Collegebesluitenlijst 9 oktober 2018

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
de heer A.H.M. Stam, wethouder
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 16 oktober 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 2 oktober 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester Kruisinga

Onderwerp: Voorstel gemeenteraad tot deelname aan het experiment centraal tellen van de stemmen tijdens de verkiezingen van 2019
Besluit - Het college besluit:
1. de raad voor te stellen deel te nemen aan het experiment centraal tellen van de stemmen
    bij de verkiezingen van 2019;
2. de financiële gevolgen (uitgaven/inkomsten) te verwerken op de kostenplaats verkiezingen in het rekeningsaldo.

 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Aanvraag uitvoeringskrediet asfaltonderhoud Heidelaan
Besluit - Het college besluit:
1. te starten met de uitvoering van het asfaltonderhoud van de Heidelaan;
2. een uitvoeringskrediet uit jaarschijf 2017 beschikbaar te stellen van € 45.000,-

 

Portefeuille: Wethouder van Hunnik

Onderwerp: Beslissing op bezwaar
Besluit - Het college besluit om het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.


Onderwerp: Uitvoeringsagenda Jeugdhulp in gezinsvormen
Besluit - Het college besluit:
1. de uitvoeringsagenda ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’ vaststellen;
2. eén etmaaltarief voor de pleegzorgaanbieder hanteren, ongeacht de leeftijd van het pleegkind;
3. weekendpleegzorg als respijtzorg voor fulltime pleegouders mogelijk maken;
4. het budgetplafond voor bijzondere pleegzorgkosten verhogen van 750 euro naar € 1.500 per kind per jaar;
5. een wervingscampagne pleegzorg starten in 2018 en jaarlijks terug laten keren rondom de week van de pleegzorg;
6. beslispunten 2, 3 en 4 mogelijk te maken door het contract Jeugdhulp middels een addendum aan te passen.

 

Rondvraag

--