verwerken;
 3. mandaat en volmacht te verlenen aan de teamleider RO/OR onder de voorwaarden zoals opgenomen in de beleidsregels.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Ruimtebehoefte Raadhuis
Korte inhoud: De huisartsen in het Raadhuis hebben recent bij de gemeente de vraag neergelegd of de gemeente bereid is om extra ruimte te willen verhuren. Dit in verband met de overname van de praktijk van Van Dorst en de wens om deze praktijk in te passen in het Raadhuis.
Besluit - Het college besluit te onderzoeken of en hoe:

 1. de ruimtebehoefte van de huisartsen kan worden ingepast binnen het Raadhuis met inachtneming van de ruimtebehoefte voor de MO functies;
 2. de klusopdracht vast te stellen waarmee de mogelijke inpassing wordt uitgewerkt;
 3. voor fase 1 en 2 van de klusopdracht € 5.000 beschikbaar te stellen, vooruitlopend op het later aan de raad aan te vragen krediet t.b.v. de ruimtelijke aanpassing;
 4. de kosten n.a.v. fase 1 en 2, bij geen doorgang van de verbouwing, te verantwoorden in het rekeningsaldo 2019.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Aanscherping Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Korte inhoud: Sinds 2013 hebben alle gemeenten een verplichte Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. Het rijk verplicht de gemeenten nu op grond van het gewijzigde Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling om de gemeentelijke Meldcode per 1 januari 2019 aan te scherpen door een afwegingskader in de meldcode op te nemen.
Besluit - Het college besluit:

 1. de Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Laren met ingang van 1 januari 2019 met terugwerkende kracht vast te stellen conform bijgevoegd concept;
 2. een aandachtsfunctionaris aan te stellen ten behoeve van medewerkers die voor gemeente Laren werken en veel klantcontacten met inwoners hebben.

Onderwerp: Afsprakenbrief Muziektent
Korte inhoud: Stichting Feestweek Laren NH heeft enige tijd geleden aangegeven gebruik te willen maken van de muziektent. Nu het om een muziektent met historische waarde gaat, is het noodzakelijk om hierover heldere en duidelijke afspraken te maken. Hiertoe is bijgevoegde afsprakenbrief opgesteld waarin de gemeente en de stichting Feestweek Laren NH afspraken hebben gemaakt met betrekking tot onder meer het gebruik, het onderhoud en het vervoer van de muziektent.
Besluit - Het college besluit akkoord te gaan met de inhoud van de 'Afsprakenbrief Muziektent'.
 

Rondvraag 

--